Việt Nam luôn quan tâm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức đúng đắn vai trò của nhân dân, xác định nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của cách mạng. Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị luôn nỗ lực bảo đảm quyền lợi chính đáng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Vì vậy, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Bất chấp thực tế đó, một số đối tượng vẫn dựng lên những chiêu trò như cắt ghép sự kiện, phỏng vấn người nọ người kia để xuyên tạc về vấn đề này. Trong bài viết “Nhà nước trước thông tin trên mạng xã hội: không thể lấp liếm mãi”, với lời lẽ khiếm nhã, Diễm Thi đã cho rằng “quyền lợi nhà nước không thống nhất với quyền lợi của nhân dân”, “nhà nước không quan tâm đến lợi ích của người dân”… Đây là những luận điệu sai trái hòng xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước. Bởi lẽ:

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước xác định nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định, mục tiêu hoạt động là phụng sự nhân dân, vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, trong tất cả các hoạt động của Đảng, Nhà nước luôn lấy lợi ích của nhân dân làm đích hướng đến. Đảng và Nhà nước luôn tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, nguyện vọng của nhân dân nhằm mục tiêu bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân; luôn dựa vào dân và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, quản lý xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều chính sách, pháp luật nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức lực và trí tuệ của nhân dân trong mọi hoạt động của đất nước theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thứ hai, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân là một chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tạo động lực vật chất, tinh thần cho nhân dân phát triển toàn diện, phát huy vai trò đối với sự phát triển đất nước. Những năm qua, việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân luôn được Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đã thể chế hóa thành chính sách, pháp luật, quy định về quyền con người, quyền công dân, về việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở; hệ thống an sinh xã hội… Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nhân dân được thụ hưởng ngày càng nhiều những thành quả của cách mạng. Người dân được bảo đảm điều kiện thuận lợi để phát triển bản thân; có quyền hưởng thụ và sáng tạo trong tất cả các hoạt động của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn, trước tác động của thiên tai, dịch bệnh… Chính phủ đã có nhiều giải pháp, triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân vượt qua khó khăn, để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, Nhà nước cũng có những biện pháp nghiêm trị đối với những hành vi sai trái như: đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân… gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đe dọa đến lợi ích của người dân và quốc gia.

Do được bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp mà nhân dân đã ngày càng phát huy tốt hơn quyền làm chủ của mình, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tích cực đấu tranh với những nhận thức, hành vi sai trái, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Vì vậy, việc cho rằng “nhà nước không quan tâm đến lợi ích của nhân dân”, “lợi ích của nhà nước mâu thuẫn với lợi ích của nhân dân” chỉ là những luận điệu sai trái, phản động của Diễm Thi và những kẻ cùng hội, cùng thuyền, nhằm xuyên tạc bản chất của chế độ, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trong tình hình mới, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cần phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của nhân dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển toàn diện, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, tích cực đấu tranh với những luận điệu sai trái xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, gây sự hoài nghi của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, cản trở sự nghiệp cách mạng của nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.