Làm gì trước những đề xuất của Nguyễn Huỳnh

Vừa qua, trên trang mạng Thongluan-rdp có đăng tải bài viết: “Đảng cần làm gì trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch” của Nguyễn Huỳnh (Biên tập viên của trang Việt Nam thời báo). Sau khi nhặt nhạnh và dẫn ra một số trích đoạn đã được đăng tải trong Chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” ở một số tờ báo địa phương, tác giả bài viết trên đã nêu câu hỏi:“Vậy cần làm gì để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch?” và đưa ra các đề xuất với Đảng, Nhà nước. Cùng với các kiến nghị, đề xuất tác giả bài viết đã đưa ra những bình luận chủ quan, bịa đặt, như:“Trong xã hội dân chủ, Đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền, thông qua bầu cử tự do theo pháp luật”.“Cán bộ ngoài Đảng bình đẳng với cán bộ là đảng viên… có nghĩa là chấm dứt chủ nghĩa lý lịch”, “Đảng phải có cơ chế lắng nghe và phản hồi ý kiến góp ý, phản biện của nhân dân”… “Trải nghiệm từ việc nhiều người bị chụp mũ chính trị hóa khi tham gia phản biện, đủ làm nản lòng ở cả người kiên nhẫn nhất trong thiện chí đóng góp”; “Cần thiết có nền báo chí độc lập song song báo chí định hướng của Tuyên giáo Đảng”; và rằng: “Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân không phải do Đảng và Nhà nước định ra, sang nhượng, ban phát…”.

Núp dưới kiến nghị, đề xuất, góp ý với Đảng, Nhà nước để tuyên truyền chống, phá Đảng, Nhà nước là thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội… Trên thực tế, quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã nghiêm túc tiếp thu những đóng góp quý báu của cấp ủy, tổ chức đảng, của toàn thể cán bộ, đảng viên, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể nhân dân, các cán bộ lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài…Vì vậy, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và niềm tin của toàn thể dân tộc Việt Nam…

Đã thành thông lệ, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động luôn triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước để tuyên truyền và kích động chống, phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Như mọi người đã thấy, trước thềm Đại hội XIII của Đảng CSVN, khi cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội phản động ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận những thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Chúng tập trung xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta sau hơn 35 năm đổi mới. Chúng sử dụng các chiêu bài đề xuất, kiến nghị, góp ý để rêu rao, cho rằng: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, lạc hậu và hết lời tán dương, ca ngợi “giá trị tốt đẹp và sự vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản; khuyên răn Đảng, Nhà nước ta hãy từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Không ít kẻ cơ hội, phản động đã lớn tiếng cho rằng: “Đảng CSVN đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để lãnh đạo đất nước”. Và rằng: đất nước rơi vào các cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn trước đây và tình trạng nghèo nàn, lạc hậu hiện nay là do những sai lầm của Đảng; một đảng cầm quyền là độc tài, trái với nguyên tắc pháp quyền và không thể có dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận…

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII công bố các Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, phản động đã ráo riết đẩy mạnh hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Chúng tập trung xuyên tạc, phủ nhận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng tuyên truyền rằng cũng như các đại hội trước, các quan điểm, chủ trương trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vẫn là sự sao chép những lý thuyết sáo rỗng, lỗi thời, bảo thủ, thiếu đổi mới, sáng tạo và kêu gào phải phát triển kinh tế thị trường từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hành tam quyền phân lập để nước ta có điều kiện hội nhập và phát triển. Chúng xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội là phản khoa học, kém hiệu quả, là sự tranh giành, đấu đá phe phái, lợi ích nhóm; vu cáo cán bộ Đảng, Nhà nước ta đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, xa hoa, lãng phí, tiêu cực và tham nhũng, suy thoái, biến chất của cán bộ, đảng viên là phổ biến, là căn bệnh nan y không thể chữa trị….

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp và trở thành nguồn cổ vũ, động viên to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong lúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta rất phấn khởi, tự hào về kết quả của Đại hội và tập trung nghiên cứu, quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương của Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, triển khai tổ chức thực hiện để sớm đưa những quyết sách đúng đắn của Đại hội thành thắng lợi hiện thực. Thì các thế lực thù địch và phần tử cơ hội vẫn ngoan cố đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống, phá Đảng, Nhà nước bằng nhiều chiêu thức, thủ đoạn vô cùng nham hiểm… Vì vậy, mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác những đề xuất, kiến nghị, góp ý sai trái của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội…/.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.