Vạch trần luận điệu phản động của Mai Thanh Truyết

Ngày 2/5/2018, trên trang mạng Danlambao có bài viết “Từ ba dòng thác cách mạng đến ba nhóm lợi ích” của Mai Thanh Truyết. Nội dung bài viết nhằm mục đích xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, phủ nhận những thành tựu về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, chia rẽ, kích động gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong bài viết của mình Mai Thanh Truyết cho rằng “CSVN vẫn còn bế tắc trong thời kỳ quá độ…Vẫn chưa định hình được phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…Vì vậy đất nước vẫn còn lầm than….” đây là những nhận định hết sức vô lý, mơ hồ, xuyên tạc sự thật, với mục đích chia rẽ nội bộ Đảng, phủ nhận thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong 30 năm đổi mới.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương đúng đắn thể hiện sự năng động, sáng tạo trong đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta. Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế vận hành theo các qui luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.  Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Việc không ngừng đổi mới, bổ sung, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là yếu tố quyết định đối với các thành tựu kinh tế của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong những năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được thể chế hóa thành pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho nền kinh tế thị trường vận hành có hiệu quả. Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quá trình triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc thống nhất, kết quả và thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế đất nước đã khẳng định trí tuệ bản lĩnh và sự sáng tạo, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là cách nói “lấy được”, “thiếu tính khoa học”, “không thể có định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường”, như các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Những năm qua, nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đã dần hình thành đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường vận hành cơ bản thông suốt gắn kết với thị trường khu vực và quốc tế. Đến nay, đã có 59 quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường trong đó có các đối tác thương mại lớn.

Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển, diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng khá ở mức 6,32% năm, quy mô nền kinh tế đã đạt khoảng 204 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.300 USD. Có thể nói, những thành tựu to lớn trong hơn 30 năm đổi mới, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tạo nhu cầu và động lực phát triển cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những thành tựu đó đã khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo trong tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối phát triển kinh tế. Đó cũng là câu trả lời rõ ràng, đầy tính thuyết phục cho những luận điệu xuyên tạc, phản động của Mai Thanh Truyết khi cho rằng “đất nước còn lầm than”.

Những nội dung mà Mai Thanh Truyết nêu ra trong bài viết của mình đã vạch trần rõ động cơ, mục đích phá hoại, phản động, cố tình xuyên tạc tình hình đất nước. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, đề cao trách nhiệm đấu tranh bác bỏ các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Vạch trần luận điệu phản động của Mai Thanh Truyết

 • 28 Tháng Năm, 2018 at 8:30 sáng
  Permalink

  Những thành tựu đạt được về kinh tế, xã hội của Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới là đáng khâm phục./.

  Reply
  • 31 Tháng Năm, 2018 at 5:43 sáng
   Permalink

   Phát triển gì mà dân không còn gạo để ăn, phải mua lậu gạo từ Cambodia???

   Reply
 • 25 Tháng Sáu, 2018 at 11:12 sáng
  Permalink

  Những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam không gì có thể phủ nhận được. Luận điệu của Mai Thanh Truyết không ngoài mục đích gây rối dư luận, phục vụ cho những mưu đồ chính trị xấu xa.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.