CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là xuyên tạc công tác quy hoạch cán bộ của Đảng nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trên trang Vietnamthoibao, kẻ có tên là Nguyễn Huyền cho rằng: Người được quy hoạch thường lại là những người có tham vọng quyền lực, ít nghĩ đến cống hiến. Nhân danh “quy hoạch”, nhóm quyền lực sẽ củng cố thêm vây cánh? Chúng cho rằng, cả bình và rượu đều như “vắc xin tự gia hạn”. Mất đoàn kết cũng từ đây mà ra…” Từ đó chúng đưa ra lập luận, Đảng ta không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân mà vì lợi ích nhóm.

Vậy sự thật ở đây là gì? Chúng ta đều biết, công tác cán bộ của Đảng, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đã có nhiều đổi mới. Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác cán bộ. Việc đánh giá cán bộ đã gắn chặt với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đánh giá về những thành tựu trong công tác cán bộ, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và đạt một số kết quả quan trọng; về tổng thể, đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ; xây dựng, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới nhiều quy định về công tác cán bộ”.

Hơn nữa, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định “Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Gắn bó mật thiết với nhân dân….”. Điều đó thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng ta trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, Quy định số 50-QĐ/TW về công tác quy hoạch cán bộ là bước cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII. Quy định nêu rõ 5 nguyên tắc, trong đó, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác quy hoạch cán bộ. Coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý, giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộ ở Trung ương với địa phương… Quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; gắn kết chặt chẽ quy hoạch cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị với quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Đến đây có thể khẳng định: Những luận điệu của Nguyễn Huyền và những kẻ cơ hội chính trị đã và đang tuyên truyền xuyên tạc trắng trợn về công tác cán bộ của Đảng đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chúng ta cần đề cao cảnh giác, vạch trần để kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động hòng phá hoại công tác cán bộ và sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.