Để cơ chế vận hành thông suốt, hiệu quả

Qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về mặt nhận thức, chúng ta đã làm rõ hơn, toàn diện hơn, cụ thể hơn cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ và về mặt thực tiễn, đã có những nỗ lực giải quyết những vấn đề mới đặt ra nhằm hiện thực hoá cơ chế đó trong đời sống xã hội, nhờ đó công cuộc đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Xuất phát từ việc phân tích đặc điểm tình hình thế giới, khu vực và trong nước, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò và sự cần thiết phải: “Tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung nhân dân làm chủ và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; coi đó là một trong những phương thức hữu hiệu để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Sự lãnh đạo của Đảng hơn 86 năm qua đã đảm bảo cho dân tộc ta giành được độc lập dân tộc, có hoà bình, tự do, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đặc biệt qua 30 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới, Nhân dân ta đã một dạ một lòng tin yêu đi theo Đảng; đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; nhưng những thành tựu đó có thể không còn ý nghĩa, nếu Đảng bị suy thoái và không còn giữ được vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội, Nhân dân mất niềm tin với Đảng; khi đó mọi thành quả cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã giành được bằng bao xương, máu, mồ hôi và nước mắt, phút chốc sẽ tan thành “mây khói”, sẽ đổ xuống sông, xuống biển; lúc đó, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ cũng bị biến mất. Đây là điều căn cốt nhất để khẳng định: Đảng đóng vai trò tiên quyết cho sự tồn tại, sự vận hành thông suốt, có hiệu quả của cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; là nhân tố quyết định để xây dựng xã hội Việt Nam dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để tiếp tục vận hành có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong tình hình mới hiệu quả hơn, Đại hội XII của Đảng chỉ rõ cần tập trung thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau đây:

Một là, đẩy mạnh việc thể chế hoá bằng pháp luật và sớm đưa vào đời sống mọi chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội XII. Hiến pháp năm 2013 đã xác định rõ: Đảng là thành viên và đồng thời là hạt nhân của hệ thống chính trị, Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội; Đảng hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật… Vì vậy, trong các văn bản quy phạm pháp luật, cần quy định rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Đảng cầm quyền phù hợp với Hiến pháp và pháp luật. Mặt khác, cán bộ đảng viên phải thực hiện nghiêm Hiến pháp và pháp luật. Đây là những quy định bảo đảm cho Đảng luôn là một tổ chức chặt chẽ, giữ vững vai trò lãnh đạo, không lạm quyền, bao biện, làm thay chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội khác.

Hai là, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân trực tiếp thể hiện, thực hiện quyền làm chủ trong hoạt động của Đảng, Nhà nước và hoạt động xã hội. Đại hội XII của Đảng khẳng định chúng ta xây dựng một xã hội do nhân dân làm chủ, quyền lực và hạnh phúc thuộc về nhân dân. Vì vậy, Đảng, Nhà nước cần tạo ra nhiều “kênh” để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của mình, cần tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến của nhân dân; phát huy quyền làm chủ về chính trị của mình đối với các vấn đề trọng đại của đất nước. Thực hiện tốt phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và quản lý mọi hoạt động của xã hội, của Đảng, Nhà nước theo Hiến pháp và pháp luật.

Ba là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đúng tinh thần Đại hội XII của Đảng. Cần tuyên truyền, giáo dục cho mọi người dân để họ thực hiện đúng phương châm: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, mọi người dân, bất kể là ai đều phải tuân thủ thủ Hiến pháp và pháp luật; Nhà nước phải chịu sự lãnh đạo của Đảng và sự lãnh đạo ấy phải được thể chế bằng luật định; phải có quy định rõ ràng để bảo đảm tất cả mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân; nhân dân có quyền kiểm soát Nhà nước, có quyền bãi miễn những đại biểu do mình bầu ra, nếu đại biểu đó mất tư cách và không làm tròn nhiệm vụ. Nhà nước tôn trọng và khuyến khích sự hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội theo đúng luật định. Đây chính là sự biểu hiện rõ ràng nhất vai trò: “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”; đồng thời, cũng là điểm biểu hiện rõ ràng tư cách “Nhân dân làm chủ” xã hội.

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ không chỉ thể hiện sự nhất quán về quan điểm, đường lối, phương thức lãnh đạo của Đảng mà còn khẳng định cơ chế này là đảm bảo chắc chắn nhất cho sự thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một trong những bí quyết thực hiện thành công cơ chế ấy là “Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”. Đúng vậy, đối với nước ta, có Nhân dân là có tất cả. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua đã chứng minh chân lý ấy./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.