CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA QUÂN ĐỘI TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI QUAN ĐIỂM “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

Ngay sau thành công của Đại hội các cấp trong Quân đội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các thế lực thù địch trong nước và ở nước ngoài tỏ thái độ hậm hực, bực tức vì những luận điệu, bài viết xuyên tạc, phá hoại Quân đội ta của chúng không mang lại kết quả như mong muốn. Không từ bỏ ý đồ, sự chống phá của chúng hiện nay đối với Quân đội càng trở nên ráo riết hơn, thâm hiểm hơn với mưu đồ: từng bước “pha loãng chính trị” tiến tới “phi chính trị hóa” Quân đội ta. Vì vậy, cuộc đấu tranh phòng chống “phi chính trị hóa” giữ vững nền tảng tư tưởng, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đang trở thành một mặt trận nóng bỏng hơn lúc nào hết. Đây là nhiệm vụ cấp bách của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi mặt công tác của Quân đội ta, trong đó công tác tư tưởng, lý luận của Quân đội phải là lực lượng tiên phong, trụ cột trong cuộc đấu tranh này.

Thực chất quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch

Quân đội là một hiện tượng xã hội lịch sử. Quân đội ra đời từ nhu cầu của giai cấp và ứng đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp. Thực tiễn cuộc đấu tranh giai cấp xưa và nay đã chứng minh điều đó. Và quân đội bao giờ cũng mang bản chất của giai cấp tổ chức ra nó, chịu ảnh hưởng thống trị của hệ tư tưởng và phục vụ mục tiêu lý tưởng của giai cấp đó.

Các nhà kinh điển Mác – Lênin là những người đầu tiên minh chứng sự xuất hiện của quân đội gắn liền với sự bất bình đẳng về lợi ích giữa những tập đoàn người khác nhau về địa vị xã hội. Sự ra đời và phát triển của quân đội luôn gắn bó hữu cơ với sự ra đời và phát triển của nhà nước. Ngay khi ra đời, quân đội đã thấm đậm trong mình nó yếu tố chính trị và trở thành công cụ của một giai cấp, một nhà nước nhất định.

Hiện nay, các học giả tư sản đang cố nặn ra nhiều loại lý luận xuyên tạc, hòng chứng minh “tính đúng đắn” cho những cái nghịch lý để lừa bịp con người. Họ cố đánh bóng cho quân đội tư sản từ “nhân dân mà ra” để “ngụy trang” cho quân đội tư sản trung lập với chính trị, không liên hệ gì với các đảng phái chính trị. Nhưng cho dù bất cứ hình thức nào đi chăng nữa, bản chất của quân đội tư sản là luôn liên hệ và gắn liền với đảng chính trị cầm quyền không hề thay đổi. Quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hiện nay chẳng qua chỉ là sự lừa bịp, giả dối. Bởi những người đang hô vang khẩu hiệu đòi “phi chính trị hóa” quân đội, lại là những kẻ mang đầy “dòng máu chính trị”, tham vọng nắm toàn quyền chi phối quân đội, phục vụ lợi ích của giai cấp mình.

Như vậy, xét về bản chất, quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Quân đội ta là muốn tách Quân đội ta ra khỏi hệ tư tưởng vô sản; khỏi hoạt động chính trị của giai cấp vô sản với tư cách là giai cấp nắm quyền thống trị trong xã hội; là sự tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội; làm cho Quân đội ta mất phương hướng chính trị giai cấp, Quân đội không còn mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc nữa. Từ đó, từng bước “tư sản hóa” biến Quân đội ta trở thành mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực chất các quan điểm “quân đội đứng ngoài chính trị”; quân đội không tham gia hoạt động chính trị”; “quân đội không tham gia hoạt động chính trị”; “quân đội trung lập”; hay “quân đội phi giai câp”… chỉ là những thủ đoạn giả dối, lừa bịp, ngụy biện mà giai cấp tư sản tô vẽ,xuyên tạc hòng đánh lạc hướng cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay mà thôi.

Âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội

Lịch sử ra đời, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta từ khi thành lập đến nay luôn gắn liền sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nuôi dưỡng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, sự chăm sóc yêu thương, đùm bọc của nhân dân. Bản chất quân đội ta là sự phản ánh tập trung thống nhất biện chứng tính chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Tổ chức lực lượng, nguyên tắc tổ chức, mục tiêu chiến đấu và xây dựng của Quân đội ta luôn luôn phản ánh lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Bởi vậy, Quân đội ta là một trong những đối tượng chủ yếu trong chiến lược phá hoại của kẻ địch. Với bề dày truyền thống hơn 70 năm, Quân đội ta đã trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, vì vậy kẻ thù luôn biết chắc chắn một điều là không thể trong thời gian ngắn đánh đổ được một đội quân cách mạng kiên trung với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc. Do đó, kẻ thù dùng thủ đoạn “mưa dầm”, “thẩm thấu” từng bước làm cho Quân đội phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng, thờ ơ chính trị, mất sức chiến đấu. Thực tiễn Quân đội Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa những năm 90 của thế kỷ 20 đã cho chúng ta một bài học sâu sắc và khẳng định một chân lý đanh thép là: một quân đội dù được trang bị vũ khí tối tân hiện đại, được huấn luyện một cách bài bản, nhưng cẫn có thể mất sức chiến đấu, vẫn bị các thế lực thù địch lũng đoạn, vô hiệu hóa ngay trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, nếu như quân đội đó không giữ được phương hướng chính trị giai cấp, mơ hồ, thờ ơ về chính trị, phai nhạt mục tiêu lý tưởng chiến đấu.

Âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch đối với Quân đội ta, trước hết họ tập trung tìm mọi cách tách Quân đội ta ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm mất phương hướng chính trị giai cấp, đi chệch nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị, làm cho Quân đội ta xa dần với bản chất giai cấp công nhân, xa lạ với bản chất từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Với âm mưu đó, chúng từng bước phá hoại về chính trị, tư tưởng, niềm tin và lý tưởng, chiến đấu. Bằng các thủ đoạn nham hiểm “pha loãng chính trị” Quân đội ta một cách  từ từ, từng bước hình thành trong Quân đội ta một đội ngũ cán bộ trẻ thờ với chính trị, phai  nhạt niềm tin để từng bước thay thế đội ngũ cán bộ có tuổi trung kiên với Đảng, với cách mạng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đối với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm chỉ huy, lãnh đạo, chúng ra sức kích động bằng kinh tế và sự hy sinh, cống hiến, reo rắc trong đội ngũ cán bộ này một tâm lý hoài nghi, bất mãn với chế độ, dao động, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, với cách mạng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, không tin vào khả năng, sức mạnh của Quân đội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là những thủ đoạn thâm độc hòng làm cho quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Quân đội diễn ra nhanh hơn và theo đúng “quỹ đạo của chúng.

Giải pháp tiến hành công tác tư tưởng lý luận trong cuộc đấu tranh chống lại quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội

Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một trong những chức năng cơ bản của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Thực chất của cuộc đấu tranh này là sự “giành giật” con tim, khối óc và phương hướng chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước đang diễn ra vô cùng phức tạp hiện nay, từ thực trạng chất lương chính trị của Quân đội ta, đang đặt ra cho các hoạt động của công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội nhiệm vụ quan trọng – đấu tranh chống lại quan điểm “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Trong cuộc đấu tranh này, đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi cán bộ,chiến sĩ phải luôn tiên phong, không ngơi nghỉ, tiến hành mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Do vậy, để đổi mới và tăng cường hơn nữa công tác tư tưởng, lý luận làm thất bại các quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung giải pháp sau:

Trước hết, kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục quán triệt đường lối chính trị, quân sự của Đảng với giáo dục lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị.

