PHẠM MINH VŨ, KẺ ĐẠO VĂN, THÍCH CHƠI CHỮ

Gần đây, trên Bloger của Hoianhemdanchu, fb Phạm Minh Vũ có bài viết: “Ai mới là thế lực thù địch của Dân?”. Phạm Minh Vũ xuyên tạc rằng, cụm từ “Thế lực thù địch” trong các bài nói, bài viết của các đồng chí đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khi tham gia thảo luận tại Đại hội chính là “Nhân dân Việt Nam”. Qua đó cho thấy, Phạm Minh Vũ là một kẻ chuyên đạo văn, không hiểu, biết gì về ngữ pháp Việt Nam nhưng lại thích bàn về chữ, nghĩa.

Thứ nhất, thế lực thù địch là cá nhân, tổ chức có âm mưu, hành vi gây tổn hại đến chủ quyền, lãnh thổ và các lĩnh vực khác của Việt Nam, trái với những quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Nghĩa là, những tổ chức, cá nhân nào có hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm đến lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân Việt Nam, đã và đang được pháp luật Việt Nam bảo vệ được xem là thế lực thù địch. Như vậy, việc xác định vấn đề đâu là thế lực thù địch là rất rõ ràng, cụ thể. Tất cả các tổ chức, cá nhân nào có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam, xâm phạm đến độc lập, tự chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của quốc gia, của dân tộc, các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân được xem là thế lực thù địch của Việt Nam. Các thế lực thù địch, là những thế lực có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là đối tượng của cách mạng Việt Nam, đó là những âm mưu, hành động gây chiến tranh xâm lược; “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chế độ; xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân Việt Nam bằng phương thức vũ trang hoặc phi vũ trang, cả từ bên ngoài và bên trong. Thế lực thù địch là lực lượng đối lập với Nhân dân Việt Nam.

Thứ hai, Nhân dân là tập hợp đông đảo những người dân thuộc mọi giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng đang sống trong một khu vực địa lý nhất định. Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhân dân là tập hợp gắn kết đa số người khác nhau về dân tộc, tôn giáo, giới tính, giai tầng, địa vị,… trong xã hội nhưng thống nhất về ý chí và hành động; về quyền lợi và nghĩa vụ thành một cộng đồng chung. Đó là toàn dân tộc Việt Nam, bao gồm mọi người thuộc các dân tộc đa số và thiểu số, sống ở trong nước hay ở nước ngoài, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, tôn giáo. Hồ Chí Minh viết: Dân là mọi người dân Việt Nam; là mọi con dân nước Việt; là mỗi người con Rồng cháu Tiên, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo, quý, tiện, trong đó công nông chiếm tuyệt đại đa số.

Như vậy, đã là Nhân dân Việt Nam phải là người Việt Nam (kể cả đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài), phải chấp hành pháp luật của Nhà nước Việt Nam, có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tất cả các cá nhân, tổ chức có tư tưởng và hành động xâm phạm lợi ích chính đáng của Nhân dân Việt Nam, đi ngược lại với mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đều là đối tượng của cách mạng Việt Nam và không phải là Nhân dân Việt Nam.

          Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, việc xuyên tạc, đồng nhất “Nhân dân Việt Nam” với các thế lực thù địch nhằm kích động, chia rẽ đoàn kết giữa Đảng với nhân dân, phục vụ cho mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân Việt Nam. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác không để mắc mưu các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “PHẠM MINH VŨ, KẺ ĐẠO VĂN, THÍCH CHƠI CHỮ

  • 22 Tháng Ba, 2021 at 12:05 chiều
    Permalink

    Chúng ta phải nhận biết và đấu tranh mạnh mẽ chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá Việt Nam của bọn phản động và các thế lực thù địch

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.