Nguyễn Đình Cống lại sàm ngôn

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII vừa diễn ra và thành công tốt đẹp. Nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước được bàn định tại Hội nghị này, trong đó có vấn đề đổi mới chính trị. Nhân dịp này, Nguyễn Đình Cống “tái xuất” với bài viết Bàn về cải cách chính trị được tán phát rộng rãi trên nhiều diễn đàn phản động. Nội dung bài viết, một lần nữa khẳng định “thương hiệu” Nguyễn Đình Cống – phần tử bất mãn chính trị “tiêu biểu”, thường xuyên tiếp tay cho các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

1. Nhận thức mơ hồ về đổi mới chính trị của Nguyễn Đình Cống

Trong bài viết, với việc lập luận một cách “ngớ ngẩn” Nguyễn Đình Cống đã cố tình đánh tráo các khái niệm “đổi mới” và “cải cách”, “chính trị” và “hệ thống chính trị”; từ đó nhận định một cách hồ đồ rằng, đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay là quá trình “sửa sai” của Đảng. Với học hàm “giáo sư”, có lẽ Nguyễn Đình Cống không mơ hồ về nhận thức đến vậy. Nhưng đây rõ ràng là sự “lệch lạc có chủ đích” của một con người suy thoái về tư tưởng chính trị ở mức độ không thể cứu vãn được! Với tư tưởng bất mãn và ý đồ chính trị xấu xa, Nguyễn Đình Cống muốn mượn cớ bàn luận về “đổi mới chính trị” để hướng lái dư luận đến việc “đánh rơi nguyên tắc”, đến sự “chệch hướng”, hòng thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.

Đổi mới chính trị hiện nay ở Việt Nam cần được hiểu là đổi mới về tầm nhìn, tư duy chính trị, kiến tạo những quyết sách chính trị trên mọi lĩnh vực dù là kinh tế, đối ngoại, hay an ninh quốc phòng… Đổi mới chính trị là đổi mới cơ chế vận hành của hệ thống chính trị Việt Nam, đổi mới tổ chức – bộ máy chính trị ở các thành viên hệ thống chính trị, là đổi mới về lực lượng và điều kiện thực thi quyết sách chính trị. Đổi mới chính trị không chỉ là đổi mới tư duy chính trị, xây dựng tầm nhìn chính trị, bản lĩnh chính trị,… còn là sự hành xử chính trị thực tiễn; được thể hiện ở sự bao quát tình hình thời đại, đánh giá sự vận động của các quốc gia trong xu thế toàn cầu hóa. Từ đó, kiến tạo thể chế chính trị khách quan, khoa học, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam; xây dựng thực lực chính trị, chế định những quyết sách chính trị, nâng cao văn hóa chính trị; xây dựng con người chính trị; xây dựng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong quá trình đổi mới chính trị của đất nước. Và, đổi mới chính trị ở Việt Nam phải luôn đồng bộ với đổi mới kinh tế, bảo đảm sự hài hòa giữa kinh tế với chính trị; làm cho kinh tế đóng vai trò thúc đẩy, tạo ra cơ sở vật chất cho chính trị và chính trị đóng vai trò dẫn đường cho kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Đổi mới chính trị ở Việt Nam là cấp bách, cần thiết nhưng cũng là quá trình liên tục, lâu dài, cần tiếp tục nghiên cứu và có cách thức tiến hành phù hợp. Trong quá trình ấy, Đảng, Nhà nước luôn trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp và sự phản biện của các tầng lớp nhân dân; đồng thời đấu tranh phê phán, loại bỏ những tư tưởng cực đoan của những kẻ muốn mượn “đổi mới chính trị” để gây rối, phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước như Nguyễn Đình Cống.

2. Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong đổi mới chính trị ở Việt Nam

Ở nước ta, Đảng giữ vị thế, vai trò lãnh đạo trực tiếp hệ thống chính trị và toàn xã hội, quyết không chia sẻ quyền lãnh đạo chính trị tất yếu đó cho bất cứ một lực lượng chính trị nào. Đảng luôn kiên định, phát triển độc lập, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trên thực tế Việt Nam, phù hợp với yêu cầu phát triển của thời đại, với mục tiêu bất di bất dịch: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Do đó, đương nhiên trong quá trình đổi mới chính trị ở Việt Nam phải luôn giữ vững sự lãnh đạo của Đảng. Đảng giữ vai trò kiến tạo chính trị, xác định đường lối đổi mới chính trị, xây dựng tổ chức, lực lượng, phát huy sức mạnh cho đổi mới chính trị. Đồng thời, Đảng chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo đối với Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng thực thi sự cầm quyền của mình, thông qua đường lối chính trị, tổ chức đảng và đảng viên của mình, một cách dân chủ tập trung, công khai, minh bạch và thượng tôn pháp luật. Đảng luôn gương mẫu thực thi và tự kiểm soát quyền lực chính trị của mình theo Hiến định, luật định, nguyên tắc của Đảng và sự giám sát của nhân dân; không dung thứ bất cứ ai, và tổ chức đảng nào đứng ngoài hoặc trên kỷ luật của Đảng và pháp luật, tổ chức chính trị – xã hội nào đứng trên hay đứng ngoài pháp luật. Đảng chịu trách nhiệm lịch sử trước Nhà nước và nhân dân về quyền lãnh đạo chính trị của mình. Đảng tập trung lãnh đạo kiến tạo Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, giữ vững và bảo đảm toàn bộ quyền lực của thể chế chính trị, của quốc gia thuộc về nhân dân; để nhân dân thực sự là chủ, làm chủ đất nước.

Thực tế quá trình đổi mới chính trị thời gian qua ở nước ta đã minh chứng cho vai trò lãnh đạo to lớn, không thể thiếu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thực tế ấy, hiển nhiên mỗi người dân Việt Nam đều nhận thức rõ. Nhưng với Nguyễn Đình Cống thì khác. Sự tha hóa, biến chất, suy đồi trong con người đã che đi đôi mắt, làm mờ lý trí khiến ông ta không thể nhận ra những điều hiển nhiên ấy. Trơ trẽn hơn, Nguyễn Đình Cống còn lớn giọng cho rằng, đang có một câu hỏi vô cùng gay cấn là: Phải chăng Đảng đã chiếm đoạt quyền của dân và rõ nhất là tạo ra một Quốc hội bị lệ thuộc. Thốt ra câu hỏi ấy, Nguyễn Đình Cống đã tự hiện nguyên hình là kẻ “trở cờ, quay giáo” điên cuồng chống đối Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân.

Tóm lại, lẽ thường tình, con người ta khi về già thường muốn làm những điều tốt đẹp để tích “đức” cho con cháu. Với Nguyễn Đình Cống thì không như vậy. Mặc dù đã ở cái tuổi “gần đất, xa trời”, hơi sức chẳng còn bao nhiêu, nhưng mỗi khi đất nước có sự kiện, ông ta lại “đăng đàn”, dở đủ chiêu trò chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân một cách trơ trẽn, tráo trở. Những hành động của Nguyễn Đình Cống là không thể dung thứ, và cũng chẳng còn nhiều thời gian để ông ta có thể “quay đầu là bờ”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Nguyễn Đình Cống lại sàm ngôn

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.