Đảng lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

1. Thời gian qua, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành quả đấu tranh cách mạng và thành tựu hơn 30 năm đổi mới, hướng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam là một nhiệm vụ cấp bách của cuộc đấu tranh giai cấp, dân tộc, diễn ra quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; là công cuộc giữa nước của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, gồm tổng thể hoạt động đối nội, đối ngoại về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, quốc phòng, an ninh… được tiến hành bằng hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và răn đe, trừng trị, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Đảng lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là tổng thể hoạt động với những nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp, toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức và chính sách nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới vì lợi ích quốc gia – dân tộc Việt Nam. Đảng lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là vấn đề mang tính nguyên tắc, một yêu cầu khách quan, mệnh lệnh của cuộc sống. Chủ thể của công tác này là cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được tổ chức dưới sự quản lý, điều hành chặt chẽ, thống nhất của Nhà nước nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” là nhất quán và được khẳng định là nhiệm vụ cấp bách hoàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài gắn chặt với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thể hiện qua các kỳ đại hội và các hội nghị Trung ương kể từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986) đến nay. Có thể điểm lại ở một số lớn sau đây:

Sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, cục diện chính trị thế giới đã có nhiều thay đổi, tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VII, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: “Nâng cao cảnh giác cách mạng, chống “diễn biến hòa bình”. Vạch trần những âm mưu thâm độc và những luận điệu chiến tranh tâm lý. Quản lý chặt chẽ các cuộc hội thảo, các dịch vụ thông tin, ngăn chặn việc lợi dụng diễn đàn và các cơ hội để thu thập tin tức tình báo, truyền bá các quan điểm thù địch và lối sống tư sản”[1]. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng xác định 4 nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam, đó là: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nguy cơ tham nhũng và các tệ nạn xã hội và nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Đến Hội nghị Trung ương 8 khóa IX, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh: “Ngăn chặn, đẩy lùi mưu toan “diễn biến hòa bình”, nguy cơ can thiệp quân sự và xung đột vũ trang, xâm hại chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta”[2]. Đến Đại hội lần thứ XI, Đảng chỉ rõ: “Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”[3]. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng lại khẳng định: “Chủ động đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Không để hình thành tổ chức chính trị đối lập dưới bất kỳ hình thức nào”. Tiếp đó, Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định 4 nguy cơ vẫn tồn tại, “có mặt diễn biến phức tạp như tham nhũng, lãng phí, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với những thủ đoạn mới, nhất là triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông trên mạng Internet để chống phá ta và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”[4].

Có thể nói, những quan điểm của Đảng về lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch sẽ tiếp tục được khẳng định trong văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội và các hội nghị Trung ương ở các khóa tiếp theo; đồng thời, được bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa trong thực tiễn lãnh đạo công tác đấu tranh này.

2. Sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đã thu được nhiều thành quả quan trọng cả về nhận thực và thực tiễn. Thành quả này có được là nhờ những ưu điểm trong sự lãnh đạo nhạy bén, sáng suốt, kịp thời… Cụ thể ở một số nội dung sau:

Thứ nhất, Đảng ta đã nhạy bén, kịp thời nắm bắt tình hình, xác định đúng chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam. Kể từ 1992 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về đấu tranh phòng, chống âm mưu, họa động “diễn biến hòa bình”; xác định rõ những vấn đề cơ bản về lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” gắn với việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa đối tác và đối tượng trong đấu tranh, mối quan hệ giữa đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” với khắc phục các nguy cơ khác đang đe dọa cách mạng Việt Nam.

Đảng ta khẳng định: 1) “Diễn biến hòa bình” là một nguy cơ của mạng Việt Nam; 2) Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp, dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp, là cuộc chiến đấu trong thời bình, diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các thế lực thù địch chống phá Việt Nam bằng biện pháp “phi quân sự” là chủ yếu; 3) Lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” luôn luôn là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, phải kết hợp chặt chẽ đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, chống bạo loạn lật đổ, chống chiến tranh xâm lược; 4) Coi trọng và gắn kết chặt công tác xây dựng Đảng với công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ trọng tâm; 5) Chủ động, tích cực tổ chức chặt chẽ các lực lượng đấu tranh; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”.

Thứ hai, Đảng ta đã lãnh đạo chặt chẽ công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cán bộ, đảng viên đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng trong các văn kiện đại hội, hội nghị Trung ương, như Chỉ thị số 34 ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Kết luận số 94 ngày 30/12/2002 của Ban Bí thư về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng bằng các phương thức, giải pháp phù hợp, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên đã đẫn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục từng bước bám sát tình hình thế giới, khu vực và trong nước, các sự kiện chính trị, nhất là sự thay đổi các thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời định hướng đấu tranh cho phù hợp với tình hình mới. Đảng đã gắn công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” với đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên để họ không mắc mưu “diễn biến hòa bình”.

Thứ ba, Đảng ta đã chủ động xây dựng bộ máy lãnh đạo; tổ chức lực lượng và các điều kiện bảo đảm cho công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đảng luông quan tâm chăm lo xây lực lượng và phát huy vai trò nòng cốt của các ban chỉ đạo đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” thực thuộc các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước. Sự ra đời và hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo 94 Trung ương, Ban Chỉ đạo 609 của Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chỉ đạo 213 Trung ương về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; Ban Chỉ đạo 94 Đảng ủy Công an Trung ương; Ban Chủ đạo 94 Quân ủy Trung ương và các Ban Chỉ đạo 94 trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh 86, Lực lượng 47, cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt, lực lượng chuyên sâu, lực lượng tham gia đấu tranh ở từng cấp đã góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo Đảng, Ban Chỉ đạo 94 các cấp về chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, từng bước điều chỉnh cơ cấu hợp lý. Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” đã trở thành một mặt trận “không có khói súng” mà phần thắng thuộc về nhân dân Việt Nam.

