Vạch trần “thiển nghĩ” của Phạm Đình Bá

Trên trang Facebook “Việt Nam thời báo”, Phạm Đình Bá viết “tương quan giữa không chịu phát triển, nghèo đói và Trọng” với những “thiển nghĩ” mà tác giả đã tự nhận. Để thấy được những “thiển nghĩ” này của Phạm Đình Bá, cần làm rõ một số nội dung sau:

Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật

Phạm Đình Bá lo “các quan sát viên nước ngoài cho rằng Việt Nam là câu chuyện thành công về tăng trưởng nhanh, liên tục và có thành tích giảm nghèo ấn tượng” quên những sai lầm, khuyết điểm làm cho kinh tế – xã hội đất nước lâm vào khủng hoảng trầm trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm từ 1975 đến những năm 1980. Thực tế là “các quan sát viên nước ngoài” và nhân dân Việt Nam không quên, ngược lại tất cả đều nhớ và ghi nhận Đảng Cộng sản Việt Nam – một Đảng mácxít chân chính nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm động cơ hành động đã “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) nghiêm khắc tự phê bình sai lầm chủ quan duy ý chí trên những chủ trương, chính sách lớn, ở tầm chỉ đạo chiến lược trong cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đây, đồng thời đề ra đường lối đổi mới toàn diện nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, đi vào thế ổn định và phát triển.

Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử

Sau gần 40 năm, công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, trung bình khoảng gần 7% mỗi năm. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2022 đạt 409 tỷ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ năm trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 410. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,5%; giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 5,8% năm 2016 theo chuẩn nghèo của Chính phủ và dưới 3% năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều (tiêu chí cao hơn trước). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, mức sống và chất lượng sống ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hạt nhân lãnh đạo, ngọn cờ lý luận của Đảng, trung tâm đoàn kết toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Hơn 55 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cương vị công tác nào, đồng chí luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên trung.

Là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm xây dựng sự đoàn kết, thống nhất toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực, với những dấu ấn nổi bật, làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững.

Là ngọn cờ lý luận của Đảng, đồng chí đặc biệt quan tâm xác định tầm nhìn chiến lược của Đảng và dân tộc; coi trọng tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là người chiến sĩ cộng sản trong hành trình hơn 55 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đời sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành. Luôn là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên chúng ta học tập, noi theo.

Như vậy, những “thiển nghĩ” của Phạm Đình Bá thực chất là các chiêu trò, thủ đoạn vu khống, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cần được lên án, vạch trần và đấu tranh loại bỏ.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Vạch trần “thiển nghĩ” của Phạm Đình Bá

  • 15 Tháng Mười Một, 2023 at 2:36 chiều
    Permalink

    Bá đã cố tình thiển nghĩ làm chiêu trò để chống đảng, hại dân

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.