Chủ động, tích cực đưa nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống

Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đã được ban hành. Điều quan trọng lúc này là đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Chúng ta cần quán triệt sâu sắc, việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Với tinh thần ấy, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị sẽ tổ chức các lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn quân theo đúng mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, Thường vụ Quân uỷ Trung ương yêu cầu các cấp uỷ đảng, đội ngũ cán bộ chính trị, nhất là chính uỷ, chính trị viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; Hiểu đúng những nội dung chủ yếu của các lĩnh vực cụ thể đã được trình bày trong các văn kiện, nhất là phương hướng, nhiệm vụ, để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực; đặc biệt là lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trên cơ sở đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ.

Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cần kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, đánh giá đi vào thực chất mức độ nhận thức của học viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết và năng lực vận dụng Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Trong thảo luận và viết thu hoạch, cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Một trong những nội dung cơ bản, then chốt cần hiểu sâu, nắm vững, triển khai thực hiện tốt là tiếp tục học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ta khẳng định: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI trong bối cảnh tình hình mới là góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi và từng bước khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đây là thành công lớn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Đến nay, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI trở thành việc làm thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thực hiện tự phê bình và phê bình. Qua tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, từng tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, soi xét lại bản thân, thấy rõ ưu điểm để phát huy, nhận rõ hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường và đẩy mạnh hơn. Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập lại Ban Nội chính Trung ương; kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban và tập trung chỉ đạo quyết liệt vấn đề này. Do vậy, nhiều văn bản chỉ đạo về đấu tranh phòng, chống tham nhũng được thể chế hoá bằng pháp luật; nhiều vụ tham nhũng lớn, nghiêm trọng và phức tạp kéo dài sớm được điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử công khai với những bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ…

Có thể khẳng định rằng việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị đã có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm; siết lại kỷ cương, kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, nhiều cấp uỷ đảng đã quy định cụ thể về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quy định cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên phải tham dự sinh hoạt với chi bộ ở địa bàn dân cư; định kỳ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại cơ sở… Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp được tăng cường và đẩy mạnh hơn… Nhiều cấp uỷ đảng đã coi trọng cải tiến phong cách, lề lối làm việc, đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết; coi trọng việc sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết của cấp trên và của cấp mình; tích cực cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, tôn trọng quy luật khách quan, Đảng ta cho rằng: Tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI là chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, trong đó coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động, mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục làm rõ, cụ thể hoá cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, nội dung lãnh đạo và mối quan hệ với Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị, có phương thức lãnh đạo, khoa học phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại… Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm trong cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, trọng tâm là sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm hằng năm và những vấn đề mới phát sinh liên quan đến trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Chú trọng kiểm tra, giám sát những nơi có vấn đề nổi cộm qua phát hiện của tổ chức hoặc phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân. Kiểm tra giám sát tổ chức phải gắn với kiểm tra cá nhân, nhất là người đứng đầu. Xử lý nghiêm minh các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Đẩy mạnh ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quy định rõ việc kê khai thu nhập, tài sản của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp. Tăng cường khả năng giám sát của nhân dân để bảo đảm tính minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng. Coi trọng việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt…

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI, đồng thời gắn chặt chẽ với thực hiện Quy chế 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Chủ động, tích cực và đẩy mạnh việc phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, thiếu trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống… Kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị…

Các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu căn cứ vào nội dung của Nghị quyết để xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn triển khai Nghị quyết Đại hội XII, khẩn trương cập nhật bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể.

Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Quân đội nhất định sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Đó là việc làm cụ thể, thiết thực nhất để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.