TRẦN GIA PHỤNG KẺ XẢO BIỆN BỈ ỔI

Gần đây, trên trang mạng xã hội, kẻ có tên Trần Gia Phụng đã cho đăng tải bài viết “Lá Diêu Bông và Cộng Sản Việt Nam”. Dựa vào bài thơ “Lá diêu bông” của nhà thơ Hoàng Cầm để nói xấu, bôi nhọ Lãnh tụ Hồ Chí Minh, vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nước ta. Trong bài viết Y cho rằng: Lá diêu bông là một thứ lá tưởng tượng, không có thực. Qua đó ví việc Hồ Chí Minh “du nhập chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam” hay việc giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta cũng như việc đi tìm lá diêu bông, không có thật. Thực chất, đây là lập luận hoàn toàn xảo biện, bỉ ổi của Trần Gia Phụng. Vậy sự thật là gì?

Thứ nhất, Việc Hồ Chí Minh đưa Việt Nam theo con đường chủ nghĩa cộng sản là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp. Sau nhiều năm bôn ba khắp thế giới, Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, tìm hiểu rất kỹ các cuộc cách mạng trước đó ở khắp thế giới trong đó có cuộc cách mạng nổi tiếng như: cách mạng giải phóng dân tộc (năm 1776) của Mỹ hay cách mạng nhân quyền và dân quyền Pháp (năm 1789)… Từ kết quả của các cuộc cách mạng đó, Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận: Cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ là cách mạng tư sản, cách mạng không đến nơi, không giải phóng những người lao động mà lại đi áp bức các dân tộc khác. Cách mạng Việt Nam không thể đi theo con đường đó. Đầu tháng Mười năm 1917, cách mạng vô sản Nga thành công, nghiên cứu Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, Hồ Chí Minh nhận rõ: chỉ có Cách mạng tháng Mười Nga mới thành công đến nơi, mang lại tự do, bình đẳng thật sự cho tất cả nhân dân lao động và giúp đỡ giải phóng các dân tộc thuộc địa. Từ đó, Hồ Chí Minh đi đến kết luận: Cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, đó là con đường cách mạng vô sản. Để hiện thực hóa điều đó, Hồ Chí Minh đã tuyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam và kết quả là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành chính quyền tháng 8 năm 1945, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, thành lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là con đường giải phóng dân tộc hoàn toàn đúng đắn và rất hiện thực, không phải đi tìm “Lá diêu bông” như xảo biện của Trần Gia Phụng.

Thứ hai, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Con đường đó được Hồ Chí Minh khẳng định rõ ngay trong những văn kiện tại Hội nghị thành lập Đảng 3-2-1930, đó là: “làm tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cách mệnh để đi tới xã hội cộng sản”.  Đây là một sáng tạo lớn về con đường cách mạng ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Đó là con đường giải phóng dân tộc một cách triệt để, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là sự lựa chọn duy nhất đúng, phù hợp với đòi hỏi và nguyện vọng của dân tộc, nhân dân Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Thực tiễn đã chứng minh điều đó. Độc lập dân tộc là mục tiêu trực tiếp, trước hết, là cơ sở tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lịch sử phát triển loài người đã chứng minh, độc lập dân tộc là khát vọng mang tính phổ biến đối với mọi quốc gia trên thế giới, không có quốc gia nào không mong muốn có độc lập dân tộc. Đối với dân tộc Việt Nam, đó còn là một giá trị thiêng liêng, được bảo vệ và giữ gìn bởi máu xương, sức lực của biết bao thế hệ người Việt Nam sau hơn 1.000 năm sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, cũng như bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Hơn nữa, có độc lập mới có điều kiện để dựng xây đất nước, mới có vị thế để cùng cộng đồng quốc tế chung sức đấu tranh cho sự tiến bộ xã hội. Chủ nghĩa xã hội là con đường củng cố vững chắc độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc một cách hoàn toàn triệt để, độc lập dân tộc chỉ được bảo đảm vững chắc và có ý nghĩa tiến bộ khi gắn với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là nhu cầu sống còn, là sự lựa chọn duy nhất đúng của Việt Nam.

Tóm lại, dù có xảo biện đến mấy, Trần Gia Phụng cũng như những kẻ cơ hội, phản động cũng không thể che dấu được âm mưu thâm độc của chúng. Thực chất, đây là thủ đoạn không mới nhằm bôi nhọ, nói xấu Lãnh tụ Hồ Chí Minh, qua đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã lựa chọn. Thủ đoạn đó không che mắt được người dân Việt Nam nói riêng, nhân dân tiến bộ nói chung. Thủ đoạn bỉ ổi đó cần phải được đấu tranh loại bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “TRẦN GIA PHỤNG KẺ XẢO BIỆN BỈ ỔI

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.