VẠCH TRẦN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN THÚC ĐẨY “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” NỘI BỘ TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TỪ NƯỚC NGOÀI

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tìm mọi cách thực thi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ ta. Khi có thời cơ, chúng sẽ kết hợp các biện pháp “nội công, ngoại kích”, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đẩy nhanh sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã dày công xây dựng. Đây là những vấn đề chúng ta cần nhận diện và vạch trần.

1. Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta của các thế lực thù địch từ nước ngoài

Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch từ nước ngoài nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta hiện nay là một cuộc đấu tranh rất quyết liệt và nóng bỏng. Trước hết, chúng ta có thể nhận diện rõ một số âm mưu, thủ đoạn của chúng trên các vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Đối với Việt Nam, mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng lái nước ta đi theo quỹ đạo chủ nghĩa tư bản. Bởi vì chúng hiểu rất rõ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; là vũ khí tinh thần, ngọn nguồn sức mạnh, cơ sở vật chất, ngọn cờ giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Cho nên, chúng chủ ý tìm mọi cách để xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, từ đó hòng phủ định những quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng; đồng thời, chúng xen cài các triết lý, học thuyết, các giá trị của hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa vào xã hội Việt Nam. Chúng luôn coi mũi tiến công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta là sự tiến công ý thức hệ, làm “đòn xeo” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta theo quỹ đạo của chúng.

Để đạt được mục tiêu thâm độc đó, các thế lực thù địch từ nước ngoài tìm mọi cách tiến công trực diện vào nhận thức, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và người dân ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Chiêu trò của chúng là biến những việc đơn giản thành phức tạp, cá biệt thành phổ biến, những điều dễ hiểu thành khó hiểu, đánh tráo khái niệm, thực hiện trò “đánh lận con đen” nhằm lôi kéo những người hạn chế về nhận thức chính trị phục vụ cho mưu đồ của chúng. Vì vậy, chúng ta không khó hiểu về các tổ chức chống cộng cực đoan, các đảng phái phản động người Việt ở nước ngoài đang ngày đêm ra rả tuyên truyền, xuyên tạc, cổ súy cho những luận điệu mà chúng cho là rất “khách quan”, “khoa học”’ rằng hiện nay, chủ nghĩa Mác – Lênin đã “lỗi thời”, “lạc hậu”, đã “cáo chung” sau sự tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Đồng thời, chúng tuyên truyền xuyên tạc tìm cách “hạ thần tượng Hồ Chí Minh”, hòng xóa bỏ tư tưởng Hồ Chí Minh trong cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Đối với quan điểm, lý luận đổi mới về chủ nghĩa xã hội của Đảng ta, chúng không dừng ở việc phê phán, xuyên tạc mặt này, mặt kia của chủ nghĩa xã hội, mà chủ ý tung ra các luận điệu xảo trá, lập lờ, hòng xóa nhòa tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời, rao giảng không ngớt luận điệu chủ nghĩa xã hội chỉ là “quái thai của lịch sử” để mọi người lầm tưởng. Chúng còn võ đoán cho rằng, do Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa nên đã đưa dân tộc vào cảnh “nồi dân tộc xáo thịt”, làm cho đất nước “cứ luẩn quản trong cảnh đói nghèo”… Chúng thâm độc xen cài, khuếch trương một số thành tựu trong xã hội tư bản nhằm gây sự mơ hồ, thật – ảo giữa bản chất và hiện tượng, qua đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta.

Thứ hai, tuyên truyền xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam.

Trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch từ nước ngoài luôn hằn học chống phá cách mạng nước ta. Chúng luôn giở chiêu bài quốc tế hóa những vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam, nhằm gây sức ép, tạo cớ tiến công vào những quan điểm, lý luận cơ bản của Đảng ta để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Lợi dụng sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cùng những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của nước ta, các thế lực thù địch từ nước ngoài tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng ta về dân chủ. Thông qua các chiến dịch “chuyển lửa về quê nhà”, chúng ra sức tán dương, cổ súy cho “giá trị dân chủ tư sản”, chủ nghĩa tự do, thực dụng; tung ra những luận điệu vu khống, kích động, đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập thì đất nước mới có dân chủ… Núp dưới vỏ bọc “vì dân chủ”, chúng ra sức lợi dụng, khoét sâu vào những khó khăn, khuyết điểm, khuyết điểm của chúng ta trong quá trình xây dựng đất nước để bài xích, mưu toan xóa bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng, hoàn thiện.

Từ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhất là từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986 đến nay, các thế lực thù địch từ nước ngoài cố bám giữ “vấn đề nhân quyền” để tung ra những luận điệu xuyên tạc trắng trợn quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về nhân quyền; phủ nhận mọi thành tựu về thực hiện quyền con người ở Việt Nam. Tại Hội nghị thường niên hàng năm của Liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền, đại diện một số nước vẫn bám giữ những đòi hỏi phi lý, xếp Việt Nam vào nhóm nước vi phạm nghiêm trọng nhân quyền trên thế giới! Họ lại tìm cách áp đặt quan điểm và giá trị nhân quyền của nước họ đối với Việt Nam.

