Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch

Trên cơ sở phân tích, nhận định, đánh giá và dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Văn kiện) xác định bốn nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam đã chỉ ra từ Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (1994) nay vẫn còn tồn tại, thậm chí có mặt diễn biến phức tạp hơn, đó là tham nhũng, lãng phí, quan liêu; “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với âm mưu, thủ đoạn mới rất tinh vi, xảo quyệt, nhất là khi không gian mạng và các phương tiện thông tin, truyền thông như in-tơ-nét bị lợi dụng triệt để.

Trên cơ sở nhận định này, Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch” .

Tuyên truyền quan điểm sai trái là một trong nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, mà bản chất là nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước, xã hội; đòi xóa bỏ chế độ XHCN. Để thực hiện toan tính, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, các phương tiện thông tin, truyền thông, triệt để sử dụng in-tơ-nét và địa chỉ truyền thông nước ngoài để phát tán tài liệu, tuyên truyền quan điểm xuyên tạc, vu cáo, gieo rắc thông tin xấu, độc hại hòng làm nhiễu loạn đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội, làm nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Để phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc các vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lê-nin (như học thuyết hình thái kinh tế – xã hội, thời đại ngày nay và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại, giai cấp và đấu tranh giai cấp, học thuyết giá trị thặng dư)… kết hợp tuyên truyền quan điểm xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin; phát tán tài liệu, ấn phẩm xuyên tạc cuộc đời hoạt động và tấm gương đạo đức của Người. Gần đây, trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng, nhiều mạng xã hội đăng tải khá nhiều bài, tin, tranh ảnh chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối, tung tin bịa đặt, vu khống, vu cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội và Công an, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013 nước CHXHCN Việt Nam, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”,… Đồng thời tuyên truyền kích động, phủ nhận chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, phủ nhận vai trò kinh tế nhà nước, đòi tư nhân hóa đất đai; xuyên tạc tình hình dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; kích động chia rẽ nội bộ Đảng và Nhà nước, gieo rắc hoài nghi, bi quan, bất bình trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Đặc biệt, các thế lực thù địch đẩy mạnh việc tuyên truyền các quan điểm sai trái, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt đối với Quân đội; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân gắn với xây dựng an ninh nhân dân. Qua đó chúng trông đợi sẽ truyền bá tư tưởng, đạo đức, lối sống phương Tây vào quân đội, làm cán bộ, chiến sĩ mơ hồ, lơi lỏng nhiệm vụ, rơi vào lối sống thực dụng từng bước tác động nhằm làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc và truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch, những năm qua, Đảng và Nhà nước chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc phòng, chống các quan điểm sai trái và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, giữ vững định hướng tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng vào công cuộc đổi mới, từ đó đoàn kết, cố gắng thực hiện tốt hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, cuộc đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch còn có hạn chế nhất định. Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn bị động, hiệu quả chưa cao”. Biểu hiện cụ thể của hiện tượng này là một số hạn chế, bất cập trong nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Hơn thế, tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế,… đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cộng hưởng các nguyên nhân này đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên bị “lây nhiễm”, mắc bệnh “tự diễn biến” và tự đẩy mình vào quá trình “tự chuyển hóa”, như Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhận định: “…những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”.

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước còn diễn biến phức tạp, đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đã và sẽ còn có diễn biến khó lường với khó khăn, thách thức mới. Đặc biệt, thời gian tới chúng ta tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổ chức bầu cử HĐND các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021,… Trong bối cảnh ấy, các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dụng mọi phương tiện để chống phá, nhất là sử dụng không gian mạng, sử dụng các phương tiện truyền thông quốc tế để đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam phải đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”.

(Còn tiếp)

Nguồn: Báo Nhân dân Điện tử, ngày 14/04/2016

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch

 • Pingback:Giải pháp ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch (*) – NHÂN VĂN VIỆT NAM

 • 15 Tháng Tư, 2016 at 10:10 sáng
  Permalink

  Do tác động của các quan điểm sai trái, thù địch có một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đã dao động, thậm chí có một số người đã tin theo. Tất cả các mũi tấn công trên nhằm thẩm thấu và nhân rộng các nhân tố chống chủ nghĩa xã hội trong lòng xã hội ta; xuất hiện tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở một số người đã là cán bộ, đảng viên; yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đang tăng lên nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta./.

  Reply
 • 18 Tháng Tư, 2016 at 9:02 sáng
  Permalink

  Trên cơ sở nhận thức đầy đủ chiến lược “diễn biến hoà bình” là một trong bốn nguy cơ của cách mạng nước ta, mỗi cán bộ, đảng viên, các cơ quan chức năng cần tăng cường đấu tranh vạch trần luận điệu phản động, phản khoa học của kẻ thù, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của chúng. Để tiến hành một cách có hiệu quả cuộc đấu tranh chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” cần phải tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn làm kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

  Reply
 • 19 Tháng Tư, 2016 at 9:19 chiều
  Permalink

  Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam, là “mệnh lệnh của cuộc sống”.

  Reply
 • 20 Tháng Tư, 2016 at 8:24 chiều
  Permalink

  Thực tế hiện nay, các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch đang ngày ngày len lỏi, thâm nhập vào mọi bộ phận nhân dân. Tác hại của nó thì không khó để nhận ra, nhưng, phòng chống, đấu tranh với nó thì lại là một nhiệm vụ hết sức khó khăn và lâu dài bởi mức độ tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt của những loại thông tin, quan điểm này. Cho nên, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và cũng là cấp thiết đó là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng để nhân dân tự nhận diện và đóng vai trò là “màng lọc” trước những kiểu quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, thù địch.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.