Thứ tư, Đảng ta đã xác định đúng nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp, phát huy được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh. Đảng luôn giữ vững lập trường, quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; lãnh đạo và phát huy tốt vai trò của lực lượng nòng cốt, là các cơ quan chuyên trách, báo chí, truyền thông, các viện nghiên cứu, trường đại học, đội ngũ tri thức…; làm tốt công tác lãnh đạo trong nghiên cứu dự báo, xác định mục đích, đối tượng, đối tác, chủ thể, lực lượng đấu tranh; chủ động, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục về công tác đấu tranh, tạo động lực, sự hấp dẫn và nhu cầu tự tìm hiểu, tự nhận thức trong cán bộ, đảng viên về tình hình địch – ta; đã tìm ra nét mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo công tác đấu tranh. Công tác thông tin, tuyên truyền đúng định hướng đã đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đấu tranh.

Thứ năm, Đảng đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” đã đạt được những kết quả quan trọng: đã “hạ nhiệt nhiều điểm nóng”, xóa sổ nhiều băng đảng, tổ chức phản động, “xã hội đen”; làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Qua đó, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; giữa vững và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đã chứng minh rõ điều đó.

Tuy nhiên, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch vẫn còn một số hạn chế:

(1) Một số tổ chức đảng và một số bộ phận cán bộ, đảng viên chưa phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

(2) Nhận thức về bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm, tác hại to lớn của “diễn biến hòa bình” của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên mà một bộ phận nhân dân có mặt còn hạn chế.

(3) Sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông và công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền về bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm, tác hại to lớn của “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng có mặt còn hạn chế, không ít cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc vấn đề này; chưa tích cực, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”.

(4) Việc gắn chặt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế – xã hội với đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc, có thời điểm chưa đạt hiệu quả cao.

3. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ở Việt Nam, thời gian tới, cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bào vệ vững chắc Tổ quốc.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ là giải pháp đầu tiên, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trong đó lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là rất quan trọng. Đây là giải pháp nền tảng chi phối, chỉ đạo các giải pháp khác trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng, chính đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cấp; tích cực hóa tính tiền phong, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở với xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở vững mạnh.

Hai là, kết hợp chặt chẽ công tác lãnh đạo đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với lãnh đạo đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống và phòng tham nhũng.

Kết hợp công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” với đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ luôn đòi hỏi Đảng phải có biện pháp, cơ chế kết hợp chặt chẽ việc lãnh đạo của hai công tác này. Trong lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phải thấy rõ mối quan hệ của nó với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và coi đó là yêu cầu, nội dung và biện pháp quan trọng hàng đầu để tìm ra giải pháp làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”. Trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, phải thấy rõ mối quan hệ của nó với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cái này đan xen, bện chặt vào cái kia, tác động, chi phối lẫn nhau. Vì vậy, phải coi đó là yêu cầu có tính nguyên tắc để có biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới.

Thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, đồng thời, thực hiện nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, đủ hiệu lực của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, của cấp ủy và các cấp đối với công tác này.

Duy trì nghiêm và phát huy hiệu quả cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, có tư duy mới và biện pháp lãnh đạo phù hợp. Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát huy dân chủ, tạo động lực trong công tác đấu tranh. Tăng cường bồi dưỡng tri thức lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh giai cấp, dân tộc; nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; sắp xếp, kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 các cấp tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và phổ biến kinh nghiệm về lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để họ không mắc mưu địch.

Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Đề xuất được giải pháp mới nhằm phát huy vai trò của tổ đảng, cấp ủy đảng các cấp, của cán bộ, đảng viên với việc chủ động lãnh đạo thực hiện chương trình, kế hoạch đấu tranh đã xác định. Tiếp tục thúc đẩy các Ban Chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình” các cấp hoạt động có kế hoạch, “chuyên nghiệp” và thự thu hơn, tránh “bệnh” thành tích. Có cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, lực lượng, khắc phục những bất cập, chồng chéo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao, phải tích cực, chủ động, tiên phong trong cuộc đấu tranh này.

Năm là, quan tâm chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; làm cho dân no, dân yên, dân tin yêu Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đây là giải pháp hỗ trợ trực tiếp, rất hiệu quả; phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; là thực lực sức mạnh và ưu thế của chế độ ta. Vì vậy, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị – xã hội vững mạnh, bảo đảm cho chế độ xã hội luôn luôn ổn định, được đổi mới và phát triển. Cùng với đó, thực hiện tốt giải pháp này là góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; không để “khoảng trống chính trị” để các thế lực thù địch lợi dụng, xâm nhập chống phá cách mạng Việt Nam./.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr. 190.

[2] Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương: Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr. 49.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 29.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 68.

 


Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Đảng lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

 • 2 Tháng Một, 2019 at 8:18 sáng
  Permalink

  Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự và an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

  Reply
 • 2 Tháng Một, 2019 at 9:28 sáng
  Permalink

  Phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” – vấn đề cần quan tâm là “nhận diện” cho đúng để đấu tranh có hiệu quả.

  Reply
 • 2 Tháng Một, 2019 at 9:33 sáng
  Permalink

  Dựng Nước phải đi đôi với giữ nước, cũng như xây dựng Đảng phải đi đôi với phòng, chống sự phá hoại của các thế lực thù địch để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước… đó là vấn đề có tính quy luật!. Vì vậy, Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy đoàn kết quanh Đảng, tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng gắn với thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới!.

  Reply
 • 3 Tháng Một, 2019 at 9:29 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch là cần thiết, cấp bách trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, ăn ninh, bảo vệ Tổ quốc.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.