CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nhằm cổ súy cho những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, gần đây trên nhiều trang mạng phản động đã phát tán bài viết “Giúp Chính quyền cộng sản Việt Nam … tự sụp đổ” của Cao Tuấn. Nội dung bài viết xuyên tạc cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang có nhiều khuyết điểm thuộc về bản chất, hệ thống đi vào ngõ cụt; từ đó kêu gọi phát động một phong trào toàn dân chống độc tài, đòi đa nguyên bằng đấu tranh bất bạo động, bất tuân dân sự . Những luận điệu trên đã bộc lộ dã tâm, mưu đồ đen tối hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cần phải khẳng định rằng:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là tất yếu khách quan, xuất phát từ mong muốn của nhân dân, đòi hỏi của lịch sử cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đã chấm dứt sự khủng hoảng về tổ chức lãnh đạo và đường lối cứu nước ở Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XX. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; có đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên, sẵn sàng đấu tranh vì lý tưởng của Đảng, vì Tổ quốc và nhân dân. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Với năng lực, bản lĩnh và uy tín của một đảng mác-xít chân chính, rèn luyện qua muôn vàn khó khăn, thử thách, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành và giữ độc lập, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn “có ý nghĩa lịch sử”, để đất nước ta có “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý, ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Việt Nam không cần đến một con đường đa nguyên chính trị, đa đảng lãnh đạo như các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tung hô, ca ngợi. Lịch sử đã chỉ rõ, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam – đảng cách mạng chân chính, được nhân dân yêu mến, thừa nhận quyền lãnh đạo, mới xứng đáng là đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Luận điệu xuyên tạc của Cao Tuấn không thể phủ nhận được thực tiễn đó!

2. Đảng luôn kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng với chỉnh đốn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Xây dựng và chỉnh đốn là nhu cầu tự thân của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và chỉnh đốn là khoa học tổ chức, nghệ thuật quản trị nội bộ Đảng; có vai trò phòng ngừa, ngăn chặn, sàng lọc, loại bỏ các yếu tố có khả năng gây thoái hóa, biến chất; giữ vững bản chất giai cấp công nhân và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Những năm gần đây, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Đảng luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; có bước tiến lớn về thực hiện dân chủ trong Đảng, lãnh đạo thực hiện dân chủ trong xã hội; đẩy mạnh giải quyết căn nguyên sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phát hiện, xử lý tham nhũng được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”. Những hoạt động này nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực tế đó chứng minh, không có những lỗi hệ thống trong tổ chức và hoạt động của Đảng như lời xuyên tạc của Cao Tuấn!

Bước vào thời kỳ mới, để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm hiệu quả nhất bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.