CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CHẶT CHẼ VÀ NGHIÊM MINH

Thời gian vừa qua trên trang mạng xã hội, có bài viết: “Nhân sự Đảng: Tuyệt mật và …dập mật”. Mục đích của bài viết là phủ nhận vai trò lãnh đạo, công tác nhân sự và kỷ luật nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam cần đấu tranh bác bỏ; đồng thời, khẳng định một số vấn đề đúng đắn sau:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn cán bộ lãnh đạo nhà nước, đoàn thể chính trị – xã hội và nhân sự cho mỗi kỳ đại hội theo đúng điều lệ, quy chế. Điều 41 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi: 1. Đảng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính trị – xã hội bằng Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện; 2. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ; 3. Đảng giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước và đoàn thể chính trị – xã hội.

Ở mỗi thời kỳ, Đảng luôn coi trọng bổ sung, hoàn thiện các quy định, đặt ra yêu cầu cao trong bồi dưỡng, lựa chọn và sử dụng cán bộ để đáp ứng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội VIII, Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 3 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để chuẩn hóa chức danh cán bộ và tạo cơ sở đánh giá chất lượng cán bộ các cấp từ trung ương đến địa phương; năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 90 – QĐ/TW “Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”. Tháng 1 năm 2020, Bộ Chính trị ban hành Quy định 214 để công khai về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của mỗi chức danh cán bộ chủ chốt ở các cấp do Bộ Chính trị quản lý. Hội nghị Trung ương 15 khóa XII đã họp, trong đó có nội dung giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để đề cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Trung ương khóa XIII và một số chức danh chủ chốt của cơ quan nhà nước và đoàn thể chính trị – xã hội… Đó là những minh chứng cho công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ được tiến hành chặt chẽ có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tăng cường theo phương châm “không có vùng cấm”, đặc biệt là những vi phạm về công tác cán bộ. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã góp phần ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Những vụ việc bổ nhiệm cán bộ sai quy trình, nguyên tắc và không bảo đảm tiêu chí đều bị xử lý nghiêm minh, không kể chức danh gì. Với phương châm kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ có vi phạm là để giáo dục, răn đe; đó còn là minh chứng cho sự minh bạch, công khai công tác kỷ luật, lựa chọn cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo chức trách và nhiệm vụ được giao.

Thực tế công tác nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội XIII đã chứng minh,  Đảng ta chuẩn bị rất chặt chẽ, bài bản, đúng nguyên tắc, lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn đề cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Trung ương, các chức danh chủ chốt của nhà nước và đoàn thể chính trị – xã hội. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp là cơ sở minh chứng rõ ràng nhất đập tan những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Mục đích của chúng là xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, đối với công tác cán bộ và làm mất niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Vì thế, mỗi người dân Việt Nam hãy cảnh giác, không dễ mắc mưu các thế lực thù địch, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CHẶT CHẼ VÀ NGHIÊM MINH

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.