Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ là cuộc bầu cử thực sự dân chủ

Ngày 22 tháng 5 năm 2016, nhân dân cả nước ta sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Sự kiện quan trọng này diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Một số người đua nhau tung lên mạng nhiều thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử này bằng những thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt. Họ đưa ra những nhận định sai lệch, hòng gây sự hiểu lầm, hoài nghi, phân vân trong đảng viên, cán bộ, nhân dân về bản chất và phương thức tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội ở nước ta, họ thách thức Hội đồng Bầu cử, và quy kết việc bầu cử là dân chủ hình thức; từ đó kêu gọi “tẩy chay” hoặc dùng lá phiếu bầu để thực hiện mưu đồ chính trị của chúng. Những hành động đó đã đi ngược lại xu thế phát triển của đất nước.

1. Phải khẳng định rằng: ở nước ta, Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, có chức năng lập pháp, quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng của đất nước về đối nội, đối ngoại và giám sát tối cao hoạt động của bộ máy Nhà nước. Các đại biểu Quốc hội là những người có đức, có tài, được nhân dân tín nhiệm bầu ra; thực sự đại diện cho lợi ích, ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tham gia các hoạt động theo sự phân công, bảo đảm cho Quốc hội thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội ở nước ta từ trước tới nay đều được tiến hành một cách dân chủ, công khai; mọi công dân có quyền ứng cử và bầu cử theo luật định; bảo đảm theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

images679462_BNCTW

Thực tế đã chứng minh, từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đến nay, quyền làm chủ của nhân dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội luôn được bảo đảm và ngày càng được phát huy đầy đủ hơn, thực chất hơn. Ngay từ cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khoá I năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời đã kêu gọi nhân dân giới thiệu những người có đức, có tài, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, kể cả các nhân sĩ, trí thức có tinh thần phụng sự Tổ quốc và nhân dân, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc tự ứng cử để gánh vác công việc của quốc dân giao phó. Từ Quốc hội khoá II, Hiến pháp, Luật bầu cử của nước ta ngày càng được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, do đó càng tạo thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Qua 13 khóa Quốc hội cho thấy, chất lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội ngày càng cao; tỷ lệ cử tri tham gia ngày càng đông; trách nhiệm đối với lá phiếu ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, đại biểu được bầu vào Quốc hội đều là những người có đức, có tài, có tín nhiệm với nhân dân và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân… Chính vì vậy, các khóa Quốc hội đều đã hoàn thành trọng trách của mình trước lịch sử. Thế mà, một số người lại làm ngơ trước sự thật đó, họ thổi phồng hạn chế, thậm chí dựa vào những khiếm khuyết nhất định của một số đại biểu Quốc hội để quy kết cho chất lượng bầu cử và chất lượng của Quốc hội nước ta. Họ cho rằng: “Quốc hội chưa làm tròn chức trách cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước…; một số nghị sĩ chỉ là cơ cấu để bấm nút bỏ phiếu”. ở Việt Nam làm gì có dân chủ trong bầu cử, ứng cử – đó là cơ chế  “Đảng cử – dân bầu”; “Để lập được một quốc hội có năng lực thì trước hết phải tổ chức bầu cử thật sự dân chủ, kiên quyết bỏ hẳn cách Đảng cử dân bầu. Mặt trận độc quyền giới thiệu. Phải mở rộng đường cho việc ứng cử và vận động. Phải coi trọng việc tranh cử, tổ chức cho các ứng viên đối thoại, tranh luận công khai để cử tri nhận xét. ….”. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn, biểu hiện thái độ định kiến, thiếu khách quan; chắc chắn không thể đánh lừa được dư luận, nhất là đối với những người có kiến thức và hiểu biết thực sự về dân chủ.

