TRẦN GIA PHỤNG KẺ “HẾT KHÔN DỒN ĐẾN DẠI”

Ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, trước những sự kiện, những diễn biến phức tạp của tình hình, các thế lực thù địch đều bày ra nhiều chiêu trò chống đối, với những thủ đoạn, hành động rất thâm độc, vừa công khai trắng trợn, vừa ẩn dấu hết sức tinh vi, xảo quyệt nhằm thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Để thực hiện âm mưu đó, mục tiêu hàng đầu của chúng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

Mới đây, ngày 22/2/2020, trên mạng xã hội danlambaovn.blogspot.com có bài viết của Trần Gia Phụng, với tựa đề “Cây Cộng Sản”. Bài viết dù được che đậy bằng thủ đoạn “cắt dán”, “sao chép” thô thiển, nửa vời, song đã bộc lộ rõ âm mưu chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, chống phá Đảng ta khi cho rằng: “Bản thân HCM sinh sống ở Liên Xô nhiều năm tận mắt thấy được nền chính trị và sinh hoạt xã hội CS không phù hợp với nền văn hóa, dân tộc Việt Nam… Thế mà HCM vẫn quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa CS, tổ chức đảng CS, đưa về cướp chính quyền và cai trị Việt Nam…thực hành xã hội chủ nghĩa viển vông, không tưởng” hay “Kết quả là nước Việt Nam bị cây CS bao phủ, tối tăm, suy sụp, lại còn thụt lùi so với các nước lân bang”. Tiếp đến, kẻ hết khôn dồn dại – Trần Gia Phụng còn kết luận: “Chủ nghĩa cộng sản không còn nữa, đã bị vùi dập trong sọt rác! Hãy vứt đi cái cơ chế độc tài đảng trị, hãy đốn bỏ cây cộng sản cho bầu trời Việt Nam quang đãng trở lại”. Sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Bởi mọi người dân Việt Nam ai cũng hiểu:

1. Những thành quả vĩ đại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam ở thế kỷ XX do Đảng ta nhất quán lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Thực tiễn lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX do khủng hoảng về đường lối cách mạng mà các phong trào khởi nghĩa của nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc đều bị thất bại, bị dìm trong bể máu. Chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin con đường cách mạng vô sản đúng đắn, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vùng lên đấu tranh thoát khỏi ách áp bức, nô lệ gần một thế kỷ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, trở thành người làm chủ vận mệnh đất nước, làm chủ thật sự bản thân mình. Trải qua suốt mấy chục năm “binh đao, khói lửa”, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên kỳ tích trong phong trào giải phóng dân tộc, khiến cả thế giới kính phục.

2. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Thực tiễn đã chứng minh, nhờ tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta luôn sáng suốt, giữ vững vai trò lãnh đạo, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách quyết liệt, giành thắng lợi to lớn. Đó là thắng lợi của Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, là những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hơn 30 năm qua. Những thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là sự thật khách quan, không một ai, không thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, phủ nhận. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, kể cả những lúc mắc sai lầm, khuyết điểm, Đảng ta luôn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, nhận rõ trách nhiệm của mình trước lịch sử dân tộc, trước nhân dân. Hiếm thấy có một đảng nào trong quá trình lãnh đạo cách mạng có những khuyết điểm, sai lầm lại công khai nhận khuyết điểm trước nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Như vậy, có thể khẳng định những người muốn xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng chính là những kẻ “hết khôn dồn đến dại” mà Trần Gia Phụng là ví dụ tiêu biểu. Vì vậy, chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết lên án, vạch trần và đấu tranh làm thất bại âm mưu nham hiểm này của Trần Gia Phụng và các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “TRẦN GIA PHỤNG KẺ “HẾT KHÔN DỒN ĐẾN DẠI”

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.