Trong âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, các thế lực thù địch từ nước ngoài luôn xoáy sâu vấn đề dân tộc, tôn giáo. Chúng không ngớt xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, gieo rắc sự nghi ngờ trong các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta về chính sách dân tộc và tôn giáo; kích động và khơi dậy sự phản kháng của những kẻ bất mãn, các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất ở trong nước chống đối lại đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; tạo cớ tài trợ để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Thứ ba, tuyên truyền, xuyên tạc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đề ra đường lối phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đã tạo nên động lực và hiệu quả lớn, đưa đất nước từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức và ngày càng phát triển vững chắc. Tuy nhiên, các thế lực thù địch từ nước ngoài vẫn phớt lờ và liên tục tung ra luận điệu xuyên tạc, lừa mị dư luận, cho rằng: đường lối, quan điểm, lý luận đổi mới cảu Đảng ta về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự lắp ghép “đầu Ngô, mình Sở”, không có sự dung hợp giữa kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội. Chúng còn cố tình bịa đặt, suy diễn, coi định hướng xã hội chủ nghĩa “chỉ mang ý nghĩa thuần túy quyền lực”. Thực chất những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của các thế lực thù địch từ nước ngoài chỉ nhằm phục vụ cho mục tiêu xóa bỏ chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa, cản trở sự hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay, thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta theo ý đồ thâm hiểm của chúng.

Thứ tư, tuyên truyền, xuyên tạc đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang Việt Nam.

Các thế lực thù địch từ nước ngoài chắc chắn biết rõ, lực lượng vũ trang nhân dân – Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, dân tộc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và những thành tựu công cuộc đổi mới. Vì vậy, từ trước tới nay chúng không ngớt cổ súy các quan điểm, luận điệu phản khoa học và phản động, đòi hai lực lượng “trọng yếu, thường xuyên” này của cách mạng phải “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính trị”. Chúng cho rằng “quân đội và công an chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào hay lực lượng chính trị nào”. Chúng còn tung ra lập luận có vẻ “khoa học” rằng, bản chất của lực lượng vũ trang là “phi giai cấp”; cho nên, Việt Nam phải thực hiện “trung lập hóa, chuyên nghiệp hóa lực lượng quân đội và công an”.

Thực chất những quan điểm, luận điệu của các thế lực thù địch từ nước ngoài đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam để nhằm làm rối loạn về chính trị, tư tưởng, lý luận, gây khủng hoảng niềm tin trong xã hội, tạo ra “khoảng trống” về ý thức hệ của lực lượng quân đội và công an. Chúng mưu toan thực hiện “lấp khoảng trống tư tưởng” bằng cách từng bước chuyển tính chất chính trị tiến bộ, cách mạng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân sang lập trường chính trị của giai cấp tư sản. Mưu đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó của chúng nhằm tước bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội và công an; vô hiệu hóa vai trò quân đội, công an là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

2. Nhận diện một số tổ chức phản động và những công cụ truyền thống ở nước ngoài chống phá cách mạng Việt Nam

Để tăng cường hoạt động xuyên tạc, bôi nhọ nhân quyền ở Việt Nam, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, các thế lực thù địch từ nước ngoài đã thu nạp và lập một số tổ chức phản động với thành phần là những ngụy quân, ngụy quyền của chế độ Sài Gòn cũ, những trí thức có tư tưởng cực đoan, FULRO, chức sắc bất mãn…; điển hình gồm có: bọn phản động người Thái, HMông, dao lưu vong ở Mỹ và ở Pháp, hình thành tổ chức “Hội người HMông thế giới”, “Hội văn hóa cổ truyền người HMông”, “Liên hiệp người Dao Mỹ”, “Trung tâm nghiên cứu Thái học”… Bọn phản động lưu vong ở Mỹ lập các tổ chức: “Hội người Thường Đềga” (MDA), “Hội những người miền núi” (MFI), “Hội bảo vệ nhân quyền” (MHRO); “Nhà nước Đềga độc lập”, “Tin lành Đềga”, “Trung tâm chim én đưa tin”, “Hiệp hội Khơme Crôm thế giới”, “Ủy ban mặt trận dân tộc FLURO”, “Hội bảo vệ nhân quyền người Thượng”…

Bọn phản động người Chăm lưu vong lập tổ chức “Văn phòng Chămpa quốc tế – IOC”, “Hội bảo tồn văn hóa Chămpa tại Hoa Kỳ”; Liên minh người Chămpa tại Hoa Kỳ”; “Hội văn hóa truyền thống Chămpa”; “Cộng đồng Muslim Chămpa” tại Hoa Kỳ và Pháp… Bọn phản động người Khơme Nam Bộ lưu vong ở Campuchia, Mỹ, Canada lập các hội nhóm: “Liên đoàn Khơme Krôm”, “Hội người Khơme”, “Quốc hội Khơme Krôm hải ngoại”, “Hội ái hữu”, “Hội bảo vệ nhân quyền”, “Hội phật học”… Đặc biệt, tổ chức phản động lưu vong “Việt Tân” – một tổ chức khủng bố nguy hiểm, đặt trụ sở chính tại bang California (Mỹ) và “Văn phòng 2” tại Băng Cốc (Thái Lan), tỏng hơn 30 năm qua, tổ chức này luôn có những hành động khủng bố cực kỳ nguy hiểm, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đe dọa tới những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Thông qua những tổ chức phản động đó, các thế lực thù địch ở hải ngoại kích động một số đồng bào dân tộc thiểu số trong nước đòi “ly khai”, “tự trị” dân tộc. Các lực lượng an ninh của ta đã phát hiện, ngăn chặn, bóc gõ nhiều cơ sở phản động của chúng; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị ở trong nước.