2. Thực tế cách mạng nước ta đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội; là người khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; Đảng đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng nước ta không tách rời vai trò lãnh đạo của Đảng, được nhân dân ta đồng tình, ủng hộ, bạn bè quốc tế ca ngợi. Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đảng viên của Đảng nói chung là những người tiêu biểu về phẩm chất và năng lực trong xã hội, được nhân dân tin yêu. Đối chiếu với tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội, đảng viên của Đảng được nhân dân tín nhiệm, giới thiệu bầu làm đại biểu Quốc hội với tỷ lệ cao cũng là lẽ tự nhiên. Hơn nữa, dù ứng cử viên là người của tổ chức Đảng giới thiệu, nhưng cũng phải qua đầy đủ các bước hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tiến hành bầu cử công khai, bình đẳng theo quy định của Luật bầu cử; nghĩa là được sàng lọc qua nhiều bước và cuối cùng nhân dân sẽ quyết định thể hiện sự tín nhiệm bằng chính lá phiếu của mình – đó là điều mấu chốt. Như vậy, ở đây không có chuyện “Đảng cử dân bầu”, mà trong bầu cử, mọi đảng viên và người dân bình thường đều bình đẳng trước pháp luật.

Nước ta là nước dân chủ, mọi quyền hành, lực lượng đều ở nơi dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Nhận thức đúng về dân chủ trong bầu cử đại biểu Quốc hội và rộng hơn là dân chủ xã hội chủ nghĩa là một vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi mỗi người, đặc biệt là đảng viên, cán bộ phải có sự phân tích, nhìn nhận đúng đắn bằng tư duy biện chứng, lịch sử và cụ thể.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ là cuộc bầu cử thực sự dân chủ

 • 11 Tháng Một, 2016 at 9:52 chiều
  Permalink

  Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng, ngày càng thể hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Các đại biểu Quốc hội luôn xứng đáng là người đầy tớ đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Hơn nữa, quy trình ứng cử làm đại biểu quốc hội phải qua đầy đủ các bước hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tiến hành bầu cử công khai, bình đẳng theo quy định của Luật bầu cử cho thấy rõ sự chặt chẽ, dân chủ, minh bạch trong bầu cử Quốc hội ở Việt Nam. Luận điệu “Đảng cử dân bầu” thực chất là sự chống phá, bôi nhọ của bọn người vô lương tri, vô học nhằm phá hoại Cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới của nước ta mà thôi!

  Reply
 • 12 Tháng Một, 2016 at 8:57 sáng
  Permalink

  Luận điệu “Đảng cử dân bầu” chỉ là trò cũ được diễn đi, diễn lại của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. Luận điệu này của chúng thường được tung nhiều trên các trang mạng xã hội trước mỗi lần đất nước ta làm công tác chuẩn bị bầu của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đối với Quốc hội Việt Nam – cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao – quy trình ứng cử, đề cử và bầu cử đại biểu Quốc hội đều được tiến hành theo Hiến Pháp và luật định, mọi công dân đều có quyền bình đẳng như nhau. Luận điệu ” Đảng cử dân bầu” là sự xuyên tạc trắng trợn thực tiễn Việt Nam của các thế lực thù địch, song chúng không thể đánh lừa được nhân dân ta./

  Reply
 • 22 Tháng Hai, 2016 at 8:43 sáng
  Permalink

  Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc trước chiêu trò của phường dân chủ trước mỗi kì bầu cử đại biểu quốc hội, kì bầu cử đại biểu quốc hội lần thứ XIV cũng không ngoại lệ. Nhưng hẳn các vị đã quên rằng người dân Việt Nam luôn háo nức chờ đợi sự kiện trọng đại này của đất nước, bởi họ tin tưởng vào Đảng, thành công từ những kì bầu cử đại biểu quốc hội trước đây là minh chứng rõ ràng nhất chứng minh sự công khai, minh bạch trong công tác bầu cử của Đảng, mỗi lá phiếu của người dân đã biểu tượng cho niềm tin tuyệt đối với Đảng của nhân dân. Các nhà dân chủ đừng nghĩ dùng mấy lời lẽ thiển cận này để chia rẽ, kích động nhân dân nhằm mục đích phá hoại sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.