Bộ mặt phản động của Hoàng Trung

Mới đây trên mạng xã hội có đăng tải bài viết của Hoàng Trung với tựa đề: “Việt Nam: Thêm 19 điều đảng viên không được làm chứng tỏ tổ chức Đảng đã rệu rã”. Trong bài viết y đã viện dẫn những lời lẽ của một số đối tượng vốn có tư tưởng chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam hòng xuyên tạc, hạ thấp mục tiêu, vai trò, ý nghĩa của Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, từ đó quy kết: “Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng xuống cấp và không còn uy tín”. Những lời lẽ xuyên tạc được viện dẫn cùng với những ngôn từ ngông cuồng trong bài viết thể hiện rõ bộ mặt phản động, theo đóm ăn tàn của Hoàng Trung, bởi lẽ thực tiễn Việt Nam cho thấy:

Thứ nhất, “Quy định về những điều đảng viên không được làm” là tấm lá chắn thép bảo vệ, giữ gìn danh dự người đảng viên.

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ban hành Quy định số 37- QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 37- QĐ/TW ra đời trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 47- QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Những điều đảng viên không được làm”. Nhưng không chỉ kế thừa quy định cũ, Quy định 37 đã cập nhật nội dung các văn bản quan trọng nhất được Đảng, Nhà nước ban hành trong vòng 10 năm qua, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng, Điều lệ Đảng, Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Quy định số 08 – QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”…

Quy định số 37- QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm” được coi là kim chỉ nam để đảng viên hoạt động đúng hướng; là tiếng chuông cảnh báo đảng viên trong việc nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đây chính là lá chắn thép, ngăn chặn những vi phạm của đảng viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên và việc các thế lực thù địch lợi dụng để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm mất thanh danh, uy tín của Đảng, làm mất ý thức Đảng, ý chí chiến đấu và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Thứ hai, việc bổ sung, sửa đổi “Quy định về những điều đảng viên không được làm” để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng

Không phải bây giờ mà ngay từ khi Đảng mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu từng tổ chức Đảng phải duy trì chặt chẽ kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương, nền nếp tổ chức, làm cho Đảng ta ngày càng xứng đáng với vai trò, vị trí và sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Trong những năm qua, đứng trước đòi hỏi của thực tiễn, Đảng ta đã tập trung lãnh đạo thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực.

Việc Đảng ta sửa đổi, bổ sung Quy định về “Những điều đảng viên không được làm” thể hiện mạnh mẽ quyết tâm đổi mới, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Đây cũng là cơ sở để mỗi tổ chức đảng và từng đảng viên thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí và sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng.

 Những luận điệu của Hoàng Trung đưa ra đã thể hiện rõ bộ mặt của kẻ phản động, chống phá cách mạng nước ta. Do đó, mọi người cần nâng cao cảnh giác và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.