CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG NHẤT ĐỊNH THÀNH CÔNG

Từ kết quả và kinh nghiệm đấu tranh chống tham nhũng trên thế giới và ở Việt Nam những năm qua đã cho chúng ta cơ sở niềm tin thắng lợi vào cuộc đấu tranh này nhất định sẽ thành công, bởi vì:

Thứ nhất, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều thấy rõ tham nhũng là kẻ thù chung, nhất thiết phải loại trừ nó ra khỏi đời sống xã hội.

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã chỉ rõ: “Tham nhũng là lạm dụng chức vụ, quyền lực cho lợi ích cá nhân, thông qua hối lộ, tống tiền, thao túng thị trường, thiên vị người thân, gian lận, chuyển tiền (hình thức hối lộ) hoặc tham ô”[1]. Tham nhũng có liên quan nhiều tội phạm khác như ma túy, mua bán người, rửa tiền, mua bán vũ khí trái phép… và xảy ra ở cả khu vực tư nhân lẫn khu vực công cộng. Từ năm 2016 đến năm 2017, khoảng 72 trong số 158 quốc gia, vùng lãnh thổ được Tổ chức Minh bạch quốc tế (Tổ quốc) xếp vào nhóm quốc gia “tham nhũng”. Hiện nay, 74 trong tổng số 163 quốc gia, vùng lãnh thổ cũng rơi vào nhóm này. Một số ít các quốc gia đã cố gắng tự giải phóng mình ra khỏi nhóm, trong khi những nước khác đang tiếp tục “lún sâu”.

Rõ ràng, cộng đồng thế giới đã thấy rõ phạm vi, đối tượng, giới hạn, mối liên hệ mật thiết của tội phạm tham nhũng với các loại tội phạm khác, cũng như chiều hướng tác động và xu thế ngăn chặn tham nhũng trên thế giới. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các nước trên thế giới đã thống nhất quan điểm và quyết tâm chung về đấu tranh chống tham nhũng, đó là: “Tham nhũng là trở ngại lớn đối với quá trình phát triển, do đó luôn đặt quyết tâm cao trong đấu tranh chống tham nhũng”… “Tham nhũng là loại tội phạm hết sức nguy hiểm bởi tính chất, hậu quả mà nó gây ra, do vậy, chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ trọng tâm của các quốc gia trên thế giới”[2]. Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng đã thể hiện rõ: “Quyết tâm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tham nhũng một cách có hiệu quả hơn các hành vi chuyển nhượng quốc tế các tài sản có được một cách bất hợp pháp cũng như quyết tâm tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản”[3].

Tháng 12/2003, Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã tham dự và ký kết Công ước chống tham nhũng cùng đại diện của 95 quốc gia khác (tại Mexico). Trên cơ sở quyết định phê chuẩn của Chủ tịch nước và thực hiện đồng bộ với Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, ngày 07/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng.

Như vậy, Việt Nam và cộng đồng thế giới đã có sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cùng nhau hợp lực đấu tranh chống tham nhũng. Theo đó, cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam được cả cộng đồng thế giới ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ về nhiều mặt.

Thứ hai, Đảng và Nhà nước ta có đường lối đúng đắn và quyết tâm chính trị cao đối với việc loại trừ tham nhũng.

Thực tế cho thấy, mỗi quốc gia có các mô hình, phương pháp, tổ chức chống tham nhũng khác nhau, song hiệu quả chống tham nhũng luôn phụ thuộc chủ yếu vào quyết tâm, lập trường, thái độ của chính đảng cầm quyền. Bởi vậy, để chống tham nhũng có hiệu quả thì quyết tâm chính trị cao chống tham nhũng mạnh mẽ là điều cần thiết và không thể thiếu đối với mỗi quốc gia.

Từ Hội nghị Trung ương 4 khóa X (2006), Đảng đã xác định: “tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân”. Sau hơn 10 năm đấu tranh, đến Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều hoạt động quyết liệt, minh bạch nhằm phòng, chống tham nhũng ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương. Người đứng đầu của Đảng – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xác định rõ quyết tâm: “Một khi đã xảy ra tham nhũng thì nhất thiết phải xử lý kiên quyết, xử lý thật nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm”.

Nói đi đôi với làm, ngày 01/2/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 162-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Trong các cuộc họp, Ban Chỉ đạo đều đưa ra thông điệp, chỉ dấu mạnh mẽ đối với chống tham nhũng – giặc nội xâm. Ngày 31/7/2017, tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải lẻ tẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 25/6/2018, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập năm 2013 đến nay. Hội nghị không chỉ khẳng định “công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực rõ rệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước”, mà còn tiếp tục xác định những quyết tâm chính trị không lay chuyển, không thể lùi bước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. 6 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà Hội nghị đề ra, một lần nữa đã phản ánh thái độ, quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong loại trừ tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội.

Thứ ba, nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ Đảng, Nhà nước ta đấu tranh chống tham nhũng.

Những năm qua, các tầng lớp nhân dân ta đã ngày càng nhận thức rõ tham nhũng là giặc nội xâm có tính chất nguy hại hơn cả giặc ngoại xâm. Đấu tranh chống tham nhũng không chỉ là việc của Đảng, Nhà nước, mà còn là việc của toàn dân và muốn thành công trong cuộc đấu tranh này, nhân dân phải được Đảng lãnh đạo, Nhà nước tổ chức; có chiến lược, sách lược và phương thực đấu tranh bài bản, đúng đắn, rõ ràng.

