SỰ XUYÊN TẠC CỦA TRẦN TRUNG ĐẠO

Trên trang Hung-viet.org Trần Trung Đạo có bài viết với tựa đề: “Sáu lý do giúp chế độ Cộng sản tồn tại. Theo đó, y bịa đặt, vu cáo, thổi phồng, quy kết với lời lẽ hết sức hàm hồ, cho rằng: “Lãnh đạo Cộng sản các nước thường giết chính đồng bào cùng máu mủ, cùng tổ tiên, cùng đất nước”. Đây là luận điệu xuyên tạc vô căn cứ, phản ánh không đúng với hiện thực lịch sử. Bởi lẽ:

Thứ nhất, xuất phát từ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản. Như chúng ta đã biết lịch sử phát triển của loài người từ khi có giai cấp là lịch sử của đấu tranh giai cấp và cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng của nhân loại là cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Trong cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt này, giai cấp vô sản muốn chiến thắng giai cấp tư sản, nhất thiết phải tổ chức được đội ngũ tiên phong là bộ tham mưu để lãnh đạo giai cấp và cả dân tộc. Sứ mệnh lịch sử của Đảng không chỉ thủ tiêu chế độ người bóc lột người, mà còn lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, mọi cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng suốt đời phục vụ giai cấp, dân tộc và phụng sự nhân dân, là người đầy tớ của nhân dân nên không có chuyện “lãnh đạo Cộng sản thường giết hại đồng bào, nhân dân mình” như Trần Trung Đạo xuyên tạc, bịa đặt.

Soi chiếu vào thực tiễn nếu các lãnh đạo Cộng sản cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam là những tội đồ thì chắc chắn Đảng Cộng sản Liên Xô không tập hợp được sức mạnh dân tộc, sức mạnh của thời đại để làm nên cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga vĩ đại đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cũng như cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam thành công đã thúc đẩy phòng trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Thứ hai, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân dựa vào dân để xây dựng Đảng. Tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam như một lời cam kết với toàn thể nhân dân rằng, Đảng không phải là một tổ chức làm quan phát tài mà để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Lãnh tụ của Đảng theo đó vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Do vậy, cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời, bồi dưỡng rèn luyện cán bộ, đảng viên là công việc trọng yếu thường xuyên của Đảng Cộng sản, để đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo “vừa hồng, vừa chuyên”.

Thứ ba, Đảng Cộng sản nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng cũng như dân tộc và nhân dân lựa chọn lãnh tụ rất kỹ lưỡng để uỷ thác quyền lợi của mình. Lịch sử đã lựa chọn lãnh tụ Đảng Cộng sản không phải là ngẫu nhiên, mà phải trải qua quá trình kiểm nghiệm của thực tiễn, với các tiêu chí chặt chẽ, khoa học. Do đó, “lãnh tụ Cộng sản độc tài, giết hại nhân dân lao động”, như Trần Trung Đạo xuyên tạc. Thực tiễn cho thấy, các lãnh tụ của Đảng Cộng sản đều trưởng thành trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và được chính giai cấp, nhân dân lựa chọn làm cán bộ lãnh đạo và làm lãnh tụ của Đảng.

Tóm lại, bài viết của Trần Trung Đạo với nội dung hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận, đổi trắng thay đen hình ảnh người lãnh tụ Cộng sản, qua đó để hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng trong xã hội; làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và lãnh tụ lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết vạch trần và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.