VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN XẢO TRÁ, BỈ ỔI CỦA TRẦN TRUNG ĐẠO

Gần đây, trên trang mạng xã hội, Trần Trung Đạo đã đăng tải bài viết có tựa đề “Việt Nam, một thời thừa máu”, nội dung bài viết với những tư liệu lượm lặt, chắp vá, tư biện, suy diễn vô căn cứ, dẫn dắt phi logic, y cho rằng: khẩu hiệu “Chống Mỹ cứu nước”, chữ “nước” trong khẩu hiệu này không phải là nước Việt Nam mà là nước Tàu, ý muốn nói rằng chúng ta đánh Mỹ là đánh thuê cho Trung Cộng và cho rằng “máu của nhiều triệu người Việt Nam trên cả hai miền Nam Bắc đổ xuống cho ý thức hệ cộng sản và tham vọng của Mao Trạch Đông”. Có thể thấy, đây là những suy diễn hết sức thô thiển, bỉ ổi của Trần Trung Đạo, y đã phủ nhận hoàn toàn mục đích cao cả của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc hết sức hào hùng và vẻ vang, có ý nghĩa thời đại sâu sắc của dân tộc Việt Nam nhằm phục vụ cho mưu đồ đen tối của y và đồng bọn.

Như chúng ta đã biết, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, đế quốc Mỹ nhảy vào thay chân thực dân Pháp ở miền Nam Việt Nam, với âm mưu thâm độc hòng “kéo dài biên giới Hoa kỳ đến vĩ tuyến 17” và tiến tới biến cả nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Để thực hiện âm mưu và chủ trương chiến lược đó, Mỹ đã thực hiện kế hoạch bình định miền Nam Việt Nam, dựng nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm trung thành với Mỹ. Dưới sự bảo trợ của Mỹ, chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm đã thực hiện nhiều đợt “tố cộng”, “diệt cộng”, đàn áp khốc liệt nhân dân miền Nam ở tất cả các địa phương. Từ năm 1954 đến năm 1959, Mỹ – Diệm mở hàng vạn cuộc càn quét, vây ráp, tàn sát đẫm máu những người yêu nước, những người kháng chiến cũ. Chính sách phát-xít của Mỹ – Diệm đã đặt cách mạng miền Nam vào tình thế hiểm nghèo. Không những mục tiêu hòa bình thống nhất, dân chủ chưa thể thực hiện được, mà ngay bản thân các lực lượng cách mạng miền Nam cũng có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn… Điều đó đã thể hiện rất rõ dã tâm xâm lược của đế quốc Mỹ đối với nước ta.

Nhưng, với ý chí và tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do”, “miền Nam là máu thịt của Việt Nam”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là của Trung ương Cục miền Nam, nhân dân ta đã anh dũng tiến hành cuộc đấu tranh bền bỉ, giải phóng hoàn toàn miềm Nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khép lại hơn hai thập niên đấu tranh giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối. Nhân dân ta vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của các nước đế quốc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội; góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín của Đảng và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. Đối với cách mạng thế giới, chiến thắng vĩ đại này, đã góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của chủ nghĩa đế quốc ở khu vực Đông Nam Á; làm thức tỉnh, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ tự do và hòa bình phát triển của nhân dân thế giới.

 Có thể nói, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà chúng ta tiến hành và máu của người Việt Nam trên cả hai miền Nam Bắc đổ xuống là vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam chứ không phải cho “ý thức hệ cộng sản và tham vọng của Mao Trạch Đông” như quan niệm thô thiển, bỉ ổi của Trần Trung Đạo và những kẻ cơ hội, phản động. Thực chất, Trần Trung Đạo và những kẻ cơ hội không chỉ đang cố tình phủ nhận ý nghĩa to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam mà đang cố tình phủ nhận con đường cách mạng mà nhân dân ta đã lựa chọn, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, gây chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc để phục vụ cho mưu đồ đen tối của chúng.

Một lần nữa có thể khẳng định, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thắng lợi của đường lối và phương hướng cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó còn là thắng lợi của cuộc đấu tranh vì một nền độc lập dân tộc thực sự, nền độc lập dân tộc để giải phóng con người về mặt xã hội, mưu cầu hạnh phúc và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, đó cũng là nền độc lập hoàn toàn khác hẳn với thứ “độc lập”, “tự do” giả hiệu, mị dân của chế độ cũ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.