Điệp khúc “chế độ Dân chủ đa nguyên …”

Chống phá điên cuồng cách mạng Việt Nam là âm mưu nhất quán, xuyên suốt của các thế lực thù địch. Hằn học với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, nhất là thắng lợi của 30 năm đổi mới và thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (trong đó có việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tái cử giữ chức Tổng Bí thư) đánh dấu một mốc son trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các thế lực thù địch bịa đặt, vu khống, xuyên tạc một cách trắng trợn rằng: “Trong 5 năm cầm đầu chế độ toàn trị Nguyễn Phú Trọng đã thất bại trong kinh tế, ngoại giao, an ninh quốc phòng và tư tưởng văn hóa; đưa đất nước càng tụt hậu, tham nhũng càng bành trướng, văn hóa giáo dục càng thêm suy đồi, độc lập và chủ quyền đang bị đe dọa nghiêm trọng! Trong Đại hội 12 Nguyễn Phú Trọng và phe cánh…nắm quyền điều hành tiếp và theo con đường “Nguyễn Như Vân”, tức chủ nghĩa Marx – Lenin, đòi độc quyền, không chấp nhận thay đổi thể chế chính trị, muốn kìm kẹp 90 triệu dân ta…!”; từ đó chúng kêu gọi, cổ súy, tán dương rằng: “Thể chế chính trị tiến bộ của thời đại đang được đại đa số các dân tộc văn minh trên thế giới thực hiện rất thành công trong việc gây dựng hạnh phúc, giữ gìn phẩm giá cho nhân dân và phú cường cho đất nước chính là chế độ Dân chủ đa nguyên”.

Cần khẳng định ngay rằng, những luận điệu trên là một sự ngụy tạo, vu khống, hàm hồ, lòe bịp, lừa mỵ của các thế lực thù địch điên cuồng chống phá cách mạng nước ta; rằng chế độ Dân chủ đa nguyên không phải là sự lựa chọn của Đảng và nhân dân ta, càng không phải là cây đũa thần để đưa Việt Nam cất cánh và trở thành một cường quốc trong khu vực. Đó chỉ là cái bánh vẽ mà thôi.

Là chính đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam, hơn 86 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của cách mạng nước ta là một sự nghiệp mới mẻ chưa có tiền lệ, là quá trình lâu dài, đấu tranh gay go, quyết liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa tiến bộ và lạc hậu trong quá trình phát triển của đất nước. Theo đó, trong qúa trình đổi mới, bên cạnh thời cơ, vận hội, đất nước phải đối đầu với những khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng ta phải chủ động, sáng tạo, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ Đại hội VI của Đảng, khi bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới, đến nay, đường lối đổi mới của Đảng liên tục được bổ sung, phát triển, tiếp tục hoàn thiện nhiều vấn đề quan trọng về nhận thức cũng như chủ trương, biện pháp thực hiện và năng lực cụ thể hóa trong thực tiễn. Đó cũng chính là quá trình Đảng ta không ngừng tự rèn luyện, lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng với vai trò của một Đảng cầm quyền bản lĩnh và trí tuệ, với sứ mệnh lãnh đạo toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong 30 năm đổi mới đất nước cho thấy, chưa bao giờ thế và lực của cách mạng nước ta lớn mạnh như hiện nay; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được chăm lo chu đáo; quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững; uy tín, vị thế Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, Việt Nam đã và đang là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đó là sự thật không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà còn được thế giới ngợi ca và đánh giá cao.

Mặt khác, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, thực hiện tốt mục đích, nhiệm vụ của Đại hội; đặc biệt, với một tầm nhìn chiến lược và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao, Đảng ta đã có sự chuẩn bị nhân sự một cách bài bản, công phu, kiên trì, đúng nguyên tắc, theo một quy trình chặt chẽ bảo đảm cho Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XII hội đủ đức tài, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, bao gồm những cán bộ, đảng viên ưu tú, có phẩm chất, năng lực ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Về trình độ học vấn của các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: Giáo sư là 3%; Phó giáo sư là 6%; tiến sĩ là 27%; thạc sĩ là 27,5%; đại học là 26%; khác là 10,5%. Về chức vụ, vị trí công tác: Bộ trưởng là 4%; Thứ trưởng là 14,4%; Bí thư tỉnh/thành ủy là 28,3%; Phó Bí thư tỉnh/thành ủy là 6,6%; Chủ tịch UBND tỉnh/thành là 3%; khác là 43,8%. Có 50% Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tái cử. Đặc biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội tín nhiệm bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư với sự tín nhiệm rất cao. Điều đó cho thấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng thực sự là một cán bộ có đức, có tài, hết lòng vì dân vì nước, không như các thế lực thù địch tuyên truyền, xuyên tạc hòng làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng.

