VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Trên trang mạng Bauxite Việt Nam ngày 27.08.2019 có đăng bài viết “Vài suy nghĩ trước thềm Đại hội XIII” của tác giả Nguyễn Đình Cống . Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối, quan điểm, hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng.

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn luôn có sức sống mãnh liệt, là vũ khí lý luận tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh cho một xã hội bình đẳng, tự do, ấm no, hạnh phúc

Với âm mưu đen tối, luận điệu cũ rích Nguyễn Đình Cống đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Chủ nghĩa Mác- Lê nin đã lỗi thời…kém trí tuệ, đã bị đánh đổ ở nhiều nơi trên thế giới, giờ không còn ai tin theo học thuyết duy vật nữa..”. Cần khẳng định chủ nghĩa Mác- Lênin ngay từ khi ra đời với tính cách mạng, khoa học, đã thực sự là vũ khí tư tưởng, lý luận sắc bén để đấu tranh vì mục tiêu cao cả của nhân loại là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, sự thống trị của giai cấp tư sản, xây dựng một xã hội mới không còn áp bức, bóc lột, bất công,  đó là xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Giá trị to lớn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác- Lênin chính là đã ra đời từ thực tiễn của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, lực lượng xã hội đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất của lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lê nin là sự tổng hòa từ nhiều nguồn tri thức của loài người, kế thừa và phát triển từ các tư tưởng tiến bộ, không ngừng được bổ sung, hoàn thiện từ những kinh nghiệm thực tiễn của lịch sử. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác- Lênin là tất yếu, khách quan nhằm đấu tranh cải tạo thế giới, hướng đến giá trị nhân văn cao cả  là giải phóng giai cấp, giải phóng con người khỏi áp bức, bất công.

Thực tiễn hiện nay nhân loại tiến bộ trên thế giới vẫn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng và hướng về nó với một niềm tin mãnh liệt. Khi xem xét và giải quyết những vấn đề phức tạp từ thực tiễn đặt ra về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… không thể không dựa vào chủ nghĩa Mác – Lênin, mà hạt nhân là phép biện chứng mácxít. Sự vận động và phát triển của tự nhiên và xã hội, vẫn luôn tuân theo những quy luật khách quan mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin đã phát hiện và khái quát. Lý tưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin về một xã hội không có người bóc lột người vẫn luôn có sức mạnh chinh phục lòng người và là ngọn cờ tư tưởng vĩ đại cổ vũ cho sức mạnh sáng tạo của hàng tỷ người trong cuộc đấu tranh cho công bằng, tự do, dân chủ, cho một xã hội tốt đẹp hơn, chứ hoàn toàn không phải như nhận định phản động của Nguyễn Đình Cống.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam

Bất chấp thực tiễn, núp dưới hình thức “góp ý” vào văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII, Nguyễn Đình Cống còn cố tình xuyên tạc cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đã sai lầm khi mù quáng tin theo chủ nghĩa Mác- Lênin, lập ra hệ thống đảng, chính quyền, mặt trận chồng chéo, kém hiệu quả…”.

Đây là một nhận định thiếu căn cứ, hết sức vô lý,  cố tình xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối của Đảng nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Cần phải chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, phát triển không vì mục đích tự thân mà vì hạnh phúc của nhân dân. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích duy nhất của Đảng ta là đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc. Hiện nay Đảng ta với lý luận tiên phong dẫn đường là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh đã lãnh đạo toàn  dân tộc vượt qua bao khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, sau hơn 30 năm đổi mới Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7% năm, quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên đạt khoảng 204 tỷ USD. GDP tăng gấp gần 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần chạm ngưỡng 400 tỷ USD, cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Điều đó đã khẳng định sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam cũng như vai trò tiền phong của một Đảng cầm quyền được cả dân tộc tôn vinh, thừa nhận, hoàn toàn không phải như nhận định phản động nêu trong  bài viết của Nguyễn Đình Cống.

Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Nguyễn Đình Cống đã bộc lộ sự nhận thức phiến diện, tư duy mơ hồ, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng với mục đích phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác và kiên quyết vạch trần, bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phản động đó.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.