MỘT SỐ YÊU CẦU CƠ BẢN TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Đấu tranh phòng, chống những tư tưởng, biểu hiện cơ hội chủ nghĩa đang là vấn đề hết sức cấp bách, quan trọng, tác động trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Quan điểm nhất quán của Đảng ta là kiên quyết đấu tranh loại bỏ những quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa, ngăn chặn những tác hại chúng gây ra đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Chủ nghĩa cơ hội là các quan điểm, tư tưởng thì mácxít mang tính chất phản động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Các phần tử cơ hội chủ nghĩa luôn bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, làm tê liệt tư tưởng và ý chí đấu tranh của công nhân, làm cho phong trào công nhân đi vào con đường sai lầm, chia rẽ, mất đoàn kết, dẫn đến thất bại. V.I.Lênin khẳng định: “Bọn cơ hội chủ nghĩa đòi xét lại chủ nghĩa Mác, xóa bỏ bản chất cách mạng của nó. Chúng là những kẻ thỏa hiệp, thực hiện vai trò là kẻ giúp đỡ và làm tay sai cho giai cấp tư sản”[1].

Ở nước ta hiện nay, những tư tưởng, biểu hiện cơ hội chủ nghĩa đã và đang phát triển, với những biểu hiện đa dạng, phong phú như: lập trường tư tưởng chính trị không vững vàng, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp cách mạng; say mê quyền lực, luồn lách, hy sinh lợi ích tập thể vì lợi ích cá nhân, tham ô, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, bè phái… Văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có một bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn; một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước”[2].

Vì vậy, đấu tranh phòng, chống những tư tưởng, biểu hiện cơ hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay đang là vấn đề hết sức cấp bách, quan trọng. Đại hội XII của Đảng xác định: “Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm”[3]. Để thực hiện tốt cuộc đấu tranh phòng, chống tư tưởng, biểu hiện cơ hội chủ nghĩa cần thực hiện tốt những yêu cầu sau:

Một là, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội phải trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ tổ chức, lực lượng nào trong đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Yêu cầu này vừa phản ánh mục đích, nội dung của cuộc đấu tranh, vừa là nguyên tắc, phương châm chỉ đạo đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nắm vững yêu cầu đó, các chủ thể, trực tiếp là cấp ủy Đảng các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên, các lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh phải hướng đến mục đích cao nhất và xuyên suốt là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghĩa là, trên cơ sở luận giải, khẳng định tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để làm thất bại những quan điểm, lý luận, luận điệu sai trái, phản động của các phần tử cơ hội chủ nghĩa.

Hai là, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội phải tuân thủ nghiêm ngặt những vấn đề có tính nguyên tắc trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng.

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận nói chung, đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa nói riêng ở nước ta hiện nay phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Đó là các nguyên tắc: Giữ vững tính Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh tư tưởng, lý luận; Vận dụng nhuần nhuyễn nguyên tắc thống nhất giữ lý luận và thực tiễn; tính chính trị và tính khoa học trong đấu tranh tư tưởng, lý luận; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động, sáng tạo, thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ, chiến đấu không khoan nhượng trong đấu tranh tư tưởng, lý luận. Việc quán triệt và thực hiện nghiêm yêu cầu này, bảo đảm hoạt động đấu tranh của mọi tổ chức, lực lượng chống các quản điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa luôn giữ vững định hướng chính trị, hướng tới hoàn thành mục tiêu của cuộc đấu tranh, làm cho chất lượng, hiệu quả của cuộc đấu tranh đó không ngừng được nâng lên.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc yêu cầu này trong cuộc đấu tranh chống các phần tử cơ hội chủ nghĩa, đòi hỏi mọi tổ chức, mọi lực lượng phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng; phải trung thành tuyệt đối và nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, giữ vững bản chất GCCN, không mô hồ về bản chất GCCN của Đảng ta. Cùng với đó, đòi hỏi khi tham gia đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa cho dù ở hình thức, phương pháp nào cũng phải chủ động bám sát tình hình thực tiễn. Khi đấu tranh không được xa rời mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phải khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của học thuyết, tư tưởng đó, đồng thời, phải vạch trần tính chất phản khoa học, phản động của những quan điểm, tưởng sai trái của các phần tử cơ hội chủ nghĩa đã, đang và sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin hiện nay.

Ba là, phát huy vai trò sức mạnh các tổ chức, các lực lượng trong đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội.