Thành công tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng khẳng định sự đúng đắn và sáng tạo trong đường lối đổi mới đất nước của Đảng ta trong ba thập kỷ qua, chứng minh khả năng lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng trên cơ sở những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được vận dụng sáng tạo trong thời đại mới. Đồng thời, điều đó cũng đã chứng tỏ rằng, Đảng ta là “con nòi” của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của mình, “ý Đảng và lòng dân” luôn đồng thuận, thống nhất; Đảng Cộng sản Việt Nam không những có khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn có khả năng lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước trên con đường đi tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Điệp khúc “chế độ Dân chủ đa nguyên …”

 • 15 Tháng Ba, 2016 at 7:17 sáng
  Permalink

  Thực tiễn từ khi Đảng lãnh đạo cách mạng 86 năm qua cho thấy đất nước ta đã hoàn toàn được độc lập, dân tộc ta đã hoàn toàn được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành; dẫu đất nước chưa giàu, chưa phát triển được như nhiều nước khác, song nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nhân dân ta đã sung túc và giàu có hơn trước nhiều lần. Đó là công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam mà mọi người Việt Nam yêu nước đều phải thừa nhận. Việc nhai đi nhai lại chiêu bài “dân chủ, nhân quyền, đa đảng” chỉ là một trong những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đã và đang áp dụng nhằm vu cáo, hạ bệ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi!

  Reply
 • 15 Tháng Ba, 2016 at 7:40 sáng
  Permalink

  Không ai có thể phủ nhận một thực tế: quyền con người là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu. Song, quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi dân tộc, quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới. Chiêu bài “dân chủ, nhân quyền, đa nguyên chính trị…” đã được các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam sử dụng từ lâu, dù “nhai đi, nhai lại” họ vẫn không thể lừa bịp được nhân dân Việt Nam.

  Reply
 • 24 Tháng Ba, 2016 at 7:59 sáng
  Permalink

  Chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “đa nguyên, đa đảng” giống như là những bó cỏ, bó rơm khô của những loài động vật nhai lại. Thế nhưng, có sự khác biệt lớn là động vật nhai lại chỉ cần 2 giai đoạn cho quá trình tiêu hóa thức ăn là: ăn và ợ ra nhai lại 1 phần, còn đối với các thế lực thù địch quá trình chống phá cách mạng Việt Nam chúng ợ ra và nhai lại đến hàng ngàn, hàng vạn, hàng “n” lần những thứ cỏ rác, cặn bã mà chúng tự suy diễn, vu khống cho cách mạng Việt Nam. Phải chăng cái “dạ dày” của chúng không co bóp hay nguyên nhân đúng hơn là “não” chúng đã bị tẩy trắng để đến nỗi chúng không còn biết đã ăn gì và nhai lại bao nhiêu lần?

  Reply
 • 28 Tháng Ba, 2016 at 4:22 chiều
  Permalink

  Hơn 86 năm qua, dưới sự lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, kết quả đó là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của cách mạng nước ta là một sự nghiệp mới mẻ chưa có tiền lệ, là quá trình lâu dài, đấu tranh gay go, quyết liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa tiến bộ và lạc hậu trong quá trình phát triển của đất nước; những hạn chế, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên là không thể phủ nhận; song nhìn tổng thể chúng ta có thể tự hào mà nói Đảng Cộng sản Việt Nam mới là người mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Việc nhai đi nhai lại chiêu bài “dân chủ, nhân quyền, đa đảng” chỉ là một trong những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đã và đang áp dụng nhằm vu cáo, hạ bệ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi!

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.