Vì vậy, dù  còn gặp nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi ích của một bộ phận không nhỏ các tầng lớp nhân dân, song nhân dân ta vẫn kiên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự tổ chức, điều hành của Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Hầu hết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đều được các tầng lớp nhân dân lắng nghe, tin tưởng và tích cực hưởng ứng. Nhân dân không chỉ là người trực tiếp giám sát, phát hiện, ngăn chặn, cung cấp bằng chứng cho các cơ quan đấu tranh chống tham nhũng mà còn là người đi đầu, đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn tham nhũng ngay tại cơ sở, có quan, đơn vị. Cùng với đó, hầu hết mọi tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên còn phân biệt, nhận diện được đâu là những kẻ cơ hội, chỉ hô hào, động viên đấu tranh chống tham nhũng chung chung, đâu là những quan điểm, hành vi sai trái, thù địch, muôn lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Đảng lãnh đạo, Nhà nước tổ chức để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Rõ ràng, sự đồng tình, ủng hộ cũng như niềm tin của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng là có cơ sở khoa học và thực tiễn đúng đắn, chứ không phải là sự nhận thức mơ hồ và cảm tính.

Thứ tư, chống tham nhũng không ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài, tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

Thực tiễn cho thấy, không ít nước trên thế giới và trong khu vực, do cách tiếp cận, quan điểm và thái độ chưa đúng đắn, nhất là áp dụng những biện pháp cực đoan, nóng vội, nhiều khi là vì nhóm lợi ích của các lực lượng chính trị đang lên và nắm quyền, mà tiến hành “chống tham nhũng” đã dẫn đến hiệu quả không cao, thậm chí gây nên xung đột xã hội, bạo lực và nội chiến, khiến cho không chỉ tình hình chính trị – xã hội thêm bất ổn, tình trạng tham nhũng lại càng tăng lên. Trái lại, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một đảng cách mạng, ngoài lợi ích của công nhân và nông dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”[4]; Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn thể hiện rõ lập trường, quan điểm của mình là đấu tranh chống tham nhũng chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là vì lợi ích của nhân dân, sự phát triển của đất nước, sự ổn định kinh tế, chính trị – xã hội, vì chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, mà có những bước đi, cách làm đấu tranh phù hợp. Do vậy, hiệu quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam thời gian qua được cộng đồng quốc tế, các đối tác, nhất là đối tác kinh tế của Việt Nam đánh giá rất cao, coi cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam là điều kiện quan trọng trong thực hiện minh bạch để tăng cường đầu tư nước ngoài.

Thực tiễn đã chứng minh, hiệu quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian vừa qua không chỉ là nguyên nhân trực tiếp, mà còn là một động lực quan trọng để gia tăng đầu tư nước ngoài (Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 20,33 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2017)[5]. Đồng thời, cũng cho thấy nhận định: “Không phải như một vài ý kiến lo ngại rằng, nếu quá tập trung vào chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ làm “chùn” sự chỉ đạo hay làm “chậm” sự phát triển, mà ngược lại, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường an ninh – quốc phòng, đối ngoại”, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng cuối tháng 6 vừa qua là hoàn toàn chính xác.

Thứ năm, hợp tác quốc tế chống tham nhũng của Việt Nam ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Trong những năm đổi mới, Việt Nam không chỉ có quan hệ đối tác sâu rộng, toàn diện với hầu hết các nước, tổ chức quốc tế và khu vực trên nhiều lĩnh vực, mà còn có quan hệ hợp tác về phòng, chống tham nhũng với hầu hết các nước, tổ chức quốc tế và khu vực.

Nhận nhận thức những tác hại to lớn của nạn tham nhũng, Việt Nam luôn quan tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, côi việc thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu với sự tham gia của các thành phần xã hội khác nhau. Ngày 30/6/2009, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN về việc phê chuẩn Công ước về chống tham nhũng. Công ước có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 19/8/2009. Từ đó đến nay, Việt Nam và các đối tác, nhất là chính phủ các nước trên thế giới còn không ngừng đẩy mạnh tăng cường hợp tác song phương về chống tham nhũng. Bên cạnh những mặt tích cực của việc tham gia và phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về phòng, chống tham nhũng, thì một ý nghĩa đặc biệt quan trọng là cộng đồng thế giới và các nước hợp tác sẽ cùng giúp đỡ Việt Nam ngăn chặn, loại trừ tội phạm tham nhũng khi Việt Nam yêu cầu… Chính vì lẽ đó, dù kẻ tham nhũng là ai, ở cấp độ, chức vụ nào, cũng không thể nào chốn thoát, nương náu được ở nước ngoài, một khi đã phạm tội tham nhũng; và đây cũng là một cơ sở, điều kiện quan trọng để tin tưởng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam sẽ được thực hiện thành công./.

[1]Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Vấn nạn tham nhũng trên thế giới, Tạp chí điện tử Mặt trận, thứ Sáu, ngày 28/7/2017.

[2] Xem: Hà Phương, Quan điểm chung về đấu tranh chống tham nhũng trên thế giới, http://www.noichinh.vn, thứ Hai, ngày 11/01/2016.

[3]. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Nghị quyết số 55/61, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà NỘi, 2011, tr.587.

[5] Xem: 6 tháng đầu năm, thu hút hơn 20 tỷ USD vốn FDI, ngày 27/6/2018, http://www.qdnd.vn.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG NHẤT ĐỊNH THÀNH CÔNG

 • 11 Tháng Hai, 2019 at 10:12 sáng
  Permalink

  Cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam chúng ta nhất định thành công

  Reply
 • 12 Tháng Hai, 2019 at 10:05 chiều
  Permalink

  Đảng và Nhà nước Việt Nam có đường lối đúng đắn và quyết tâm chính trị cao đối với việc loại trừ tham nhũng. Tôi tin tưởng cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam chúng ta nhất định thành công.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.