90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Kỳ 1)

Rộn ràng đón chào mùa xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đã lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn… Say đắm trong một mùa xuân mới, mọi người dân Việt Nam luôn tự hào và khắc sâu những công lao và thành tựu vĩ đại mà Đảng đã đem lại cho đất nước, con người và dân tộc Việt Nam trong suốt chín thập niên qua.

  1. Ra đời trong phong trào cách mạng của dân tộc, lớn lên từ sự nghiệp của nhân dân

Cách đây 90 năm, ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã tiến hành hội nghị hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự tất yếu của lịch sử, là kết quả phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Đầu thế kỷ thứ XX, trước sự xâm lược, cướp bóc, đè nén và áp bức của thực dân Pháp và bè lũ phong kiến, cường hào, phản động tay sai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta đã bùng lên trong mọi giai tầng của xã hội, từ nông thôn, miền núi, thành thị và các khu công nghiệp. Tuy nhiên, các phong trào yêu nước, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, của các sĩ phu yêu nước đều liên tiếp thất bại, do bị đàn áp dã man, dìm trong biển máu; cả dân tộc khủng hoảng về con đường cứu nước… Chỉ đến khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng những người đồng chí của mình tiếp thu và truyền bá những tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, con đường, cách thức đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới vào Việt Nam; đặc biệt là sự hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một chính đảng cộng sản là Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tinh thần yêu nước chân chính của mọi tầng lớp, giai cấp, dân tộc ở Việt Nam mới được định hướng bằng một con đường đấu tranh đúng đắn, khoa học và cách mạng. Từ đây, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu sự nghiệp tuyên truyền, vận động, quy tụ, phát huy mọi sức mạnh của dân tộc, tận dụng mọi sức mạnh của thời đại, lãnh đạo và tổ chức mọi hoạt động của cách mạng Việt Nam. Mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, mọi sự trưởng thành và lớn mạnh của Đảng đều bắt nguồn từ sự nỗ lực đấu tranh không biết mệt mỏi của Đảng cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta.

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam định vị lại quốc hiệu Việt Nam trên bản đồ thế giới

Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cách mạng Việt Nam vững bước vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, làm nên thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình, nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do, dân chủ, non sông liền một dải từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, xác lập tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đảng ta từ một Đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào một cuộc trường chinh mới với những biến đổi cách mạng lớn lao và sâu sắc.

Cách mạng Tháng Tám 1945 là sự kiện lịch sử và là thành tựu quan trọng nhất đối với nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem lại cho nhân dân ta. Nó đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với những tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, nước ta không những trở thành một nước độc lập, tự do mà còn trở thành một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới – chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hoài bão, ước mơ của biết bao thế hệ người Việt Nam xưa và nay.

Cách mạng Tháng Tám như một ánh hào quang rực rỡ, có sức công phá mạnh mẽ làm sụp đổ một mảng quan trọng thành trì của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức bóc lột vùng dậy, báo hiệu một kỷ nguyên mới của loài người – Kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Kỳ 1)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.