Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta

Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nội dung lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay thể hiện ở các điểm sau đây:

Một là, tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi lẽ, kinh tế tư nhân, nhất là tư bản tư nhân ở nước ta hiện nay không phải là sản phẩm của xã hội cũ để lại, mà nó là sản phẩm của công cuộc đổi mới, nó ra đời gắn liền với chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, với hiện thực hoá quá trình đổi mới tư duy lý luận kinh tế của Đảng cùng với sự nhận thức rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Qua các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội IX, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khoá IX chỉ rõ: Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao nội lực của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đại hội XII khẳng định: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật… Rõ ràng, phát triển các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân là chủ trương nhất quán, là vấn đề chiến lược lâu dài trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta – điều mà các Đại hội thời kỳ đổi mới của Đảng trước đó đã khẳng định.

Hai là, khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những đóng góp tích cực của kinh tế tư nhân đối với phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong những năm qua là góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động; huy động các nguồn vốn trong nhân dân, trong xã hội vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách nhà nước; tạo môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội và góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam…. Số liệu thống kê về kinh tế tư nhân cho thấy, hiện cả nước có khoảng 500 nghìn doanh nghiệp, chiếm gần 90% số doanh nghiệp của cả nước. Trong giai đoạn 2006 – 2015, so với khu vực kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 40% GDP cả nước, 30% giá trị tổng sản lượng công nghiệp, gần 80% tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ, 64% tổng lượng hàng hoá và 100% giá trị sản lượng hàng hoá vận chuyển. Điều này chứng tỏ vai trò quan trọng, không thể thiếu của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Với lẽ đó, Đại hội XII khẳng định: Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Quan điểm đó của Đảng cho thấy, đánh giá về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong Đại hội XII có bước phát triển mới. Kinh tế tư nhân không những được xác định là một trong những động lực của nền kinh tế mà còn là động lực “quan trọng” của nền kinh tế nước hiện nay.

Ba là, tiếp tục cải thiện môi trường, điều kiện kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế. Đại hội XII của Đảng chủ trương hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế, trong đó chú trọng hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước. Đại hội XII của Đảng chủ trương khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở “hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế”, hỗ trợ phát triển “doanh nghiệp khởi nghiệp”, hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân “đa sở hữu”. Điều này là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Để hiện thực hoá chủ trương tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển các thành phần kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân, Đại hội XII của Đảng xác định tiếp tục thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Trong đó, mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều phải hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật, doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không đầu tư./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.