Nâng cao giác ngộ chính trị giai cấp và củng cố vững chắc niềm tin cộng sản, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, là nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên của công tác tư tưởng lý luận. Bởi vì: Phương sách tốt nhất để chống lại sự phá hoại về chính trị, tư tưởng của kẻ địch là xây dựng nội bộ quân đội mạnh về tư tưởng, chính trị. Với âm mưu phá hoại của kẻ địch là tìm chỗ sơ hở, yếu kém về bản lĩnh chính trị trong nội bộ Quân đội ta để đưa hệ tư tưởng tư sản vào. Âm mưu đó sẽ không thể thành công nếu Quân đội ta chủ động xây dựng chất lượng chính trị, tư tưởng vững vàng, tạo được sức miễn dịch, đề kháng tốt, sẽ không còn kẽ hở để địch chống phá, và như vậy, ta đã tạo được thế chủ động ngăn chặn từ xa. Trong cuộc đấu tranh giai cấp ở Nga, V.I.Lênin đã thẳng thắn chỉ ra rằng: “không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta, nếu chúng ta không mặc sai lầm, tự đánh đổ mình”[1].

Giáo dục, nâng cao nhận thức, giác ngộ, chính trị là một công việc đòi hỏi sự bền bỉ, thường xuyên bằng nhiều hình thức tích cực, phong phú sát với điều kiện thực tế từng đơn vị. Mỗi nội dung giáo dục phải lý giải thật rõ ngọn nguồn, gốc tích và những yêu cầu về lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Trong giáo dục phải biết kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục quán triệt đường lối của Đảng với giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ của quân đội, của mỗi đơn vị hiện nay. Bằng nhiều hình thức giáo dục, tuyên truyền cổ động, làm cho mỗi cán bộ chiến sỹ trong quân đội nắm vững mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của kẻ thù, nhận rõ sự thâm độc, nguy hiểm, thực chất thủ đoạn lừa bịp của các quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin sát đá vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào khả năng và sức mạnh của chính Quân đội ta, của đơn vị mình. Niềm tin là vũ khí hiệu quả nhất đập tan sự phá hoại của kẻ thù về chính trị, tư tưởng trong nội bộ Quân đội.

Thứ hai, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận của Quân đội.

Đây là một nguyên tắc bất di bất dịch. Chừng nào quân đội còn tồn tại thì không thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng. Buông lỏng, coi nhẹ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng cũng đồng nghĩa với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ các tổ chức đảng của quân đội và như vậy chúng ta lại tự “phi chính trị hóa” theo mưu đồ của kẻ địch. Do đó, tiến hành công tác tư tưởng trong quân đội hiện nay, phải khẳng định và tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng đến cán bộ, chiến sĩ, tạo nên niềm tin vững chắc trong cán bộ, chiến sĩ đối với Đảng. Theo đó, tính Đảng, tính chiến đấu phải được thể hiện “sắc nét” đối với mỗi hoạt động, mỗi nhiệm vụ của công tác tư tưởng trong Quân đội; ngay trong từng tổ chức đảng của Quân đội cũng phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Bởi tổ chức đảng có vững vàng về chính trị, tư tưởng mới có sức thuyết phục đối với công tác giáo dục, tuyên truyền trong đơn vị. Vì vậy, cùng với công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng phải tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch vững mạnh, đặc biệt là về vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Thứ ba, làm sâu sắc hơn tính chất phản khoa học và phản động về chính trị của các quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội, kết hợp chặt chẽ và phát huy đồng bộ sức mạnh của công tác tổ chức, cán bộ, chính sách.

 Công tác tư tưởng, lý luận phải tiếp tục nghiên cứu một cách có hệ thống về nguồn gốc, bản chất, động cơ chính trị và những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội; đặc biệt, quan tâm nghiên cứu nghiên cứu sự liên kết của quan điểm này đối với các hệ thống quan điểm cơ bản khác trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Quân đội ta; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Quân đội là bước chuyển đi tới “phi chính trị hóa” quân đội. Từ đó, phải nhận thức cho đúng sự lừa bịp, che đậy tham vọng khống chế quân đội, chuyển quân đội sang tay giai cấp khác của chủ nghĩa đế quốc với Quân đội ta hiện nay. Do vậy, công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội ta phải hết sức tỉnh táo, nhạy bén và thực sự cứng rắn trước những quan điểm phản động đó; kịp thời nắm bắt, dự báo và kiến nghị với các tổ chức đảng trong Quân đội về tình hình tư tưởng, chính trị của bộ đội. Đồng thời, có các biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và đẩy lùi những luồng tư tưởng phản động có thể lan tràn vào Quân đội và trong xã hội bằng các giải pháp công tác tư tưởng, lý luận ngay tại đơn vị cơ sở.

 Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong Quân đội, tạo nên một hệ thống hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có hiệu quả cao. Công tác tư tưởng trong điều kiện phát triển của khoa học công nghệ hiện đại như hiện nay không thể chỉ là những bài giáo huấn giáo điều, không thể chỉ có động viên, hô khẩu hiệu chung chung mà các giải pháp của công tác tư tưởng phải gắn kết và triển khai đồng bộ với công tác cán bộ, công tác tổ chức và chính sách. Cùng với đó, Quân đội phải thực hiện tốt chức năng một đội quân công tác, đoàn kết chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương nơi đóng quân, tạo nên một “hàng rào chính trị tư tưởng” vững chắc không để có các kẽ hở, có cơ hội cho các quan điểm sai trái lọt vào quân đội và trong xã hội. Chủ động về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân là kế sách tối ưu của công tác tư tưởng trong cuộc đấu tranh này.

Quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của bất cứ một kiểu quân đội nào trên thế giới cũng đều gắn liền với vấn đề chính trị, hay nói một cách khác nó là “con đẻ” của chính trị, luôn luôn chứa đựng trong lòng nó bầu máu nóng chính trị. Điều quan trọng, cần phải nhận thức đúng “cái chính trị’’ ấy là của giai cấp nào. Để chúng ta không được mơ hồ về một quân đội “phi chính trị”, một quân đội trung lập. Bài học trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội ta là bất cứ một công việc gì, dù khó khăn, phức tạp tới đâu, muốn thực hiện tốt, trước hết phải thông suốt về tư tưởng trong lúc này cũng đồng nghĩa với sự thoái lui, tự khuất phục trước thù, tự mình làm yếu đi chỗ mạnh của mình. Đứng trước các quan điểm thù địch, phản động ấy, đòi hỏi công tác tư tưởng, lý luận phải làm cho Quân đội luôn kiên định lập trường giai cấp, đấu tranh bảo vệ tư tưởng có hiệu quả chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, củng cố và giữ vững niềm tin khoa học vào lý tưởng cộng sản, nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, cảnh giác cách mạng, phân biệt đúng đắn bạn, thù, luôn nhạy cảm về chính trị, sức đề kháng miễn dịch chính trị cao, sẵn sàng đập tan mọi quan điểm, luận điệu xuyên tạc của kẻ thù; xây dựng Quân đội thực sự tinh nhuệ về chính trị, luôn luôn là lực lượng xung kích trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đỏ, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội. Và Quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng,với Tổ quốc, với nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay./.

[1] V.I.Lênin,  Toàn tập, Tập 42, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1979, tr.311

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA QUÂN ĐỘI TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI QUAN ĐIỂM “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 • 25 Tháng Ba, 2019 at 7:57 sáng
  Permalink

  Quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng,với Tổ quốc, với nhân dân

  Reply
 • 25 Tháng Ba, 2019 at 9:29 sáng
  Permalink

  Quân đội Nhân dân Việt Nam cần làm tốt công tác đấu tranh chống lại quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội, xứng đáng với truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen tặng.

  Reply
 • 25 Tháng Ba, 2019 at 10:35 sáng
  Permalink

  Không có quân đội ngoài chính trị! Quân đội ta là quân đội nhân dân,mang bản chất của giai cấp công nhân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt, vì Đảng, vì nhân dân chiến đấu…!. Trong tình hình hiện nay, để giữ vững tư tưởng, chính trị của giai cấp công nhân, Quân đội ta phải kiên định, trung thành tuyệt đối với CN Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng… và tích cực thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt là 03 giải pháp cơ bản mà tác giả Nhân Văn đã nêu trong bài Viết trên!.

  Reply
 • 27 Tháng Ba, 2019 at 7:58 sáng
  Permalink

  Quân đội thực sự tinh nhuệ về chính trị, luôn luôn là lực lượng xung kích trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đỏ, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân độ

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.