Vẫn là giọng điệu xuyên tạc của Jackhammer Nguyễn

Trên trang baotiengdan phát tán bài viết của Jackhammer Nguyễn, với luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, bóp méo tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, kích động hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với hệ thống chính quyền các cấp; bôi nhọ hòng hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước những luận điệu hết sức thâm độc và xảo quyệt của Jackhammer Nguyễn, mỗi người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác – vạch trần bộ mặt bỉ ổi của bọn chúng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc đổi mới, cuộc sống bình yên của nhân dân ta.

          Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; các tổ chức của Đảng và đảng viên luôn nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Nhân dân Việt Nam không phân biệt người có đạo hay không có đạo, luôn tin tưởng tuyệt đối vào trí tuệ, bản lĩnh, mục tiêu lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Niềm tin vững chắc đó không một thế lực phản động nào có thể lung lay được.

Chúng ta đều biết, Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay, Nhà nước đã công nhận và cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 43 tổ chức, thuộc 16 tôn giáo với hơn 27 triệu tín đồ, chiếm khoảng 28% dân số, trên 55.000 chức sắc, gần 150.000 chức việc, gần 30.000 cơ sở thờ tự. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Các quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Những văn bản pháp luật đó đã tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho việc bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta. Thực tế ở Việt Nam, hoạt động của các tôn giáo luôn ổn định; đa số chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ta tiếp tục khẳng định: Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ được Nhà nước công nhận. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả nước ta đang chuyển sang thích ứng với điều kiện bình thường mới: vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế; cả hệ thống chính trị tập trung chăm lo đời sống cho người dân. Lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, tín ngưỡng, tôn giáo, những kẻ phản động, cơ hội chính trị đang ngày đêm điên cuồng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, làm phân tâm, làm giảm nguồn lực, giảm sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, cản trở thực hiện mục tiêu phòng chống đại dịch, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Hơn lúc nào hết, người dân Việt Nam cần chung sức, đồng lòng, cảnh giác cao độ, đấu tranh, đập tan luận điệu xuyên tạc của Jackhammer Nguyễn và đồng bọn của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.