CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI THỦ ĐOẠN “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

Phi chính trị hóa quân đội là một thủ đoạn cực kỳ nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ hết sức cấp thiết hiện nay.

Xét về bản chất, quân đội là công cụ bạo lực của một giai cấp, nhà nước, đảng chính trị để tiến hành đấu tranh vũ trang nhằm thực hiện mục đích chính trị nhất định. Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và thể chế chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Khi lợi ích của giai cấp, nhà nước, đảng chính trị thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động thì quân đội đồng thời bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Vì vậy, trách nhiệm của quân đội gắn liền với lợi ích của nhân dân, của dân tộc.

Quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội là một thủ đoạn nguy hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của thế lực thù địch. Đây là luận điệu phản động, thù địch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm suy yếu sức chiến đấu của quân đội. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch ra sức truyền bá quan điểm “phi chính trị hóa quân đội” nhằm lôi kéo quân đội xa rời hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc hòng tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho quân đội bị tha hóa, biến chất về chính trị và bị vô hiệu hóa. Trên cơ sở đó, làm cho Đảng, Nhà nước và nhân dân mất chỗ dựa vững chắc để bảo vệ Tổ quốc. Nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác sẽ dẫn đến mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến lược và phải trả giá rất đắt trước thủ đoạn nguy hiểm này.

Thực tế trên thế giới, không có nước nào có quân đội đứng ngoài chính trị. Ngay những nước thực hiện chế độ đa đảng,thì đảng chính trị nào cầm quyền cũng tìm mọi cách để nắm quân đội. Bởi, khi nắm được quân đội thì mới bảo vệ vững chắc cho sự duy trì quyền lực của Đảng đó. Như ở Mỹ, năm cuối trong nhiệm kỳ đầu của B.Ô-ba-ma, chính quyền gần như tê liệt bởi đảng Cộng hòa nắm đa số ở hạ viện đã phủ quyết hầu hết các quyết sách của Tổng thống. Trong bối cảnh đó, nhiều tướng lĩnh và chính khách đã kêu gọi “quân đội đứng ngoài chính trị”, nhưng trong thực tế cả hai đảng đều ra sức tranh giành sự ủng hộ về chính trị của quân đội. Thực tiễn thế giới đã cho chúng ta những bài học rất sâu sắc về vấn đề này. Những thập niên cuối thế kỷ XX, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước Liên Xô tuyên bố xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, sau đó là chấp nhận xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội, làm cho quân đội bị vô hiệu hóa. Đó là một trong những nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới sự sụp đổ và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô vào cuối năm 1991. Đây là bài học đau lòng của chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô khi xa rời quân đội.

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân đồng thời mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng và nhân dân. Bản chất của quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện rõ sự thống nhất giữa tính đảng, tính giai cấp, tính nhân dân và tính dân tộc. Lý tưởng chiến đấu của quân đội ta là vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, không bao giờ có một quân đội phi chính trị, trung lập, đứng ngoài giai cấp. Để chủ động đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội trong thời gian tới bảo đảm cho quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, cần phải thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho mọi đối tượng nắm vững phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở khoa học để bác bỏ luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội. Bất kỳ quốc gia nào, dù thời chiến hay thời bình đều tổ chức ra quân đội để bảo vệ chế độ chính trị và lợi ích của giai cấp cầm quyền. Quân đội luôn luôn là công cụ bạo lực của nhà nước sinh ra nó. Việc đòi hỏi quân đội các nước xã hội chủ nghĩa chỉ phục tùng nhà nước, không phục tùng Đảng Cộng sản, thực chất là tuyên truyền nhằm chuyển hóa lập trường chính trị, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm cho quân đội không còn là công cụ bạo lực sắc bén, là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; vì vậy, không có mục tiêu chiến đấu nào khác là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Quân đội ta không chỉ mang bản chất giai cấp công nhân mà còn mang tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Lịch sử hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội đã chứng minh rõ điều đó, nên dù các thế lực có tìm mọi cách chống phá cũng không thể đảo ngược được. Trên cơ sở nhận thức đúng, mọi quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam phải đề cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội; kịp thời xử lý các tình huống phức tạp diễn ra trong hoạt động thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá.

Hai là, thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đây là nguyên tắc và là quy luật trong xây dựng quân đội của dân, do dân, vì dân, là nhân tố quyết định đảm bảo cho quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu, quân đội cũng luôn vững vàng, kiên định, không dao động trước sự chống của các thế lực thù địch. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội thì trước hết là phải xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trước mắt, phải coi trọng khắc phục có hiệu quả những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng những việc làm thiết thực. Các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, giáo điều, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Quán triệt và thực hiện nghiêm Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân”, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội, làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Ba là, các cơ quan đơn vị thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thông qua thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm trang bị cho mọi cán bộ chiến sĩ trong quân đội những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, từ đó chủ động đấu tranh có hiệu quả, đảm bảo giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Các cơ quan đơn vị quán triệt và thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” gắn với quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ. Đi đôi với việc chấp hành nghiêm chương trình, nội dung, quy chế, quy định về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp cần coi trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị sát với nhiệm vụ, đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Giáo dục chính trị phải gắn lý luận với thực tiễn, giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên; giáo dục chính trị với quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; “xây” đi liền với “chống”. Đồng thời, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp giáo dục theo hướng đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật những vấn đề mới chi phối đến tình hình tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Các đơn vị cần coi trọng tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng những cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị chủ động tích cực xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn, tiêu cực từ bên ngoài thẩm thấu, tác động đến bộ đội. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa – tinh thần, khắc phục những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, góp phần giữ vững phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Phát huy vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản; bảo đảm cho công tác này luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, quân đội, giữ đúng định hướng chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng; tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Bốn là, chăm lo xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị. Đây là giải pháp tác động trực tiếp đến chất lượng chính trị của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, cần tuyên truyền, quán triệt cho bộ đội nhận thức đúng về “đối tác”, “đối tượng” và tính chất đan xen của nó để trên cơ sở đó xử lý tốt các tình huống, các mối quan hệ, nhất là trong hoạt động đối ngoại. Cùng với đó, phải tiếp tục giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị là tiền đề nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tạo ra sức đề kháng, năng lực đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tư duy sáng tạo, nhạy bén, chủ động xử lý những tình huống phức tạp diễn ra trong hoạt động thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một yêu cầu cơ bản và là kết quả phải đạt được của mục tiêu xây dựng các cơ quan, đơn vị trong quân đội vững mạnh về chính trị. Sức mạnh chính trị, tinh thần của các cơ quan, đơn vị được biểu hiện cụ thể bằng khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ mọi nhiệm vụ được giao. Do đó, việc xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị phải kết hợp chặt chẽ với nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng làm chủ trang bị, vũ khí ngày càng hiện đại và hiện đại, xử lý có hiệu quả mọi tình huống xảy ra. Tăng cường hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các biện pháp giữ gìn an ninh quân đội, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật, tích cực phòng, chống địch cài cắm, móc nối, lôi kéo mua chuộc, dụ dỗ, kích động. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận và các mặt công tác khác nhằm đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với quân đội, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI THỦ ĐOẠN “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 • 26 Tháng Ba, 2019 at 2:27 chiều
  Permalink

  Phi chính trị hóa quân đội là một thủ đoạn cực kỳ nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

  Reply
 • 27 Tháng Ba, 2019 at 8:04 sáng
  Permalink

  Đồng thời, tăng cường công tác dân vận và các mặt công tác khác nhằm đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với quân đội, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.