Từ nhiều trung tâm do bọn phản động tổ chức ở hải ngoại, các thế lực thù địch triệt để sử dụng báo chí, xuất bản và truyền thông, mạng xã hội làm phương tiện để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta. Hình thức, biện pháp chúng thường tiến hành là: hội thảo, diễn đàn quốc tế, phổ biến thông tin về dân chủ và nhân quyền thông qua hình thức “phiếu cung cấp thông tin” (Alert), mạng Internet, báo điện tử, các trang Website, Blog, viết “thư góp ý”, “hồi ký”, xuyên tạc các bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cán bộ lão thành cách mạng… Chúng tăng cường khai thác, tập hợp những bài viết có nội dung phức tạp của một số đối tượng chống đối trong nước; sử dụng cả bài viết, thông tin liên quan tới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội, công an rồi sửa chữa, biên soạn, viết bài, tác phẩm xuyên tạc tán phát vào Việt Nam…

Theo thống kê chưa đầy đủ, các thế lực thù địch lập ra và đặt tại nhiều vùng lãnh thổ của một số nước khoảng 380 báo, tạp chí và hơn 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, hơn 80 nhà xuất bản và hàng nghìn trang web để đăng tải tin bài, xuất bản những ấn phẩm có nội dung phản động, xuyên tạc chống phá Việt Nam. Chúng còn lôi kéo các tổ chức truyền thông lớn của các nước phương Tây như Đài VOA (Voice of America), Đài BBC (British Broadcasting Corporation), Đài RFA (Á châu tự do – Radio Free Asia), Đài RFI (Radio France internationale)… phát sóng bằng tiếng Việt với dung lượng lớn, có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ nhằm phá hoại tư tưởng, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Ngoài ra các thế lực thù địch ở hải ngoại còn lợi dụng hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ (NGO) vào mục đích chính trị, can thiệp công việc nội bộ, xâm hại an ninh và chủ quyền của Việt Nam; đồng thời, lợi dụng việc hợp tác, đầu tư, tài trợ các chương trình, dự án để tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử phát triển, phong tục tập quán… phục vụ ý đồ móc nối, tuyển lựa, cài cắm người, thu nhập tin tức, kết hợp với tăng cường tuyên truyền, tác động giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây nhằm làm băng hoại đạo đức, lối sống con người Việt Nam.

Hiện nay, tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta bên cạnh những thời cơ và thuận lợi là cơ bản, cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới và lớn. Các thế lực thù địch từ nước ngoài âm mưu nhanh chóng xóa bỏ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thủ đoạn chống phá của chúng vừa ngấm ngầm, tinh vi, xảo quyệt, vừa công khai trắng trợn; kết hợp cả lực lượng bên ngoài và bên trong; triển khai trên nhiều lĩnh vực; lợi dụng tất cả các phương tiện, các tình huống; sử dụng tất cả các hình thức, biện pháp để chống phá. Vì vậy, việc vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta của các thế lực thù địch từ nước ngoài, cùng một số hình thức, biện pháp, phương tiện mà chúng thường sử dụng để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong những năm qua có ý nghĩa rất quan tọng và cấp bách. Đây thực sự là cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận rất nóng bóng, quyết liệt, phức tạp và lâu dài, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hữu hiệu nhằm làm thất bại mọi mưu đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, đưa công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đạt được nhiều thành tựu mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “VẠCH TRẦN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN THÚC ĐẨY “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” NỘI BỘ TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TỪ NƯỚC NGOÀI

 • 27 Tháng Hai, 2019 at 8:14 sáng
  Permalink

  Những âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta của các thế lực thù địch từ nước ngoài là hết sức tinh vi và xảo quyệt. Chúng ta cần hết sức tỉnh táo.

  Reply
 • 28 Tháng Hai, 2019 at 9:19 sáng
  Permalink

  Đúng vậy, âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta của các thế lực thù địch từ nước ngoài ngày càng thâm độc. Chúng ta hãy tỉnh táo và cảnh giác.

  Reply
 • 28 Tháng Hai, 2019 at 10:13 sáng
  Permalink

  vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta của các thế lực thù địch cùng một số hình thức, biện pháp, phương tiện mà chúng thường sử dụng để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta là cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận rất quyết liệt, phức tạp và lâu dài, đòi hỏi chúng ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác

  Reply
 • 4 Tháng Ba, 2019 at 7:57 sáng
  Permalink

  Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận rất nóng bóng, quyết liệt, phức tạp và lâu dài, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hữu hiệu nhằm làm thất bại mọi mưu đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, đưa công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đạt được nhiều thành tựu mới.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.