Cảnh giác với những thông tin xấu độc trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng đã tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, một nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới mà cả những năm tiếp theo.

Ấy vậy mà, trên trang “Thongluan-rdp”, kẻ tự xưng “Nguyễn Ngọc Già” phát tán nhiều thông tin xấu độc xuyên tạc nền tảng tư tưởng và công tác nhân sự Đại hôi XIV của Đảng. Nguyễn Ngọc Già xuyên tạc rằng, “Đảng ta trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong khi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã phạm vào tính vận động, hoàn toàn đứng yên, một dạng chết cứng về tư tưởng, vì thế tư tưởng của toàn bộ các đảng viên cao cấp nhất đều đứng yên rồi”; “Y” còn cố tình bịa đặt rằng, “Vấn đề lựa chọn nhân sự qua các kỳ đại hội đảng không tạo ra bất kỳ yếu tố mới nào …vì trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin…”. Đây là những luận điệu sai trái của phần tử phản động, cố tình xuyên tạc chủ nghĩa Mác – lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng ta về công tác cán bộ. Mục đích thâm độc của chúng là phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần đề cao cảnh giác để không bị mắc mưu của kẻ xấu.

Như chúng ta đã biết, linh hồn của chủ nghĩa Mác – Lênin là phép biện chứng duy vật, là quan điểm phát triển…, chứ không phải “đứng yên”, “chết cứng” như “Nguyễn Ngọc Già” xuyên tạc. C.Mác đã chỉ rõ: Học thuyết của chúng tôi không phải là một giáo điều mà là kim chỉ nam cho cuộc sống. V.I. Lênin đã nhiều lần nhắc nhở các Đảng Cộng sản phải biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào thực tiễn của dân tộc mình. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam và đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong đấu tranh cách mạng và trong thực hiện đường lối đổi mới. Cương lĩnh 2011 của Đảng có rất nhiều điểm mới, như phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế gắn liền với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội…

Trong các Nghị quyết, Chỉ thị, Đảng ta cũng đã xác định rõ: Thường xuyên đổi mới công tác cán bộ phù hợp với thực tiễn; Lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới không để lọt những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Do vậy, ở các kỳ Đại hội, đặc biệt là Đại hội XIII của Đảng, công tác nhân sự được tiến hành bài bản, chặt chẽ, các Ủy viên Trung ương tái cử và tham gia lần đầu được thực hiện theo quy trình 5 bước; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy viên Trung ương trường hợp đặc biệt tái cử được thực hiện qua hai vòng và tám bước, đã sàng lọc, lựa chọn được những đồng chí đủ tiêu chuẩn, đảm bảo tốt về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, sở trường công tác và triển vọng phát triển.

Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng đã tiến hành Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và giám sát cán bộ, nhằm lựa chọn được đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới. Với bề dày kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng hơn 93 năm qua và kinh nghiệm phong phú qua tổ chức 13 kỳ đại hội, chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chắc chắn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các tiểu ban của đại hội, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, chu đáo, trình Đại hội XIV của Đảng xem xét, quyết định các văn kiện và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; lựa chọn được cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bao gồm những người ưu tú nhất, có đủ “đức” và “tài” lãnh đạo đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, sánh vai các cường quốc Năm Châu.

Từ nay đến Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phản động sẽ đẩy mạnh các hoạt động xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, chống phá đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng, phá hoại công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Mục đích thâm độc và xảo quyệt của chúng là làm giảm sút uy tín, phá hoại công tác nhân sự, phá hoại Đại hội XIV của Đảng. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết một lòng, nhận diện chính xác bộ mặt xấu xa của các phần tử phản động, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động như “Nguyễn Ngọc Già”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.