Sức mạnh của cuộc đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng co hội chủ nghĩa là sức mạnh tổng hợp của cả đất nước, dân tộc, của mọi cấp, mọi ngành, mọi lực lượng, mọi nguồn lực của quốc gia. Không thể có bất cứ một lực lượng riêng lẻ nào có thể tiến hành thành công cuộc đấu tranh này, nếu không có sự kết hợp chặt chẽ với các lực lượng, nguồn lực khác của cả hệ thống chính trị. Trong khi đó, một số cấp ủy Đảng còn biểu hiện lơ là, thiếu trách nhiệm đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đã chỉ rõ: “Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm và coi trọng công tác tư tưởng; có biểu hiện hữu khuynh, nể nang, né tránh đối với những quan điểm sai trái có tính nguyên tắc”[4]. Đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xã hội, là nhiệm vụ, trách nhiệm chính trị cao cả của mọi tổ chức, mọi lực lượng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Để thực hiện tốt yêu cầu này, cần phải nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong tổ chức, chỉ đạo, lãnh đạo cuộc đấu tranh; vai trò của các ban chỉ đạo từ Trung ương đến các địa phương trong tham mưu, hướng dẫn, điều hành; vai trò của các chủ thể và lực lượng đấu tranh gián tiếp, đấu tranh trực tiếp, nhất là lực lượng nòng cốt như đội ngũ cán bộ lý luận, cán bộ nghiên cứu của Đảng, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, các cơ quan, viện nghiên cứu, thông tấn, báo chí, đài truyền thanh, truyền hình… Các cấp, các ngành, các lực lượng đó trong hệ thống chính trị phải có sự phối hợp và tổ chức chặt chẽ với nhau mới tạo thành thế trận và sức mạnh đấu tranh vạch trần, phê phán, bác bỏ quan điểm, tư tưởng của các phần tử cơ hội chủ nghĩa, đạt hiệu quả cao.

Bốn là, sử dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức, phương pháp đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội.

Đây là yêu cầu rất quan trọng, quán triệt và thực hiện hiệu quả yêu cầu này sẽ khơi dậy và phát huy cao độ khả năng, thế mạnh, sơ trưởng của các tổ chức, các lực lượng trong tham gia cuộc đấu tranh phức tạp này. Trực tiếp nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa. Hiện nay, hoạt động chống phá của các phần tử cơ hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận vô cùng phong phú, đa dạng, triển khai trên diện rộng và chiều sâu,diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, nếu các lực lượng tham gia đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa cứ đi theo một chiều khuôn sáo, theo công thức định sẵn, không chú ý đến các vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, không sử dụng đa dạng các hình thức, phương pháp đấu tranh phù hợp, thì không thể đủ sức thuyết phục. Đồng thời không khơi dậy và phát huy được tính độc lập, sáng tạo của các lực lượng tham gia đấu tranh, làm cho cuộc đấu tranh khó đạt được mục tiêu đã xác định.

Để quán triệt và thực hiện tốt yêu cấu này, đòi hỏi các tổ chức, các lực lượng tham gia đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa phải thường xuyên trau dồi, nâng cao tri thức khoa học, bản lĩnh chính trị, kỹ năng nhận diện và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Các cấp ủy Đảng phải tổ chức bồi dưỡng cho các lực lượng, nhất là lực lượng nóng cốt nhiều hình thức, phương pháp khoa học phù hợp trong cuộc đấu tranh này. Thường xuyên bám sát thực tiễn của cuộc đấu tranh, đặc biệt là hoạt động chống phá của các phần tử cơ hội chủ nghĩa để lựa chọn hình thức, phương pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả. Tổ chức tốt việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm giúp cho các chủ thể tìm ra hình thức, phương pháp tổ chức đấu tranh có hiệu quả cao./.

[1] A.M.Xôvôkin, V.I.Lênin Tiểu sử vắn tắt, Nxb. Sự thật, Hà Nội.1985, tr. 47, 48.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2016, tr.185.

[3] Sđd, tr. 202

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2007, tr. 38.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “MỘT SỐ YÊU CẦU CƠ BẢN TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 • 11 Tháng Ba, 2019 at 3:41 chiều
  Permalink

  Quan điểm nhất quán của Đảng ta là kiên quyết đấu tranh loại bỏ những quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa, ngăn chặn những tác hại chúng gây ra đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

  Reply
 • 12 Tháng Ba, 2019 at 7:22 sáng
  Permalink

  Đấu tranh phòng, chống những tư tưởng, biểu hiện cơ hội chủ nghĩa đang là vấn đề hết sức cấp bách, quan trọng chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ những quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa, ngăn chặn những tác hại chúng gây ra đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

  Reply
 • 12 Tháng Ba, 2019 at 2:55 chiều
  Permalink

  Quan điểm nhất quán của Đảng ta là kiên quyết đấu tranh loại bỏ những quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa, ngăn chặn những tác hại chúng gây ra đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

  Reply
 • 12 Tháng Ba, 2019 at 9:23 chiều
  Permalink

  các tổ chức, các lực lượng tham gia đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng cơ hội chủ nghĩa phải thường xuyên trau dồi, nâng cao tri thức khoa học, bản lĩnh chính trị, kỹ năng nhận diện và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.