VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA ĐỖ NGÀ

Trên các trang mạng  có đăng bài viết “Chiến tranh và sự thay đổi” của bút danh Đỗ Ngà. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối, quan điểm, hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội bình đẳng, tự do, ấm no, hạnh phúc

Với âm mưu đen tối, luận điệu cũ rích Đỗ Ngà đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Chủ nghĩa Mác- Lê nin đã lỗi thời…kém trí tuệ, và trong thế kỷ 21 này, thế giới sẽ quét sạch chủ nghĩa cộng sản và sẽ không còn ai tin theo học thuyết này nữa..”. Cần khẳng định; chủ nghĩa Mác – Lênin ngay từ khi ra đời, đã thực sự là nền tảng tư tưởng, lý luận sắc bén của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu cao cả của nhân loại là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, sự thống trị của giai cấp tư sản, xây dựng một xã hội mới không còn áp bức, bóc lột, bất công,  đó là xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Giá trị to lớn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác- Lênin chính là đã ra đời từ  thực tiễn của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở các quốc gia, dân tộc. Thực tiễn hiện nay, một bộ phận nhân loại trên thế giới vẫn lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm nền tảng tư tưởng và hướng về nó với một niềm tin mãnh liệt. Khi xem xét và giải quyết những vấn đề phức tạp từ thực tiễn đặt ra về chính trị, kinh tế, văn rhóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…không thể không dựa vào chủ nghĩa Mác – Lênin, mà hạt nhân là phép biện chứng mácxít. Sự vận động và phát triển của tự nhiên và xã hội, vẫn luôn tuân theo những quy luật khách quan mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin đã phát hiện và khái quát lên, chứ hoàn toàn không phải như nhận định phản động của Đỗ Ngà.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn xây dựng đất nước hiện nay

Bất chấp thực tiễn, Đỗ Ngà cố tình xuyên tạc cho rằng “Đảng cộng sản Việt Nam tin theo chủ nghĩa Mác- Lênin là mù quáng… phải sụp đổ là tất yếu vì có một thể chế quá lỗi thời”

Đây là một nhận định thiếu căn cứ, hết sức vô lý, cố tình xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng, cố tình xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối của Đảng. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định ĐCSVN là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích duy nhất của Đảng ta là đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc. Hiện nay Đảng ta với lý luận tiên phong dẫn đường là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh đã lãnh đạo toàn  dân tộc vượt qua bao khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, hoàn toàn không phải như nhận định phản động nêu trong bài viết của Đỗ Ngà.

Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Đỗ Ngà đã bộc lộ sự nhận thức phiến diện, tư duy mơ hồ, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng với mục đích phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần luận điệu xuyên tạc, phản động đó.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA ĐỖ NGÀ

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.