Thứ lý thuyết viển vông của Nhiên Hòa Đoàn Viết Hoạt

Gần đây, trên các diễn đàn “dân chủ”, “chống Cộng” xuất hiện bài viết Việt Nam mới của Nhiên Hòa Đoàn Viết Hoạt nhằm tuyên truyền cho một thứ lý thuyết được gọi là Thắng Nghĩa Lý Đông A. Theo người viết, thứ lý thuyết này là sáng tạo tư tưởng cần thiết để Việt tộc có vũ khí tinh thần giúp vượt qua được tình trạng chậm tiến, mở đường tiến vào thời đại văn minh mới toàn cầu toàn nhân loại hiện nay và sắp tới. Tuy nhiên, thực chất đây là thứ lý thuyết nhảm nhí, vô bổ, không có giá trị gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  1. Những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Để viện dẫn cho thứ lý thuyết viển vông, Nhiên Hòa Đoàn Viết Hoạt đã “phân chia” lịch sử hiện đại Việt Nam thành các giai đoạn tiếp cận với Tây Phương. Sự phân chia này không dựa trên một cơ sở khoa học, lịch sử nào, chỉ đơn giản là những “tưởng định” cá nhân của người viết, với mục đích biện minh cho sự ra đời của một lý thuyết viển vông, xa rời thực tế. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã ghi lại những trang sử đầy đau thương, mất mát nhưng cũng vô cùng hào hùng từ nửa cuối thế kỷ XIX đến nay. Khi chế độ phong kiến Việt Nam bước vao giai đoạn suy tàn, thối nát thì cũng là lúc dân tộc Việt Nam bị giày xéo, đô hộ. Các thế lực thực dân, đế quốc đã lần lượt, bắt tay, cấu kết với nhau để áp bức, bóc lột nhân dân Việt Nam. Từ địa vị làm chủ đất nước, nhân dân Việt Nam trở thành nô lệ, bị đầu độc trong thuốc phiện, rượu cồn, nòi giống bị thoái hóa, ngu muội. Đất nước Việt Nam từ nơi “rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu” đã bị khai thác đến kiệt quệ để thỏa mãn lòng tham của các nhà tư bản nơi ‘chính quốc”. “Tiếp cận với phương Tây” ở giai đoạn này là sự tiếp cận không mong muốn của người dân Việt Nam, một sự “tiếp cận” bị đàn áp và chỉ mang đến mất mát, đau thương. Cũng chính từ vũng bùn đen tối đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và bước lên vũ đài chính trị, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập như một tất yếu. Đi theo Đảng, kiên định ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam đã tìm lại được “ánh sáng tự do”. Giành và giữ độc lập, tự do, thống nhất đất nước là quá trình trường kỳ, gian khổ, là sự đánh đổi máu xương của bao thế hệ người Việt yêu nước. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đã đổi mới, phát triển toàn diện, tự tin hòa nhập với năm châu, bốn biển, thể hiện rõ là thành viên có trách nhiệm, đáng tin cậy của bạn bè quốc tế. Thành quả đó cũng bắt nguồn từ đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, là thành quả của sức mạnh, trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam vẫn giữ vững độc lập, tự chủ, “hòa nhập nhưng không hòa tan”, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Khái quát những nét cơ bản đó để mỗi người Việt Nam luôn nhắc nhớ đến lịch sử hào hùng của dân tộc; luôn tự tin, tự trọng, giữ vững bản lĩnh khi tham gia vào toàn cầu hóa. Không có sự phân chia tưởng định, gắn với những mưu đồ cá nhân nào có thể phủ nhận, xóa nhòa sự thật lịch sử đó!

  1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam soi sáng, giúp dân tộc Việt Nam vững bước tương lai

Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta, định hướng phát triển cho dân tộc ta là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại. Không gì có thể phủ nhận được tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Không thế lực nào có thể buộc Đảng ta, nhân dân ta từ bỏ kim chỉ nam đó. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng để khơi dậy tư tưởng, tình cảm, tinh thần ý chí nghị lực trong mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam; là chất keo gắn kết, tạo sức mạnh đoàn kết vô song để xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên toàn thế giới trong thời đại văn minh, hiện đại. Thứ lý thuyết được gọi là Thắng Nghĩa Lý Đông A hoàn toàn xa lạ và viển vông, không thể mở đường cho dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Có chăng, nó chỉ gây nhiễu loạn dư luận, lừa phỉnh một bộ phận thiếu hiểu biết trong xã hội, cản trở sự thống nhất về tư tưởng, hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta; nhằm phục vụ cho những mưu đồ phá hoại đất nước của các thế lực thù địch. Chúng ta cần tỉnh táo nhận diện và loại bỏ thứ lý thuyết vô nghĩa này.

Tóm lại, kế thừa giá trị truyền thống lịch sử cao đẹp, trung thành vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là con đường duy nhất đúng đắn để Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, tự tin hội nhập, phát triển cùng thế giới và thực hiện trọn vẹn mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.