Sự xuyên tạc bỉ ổi của Nguyễn Văn Đài

Ngày 10 tháng 8 năm 2019, trên VOV Tiếng Việt, Nguyễn Văn Đài đăng bài viết: “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII chỉ còn là một vở kịch”. Trong đó, Nguyễn Văn Đài cho rằng: “Cuối táng 6 năm 2019, tại cuộc họp của Bộ Chính trị dưới sự điều hành của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phê duyệt quy hoạch Ban Chất hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Từ đó, Y khẳng định “toàn bộ các ủy viên Trung ương của đảng CSVN khóa 13 nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được quyết định trước khi Đại hội toàn quốc của đảng CSVN diễn ra vào đầu năm 2021”. Đây là sự xuyên tạc bỉ ổi, bởi:

Ðảng ta luôn xác định quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ.

Trong nhiệm kỳ khóa IX, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 42 về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Bộ Chính trị khóa XI có Kết luận số 24 về tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Ðối với cán bộ cấp chiến lược, lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI xây dựng và thực hiện có hiệu quả Ðề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ðảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Do làm tốt quy hoạch, bước đầu khắc phục được tình trạng bị động, hẫng hụt trong công tác cán bộ. Lần đầu tiên, Bộ Chính trị khóa XII thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 – 2026, do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban. Ban Bí thư thành lập Tổ giúp việc, gồm những người có tinh thần trách nhiệm cao; có phẩm chất, kinh nghiệm, năng lực và tin cậy.

Thực tế, hơn 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, đội ngũ cán bộ các cấp trưởng thành về nhiều mặt. Hầu hết cán bộ cấp chiến lược được đào tạo bài bản, gần 70% số cán bộ có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có năng lực công tác tốt.

Quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ là chọn người hiền, tài phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân

Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta có đội ngũ cán bộ đông, được đào tạo bài bản và rèn luyện thử thách qua thực tiễn hơn 30 năm đổi mới như hiện nay. Ðó là nguồn dồi dào nhất để lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào quy hoạch cán bộ chiến lược nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cũng chưa bao giờ, Ðảng có nhiều nghị quyết, quy định, các văn bản hướng dẫn về công tác cán bộ như hai nhiệm kỳ khóa XI, XII. Ðó là các nghị quyết về: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; các quy định về: tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Ðây là “bộ cẩm nang” quý trong quá trình quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Khác với những lần trước, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021- 2026 không làm đồng thời các chức danh mà làm từng bước, quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương; sau đó đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cuối cùng mới là các chức danh chủ chốt của Ðảng, Nhà nước. Ðó là các bước chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Ðại hội XIII. Trước yêu cầu phát triển đất nước bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi tiêu chuẩn đối với cán bộ chiến lược cao hơn, toàn diện hơn. Trong đó, yêu cầu hàng đầu đã nêu trong Quy định 90 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là: “Phải là người tiêu biểu của Ðảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; có ý thức, trách nhiệm, kiến thức toàn diện để tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương; có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Ðảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công. Ðồng thời, có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ và khả năng làm việc độc lập; có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước; đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương”.

Như vậy, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phê duyệt quy hoạch nguồn Ban Chất hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021 – 2026, chọn người hiền, tài, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân là hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt. Lợi dụng việc đó, Nguyễn Văn Đài tên phản nước, hại dân cho rằng: “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII chỉ còn là một vở kịch” là sự xuyên tạc bỉ ổi, cần đấu tranh, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Sự xuyên tạc bỉ ổi của Nguyễn Văn Đài

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.