VẠCH TRẦN BỘ MẶT PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Gần đây, trên mạng internet, Nguyễn Đình Cống lại đăng tải bài viết với tựa đề “Nguy hiểm cho ai” với những luận điệu xuyên tạc về công tác xây dựng và chỉnh đốn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), y đã quy chụp, bóp méo sự thật, thể hiện rõ ý đồ xấu xa nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng vấn đề này:

1. Trong bài viết, Nguyễn Đình Cống đã vừa xiên xẹo về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), vừa đưa ra những suy đoán cá nhân nhằm phủ nhận vai trò, bản chất cách mạng, khoa học của học thuyết Mác-Lênin. Vẫn những điệp khúc cũ rích, y rêu rao rằng, Đảng ta đang “cố đặt cái thây ma đã mục rữa là học thuyết Mác-Lênin lên bàn thờ”. Lý do chúng đưa ra là lý thuyết xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân do Lênin vạch ra từ đầu thế kỷ XX “đã thành rác rưởi hôi hám”, lạc hậu, lỗi thời.

Có thể khẳng định, đây là luận điệu sai lệch về cả lôgíc lẫn lịch sử. Thực tiễn cho thấy, không phải cứ thời gian càng trôi xa thì học thuyết, tư tưởng càng mất đi giá trị. Có những học thuyết, tư tưởng càng qua thời gian thì càng khẳng định giá trị của mình. Tri thức khoa học xã hội, khoa học nhân văn mang đặc trưng tích lũy chứ không mang đặc trưng thay thế như kỹ thuật, công nghệ, vì thế mà có những học thuyết tồn tại hàng nghìn năm qua vẫn còn giá trị. Mặt khác, chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết cách mạng, khoa học, học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lênin là di sản vô giá sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

2. Nguyễn Đình Cống còn đưa ra những luận điệu bỉ ổi nhằm chia rẽ Đảng với dân tộc, đất nước, chia rẽ nội bộ trong Đảng. Y xuyên tạc rằng, Đảng ta chỉ “lo sự tồn vong của chế độ mà không quan tâm đến đất nước, dân tộc”. Y còn tạo dựng ra số liệu 5 triệu đảng viên, trong đó dưới 500.000 là cán bộ lãnh đạo để gán ghép, xuyên tạc sự tồn vong của Đảng, của chế độ chỉ gắn với thiểu số đảng viên là cán bộ.

Trước hết, chúng ta cần khẳng định rằng: Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của đất nước và dân tộc. Điều này đã được khẳng định cả về lý luận và thực tiễn trong hơn 91 năm qua kể từ ngày có Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển hợp theo quy luật của xã hội; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đảng mang bản chất cách mạng, lĩnh trách nhiệm lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước; mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Do đó, Đảng ta luôn phấn đấu để thể hiện bản chất của mình trong thực tế, làm cho Đảng luôn trở thành tổ chức tiên phong dẫn dắt sự phát triển của toàn dân tộc. Cương lĩnh, đường lối của Đảng được thể chế hóa thành luật pháp của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thực tế đó, có thể khẳng định rằng, sự tồn vong của Đảng, của chế độ luôn gắn chặt với sự tồn vong và phát triển của đất nước, không như những luận điểm xuyên tạc với âm mưu chia rẽ nội bộ của Nguyễn Đình Cống.

Có thể nói, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ và dân tộc ta. Theo đó, chúng ta tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thường xuyên, liên tục trong nhiều nhiệm kỳ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, một số thế lực thù địch, phản động, với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, tinh vi, hòng xóa bỏ Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, mọi người hãy nêu cao cảnh giác cùng nhau đấu tranh, góp phần đập tan luận điệu xuyên tạc của tên phản động Nguyễn Đình Cống./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.