THẬT ĐÁNG BUỒN CHO CÁC PHẦN TỬ CƠ HỘI, PHẢN ĐỘNG

Vừa qua, trên trang mạng Vietnamthoibao đã đăng tải bài viết: Thật đáng buồn cho đảng! của một kẻ cơ hội phản động lấy bút danh Người Tân Định. Theo tác giả của bài viết điều “thật đáng buồn cho đảng (Đảng Cộng sản Việt Nam)” là: “Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và “Càng ngày đảng càng khẩn thiết hơn trong việc đấu tranh nội bộ để hàn gắn đoàn kết, nâng cao tinh thần cho đảng viên!”. Tác giả bài viết cho rằng đất nước kém phát triển và “Việt Nam có thể mất 197 năm để đuổi kịp Singapore” là do Đảng đã sai lầm đi theo chủ nghĩa Mác- Lênin. Tác giả bài viết đã tán dương, ca ngợi một vài văn sĩ “trở cờ”, “chia tay ý thức hệ”, hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước và vu cáo “Đảng đổ lỗi cho các thế lực thù địch”, “Đảng đổ lỗi cho do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế”…

Sau hơn 35 năm đổi mới, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước”[1]. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sự lãnh đạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con dườngđi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế của thời đại, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tiên phong gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đẩu giảm sút, chưa gương mẫu, sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống thực dụng; suy thoái, biến chất, “tự diễn biên”, “tự chuyển hóa” vi phạm kỷ luật, pháp luật… Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xử lý nghiêm minh theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đối với những cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, vi phạm kỷ luật, pháp luật, kể cả đương chức hay đã nghỉ hưu và công khai đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Song, tác giả bài viết đã thổi phồng sự suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên và chủ quan, suy diễn: “Đảng viên còn trong đảng thì già nua, chán trường, chỉ chăm làm giàu bất chính. Người mới ra nhập đảng hầu hết theo chủ nghĩa cơ hội”…. “Những đảng viên trí thức, công thần lầm theo cộng sản rũ áo ra đi, kéo theo không ít các đảng viên bình thường khác. Tệ hại nhất, càng ngày càng ít người chịu vào đảng” và xem đó cũng là một điều “thật đáng buồn cho đảng”… Cũng giống như tất cả các phần tử cơ hội phản động khác để lừa bịp người đọc và tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước ta, tác giả của bài viết này đã lợi dụng những khó khăn, thách thức của đất nước, nhất là một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước của để phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vu cáo, bịa đặt, đổ lỗi cho Đảng CSVN và phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối với Nhà nước và xã hội.

Đảng CSVN lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Đảng CSVN luôn kiên định, vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu. Trước tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phai nhạt lý tưởng, thiếu bản lĩnh chính trị, giảm sút ý chí, trách nhiệm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước… Đặc biệt, các thế lực thù địch, phản động sử dụng những chiêu thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm chống Đảng, Nhà nước… Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018: “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW là nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Ngay sau Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp và động viên, cổ vũ đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai, trái thù địch. Chính những kết quả trong quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta mới thực sự trở thành điều đáng buồn lớn nhất của các thế lực thù địch. “Thật đáng buồn cho các phần tư cơ hội, phản động!” .

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “THẬT ĐÁNG BUỒN CHO CÁC PHẦN TỬ CƠ HỘI, PHẢN ĐỘNG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.