Vạch trần bộ mặt xảo trá của Việt Hoàng

Vừa qua, trên Facebook “Kỷ nguyên”, Việt Hoàng có bài viết: “Không có gì phải mặc cảm”, cho rằng Việt Nam không có dân chủ và Trí thức Việt Nam vì thiếu kiến thức chính trị, thiếu văn hoá thảo luận, thiếu văn hoá tổ chức nên mặc cảm bản thân không dám đứng lên làm cuộc cách mạng dân chủ. Tại sao Việt Hoàng lại lấy cớ dân chủ và Trí thức để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam? Thực chất, đây chính là âm mưu thủ đoạn mới của các thế lực thù địch.

Thứ nhất, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước thể hiện bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đảng, Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Cụ thể là: quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân quản lý và điều hành xã hội; dân chủ là mục tiêu, là động lực và đặc trưng cơ bản nhất cấu thành nên mô hình phát triển xã hội ở Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, dân chủ có nghĩa “dân là chủ” và “người dân làm chủ”, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, quần chúng là động lực của cách mạng. Chính quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng đông đảo nhất trực tiếp thực hiện đường lối cách mạng, biến đường lối cách mạng của Đảng thành hiện thực. Thực tế chứng minh rằng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của nhân dân, nếu không phát huy được dân chủ của nhân dân thì sẽ thất bại. Dân chủ chính là giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, là nhân tố tạo ra sự ổn định, phát triển và thịnh vượng. Dân chủ ở Việt Nam được vận hành theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ngày 11/10/2022, với 145 phiếu ủng hộ,Việt Nam là một trong 14 thành viên trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Lần thứ nhất, Năm 2013, Việt Nam lần đầu tiên trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc quyền nhiệm kỳ 2014 – 2016. Như vậy, xin hỏi Việt Hoàng ở Việt Nam có dân chủ không?

Thứ hai,  Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam thừa nhận và khẳng định, Trí thức là lực lượng đặc biệt quan trọng của cách mạng, vốn liếng quý báu của dân tộc trong chiến tranh giải phóng cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay. Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị đối với xã hội.  Trí thức góp phần tạo lập cơ sở khoa học cho xây dựng, hoàn thiện đường lối, cũng như đề xuất phương thức hiệu quả để thực hiện tốt đường lối phát triển đất nước. Trí thức là bộ phận nòng cốt trong nguồn nhân lực chất lượng cao, có vai trò quan trọng trong sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quá trình phát triển của quốc gia. Trí thức đi liền với hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của mình là hoạt động truyền thụ tri thức, đào tạo đội ngũ trí thức mới cho xã hội. Như vậy, đội ngũ trí thức chính là kho lưu giữ và tiếp nối, phát triển tri thức của quốc gia. Hiện nay, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hiện thực hoá mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh sánh vai với các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Thực tiễn phát triển của đất nước trên các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, giáo dục… đều gắn liền với vai trò to lớn của đội ngũ tri thức. Bởi vậy, nếu thiếu kiến thức chính trị, thiếu văn hóa thảo luận, văn hóa tổ chức như luận điệu của Việt Hoàng thì liệu trí thức Việt Nam có được sự phát triển và đóng góp to lớn với đất nước được không?

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, việc Việt Hoàng vin cớ dân chủ và Trí thức, với mục đích nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam là một trong những âm mưu, hoạt động đen tối của các thế lực thù địch. Do đó, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh vạch rõ bộ mặt xảo trá của chúng để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.