Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng

Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội, các blog, trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin vu cáo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng, đưa tin kích động gây chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng lớn đến công tác cán bộ và vai trò lãnh đạo của Đảng.

1. Những luận điệu xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng: Lợi dụng những yếu kém, bất cập của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua, các thế lực thù địch đã gia tăng chống phá với những giọng điệu bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc nguy hiểm. Chúng cho rằng, tình trạng thoái hóa, biến chất của đội ngũ cán bộ thời gian qua là do sai lầm trong công tác cán bộ của Đảng. Những vụ việc mà Đảng ta kiên quyết, xử lý nghiêm minh các sai phạm của cán bộ từ Trung ương đến cơ sở thời gian qua, chúng đã bóp méo, xuyên tạc cho rằng: đó là các phe cánh trong Đảng triệt hạ nhau. Chúng xuyên tạc rằng: công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”, việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ là nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”, “lợi ích nhóm”…Chúng đã triệt để lợi dụng, khoét sâu những bức xúc của nhân dân trước tình trạng một bộ phận cán bộ lãnh đạo, chính quyền các cấp tham nhũng, tiêu cực; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… để tung ra những bài viết mang tính suy diễn, phiến diện một chiều, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng.

Nguy hiểm và trắng trợn hơn, các thế lực thù địch cho rằng việc quy hoạch cán bộ của Đảng ta không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân mà vì lợi ích nhóm. Đồng thời chúng xuyên tạc rằng: đây là bước chuẩn bị để các cán bộ đương chức hạ cánh an toàn, là tiền đề cho con em vây cánh tiến thân… Từ đó chúng cho rằng, việc quy hoạch bố trí, sắp xếp cán bộ có sự thương lượng, thỏa hiệp giữa các phe cánh với nhau. Chúng còn lên mặt dạy đời: thay vì hô hào chống luận điệu xuyên tạc… thì Đảng Cộng sản Việt Nam hãy tôn trọng các giá trị dân chủ-nhân quyền-pháp quyền và chứng minh Đảng trong sạch… Những giọng điệu thâm hiểm đã tác động, ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, lòng tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng ta. Trước tình hình đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần nhận thức rõ vấn đề, từ đó đề cao cảnh giác, không mắc mưu, kiên quyết đấu tranh phản bác, đập tan các luận điệu xuyên tạc bịa đặt, sai trái của các thế lực thù địch.

2. Những thành tựu về công tác cán bộ của Đảng: Đề cập về công tác cán bộ V.I.Lênin đã khẳng định: cách mạng muốn thành công thì phải coi trọng việc tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, vì cán bộ có ý nghĩa quyết định thành bại của cách mạng. Đề cập đến vai trò của cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Quan điểm, tư tưởng ấy của Người luôn được Đảng ta quán triệt, vận dụng linh hoạt khi tiến hành công tác cán bộ. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, chứ không có chuyện áo gấm đi đêm, thanh trừng bè phái, hay vì lợi ích nhóm… như giọng điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đã tuyên truyền. Nhờ đó mà Đảng ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Cần khẳng định rõ rằng, đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nhờ được giáo dục, bồi dưỡng, tôi luyện, xây dựng nên đội ngũ cán bộ có chất lượng, có bản lĩnh vững vàng trước mọi gian khó, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng, luôn đi tiên phong trên mọi mặt trận. Vì vậy, Đảng ta đã đoàn kết, động viên, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đánh thắng kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, đội ngũ cán bộ của Đảng đã có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhờ phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ mà Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Qua 30 năm đổi mới, đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng đã có bước trưởng thành, phát triển cả về phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, bắt nhịp tốt với xu thế hội nhập, có trình độ ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ tốt, đáp ứng kịp yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế. Đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể ở các cấp có năng lực, phẩm chất, uy tín. Cán bộ các cấp vững vàng bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư duy đổi mới, có khả năng tham mưu xây dựng đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhân dân thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

3. Không vì một số khuyết điểm mà phủ nhận toàn bộ công tác cán bộ của Đảng: Đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 7 (khóa XII) đã khẳng định: công tác cán bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập, việc thực hiện một số nội dung có nơi còn hình thức. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất… Quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương… Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch và theo chức danh. Luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh không phải là người địa phương, trong đó có bí thư cấp ủy các cấp còn bất cập, chưa đạt yêu cầu. Việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng, “cánh hẩu” xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Chủ trương thu hút nhân tài chậm được cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách phù hợp. Chính sách cán bộ giữa các cấp, các ngành có mặt còn thiếu thống nhất, chưa đồng bộ… Phân cấp quản lý cán bộ chưa theo kịp tình hình, còn tập trung nhiều ở cấp trên… Việc kiểm tra, giám sát thiếu chủ động, chưa thường xuyên, còn nặng về kiểm tra, xử lý vi phạm, thiếu giải pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn bị động, chưa theo kịp tình hình… Đầu tư xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ…

Tuy nhiên, chúng ta phải thấy rằng, những khuyết điểm, sai phạm của một số tập thể, cá nhân nói trên chỉ là cá biệt. Chúng ta không thể “chỉ thấy cây mà không thấy rừng”. Không thể chủ quan, phiến diện dựa vào thiếu sót, khuyết điểm của một vài tập thể, cá nhân mà phủ nhận sạch trơn vai trò của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Có thể khẳng định rằng, sự trưởng thành, lớn mạnh của đội ngũ cán bộ những năm qua là nhân tố then chốt, quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đối với việc chuẩn bị nhân sự cán bộ cho nhiệm kỳ tới, tại Hội nghị Trung ương 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục chỉ đạo: “Trong quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng về công tác cán bộ, phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực”.

Những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng trong thời gian qua thật là lố bịch, đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những kết quả đạt được, những bài học rút ra từ thực tiễn càng tiếp thêm ý chí, quyết tâm để chúng ta tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Trong gian tới chúng tiếp tục thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; phát huy được trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, toàn xã hội cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động hòng phá hoại công tác cán bộ và sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng

 • 3 Tháng Sáu, 2019 at 2:27 chiều
  Permalink

  cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động

  Reply
 • 3 Tháng Sáu, 2019 at 2:45 chiều
  Permalink

  Trong thời gian qua, lợi dụng tình hình dư luận xã hội đang bức xúc về tệ nạn tham nhũng, suy thoái của một số cán bộ, đảng viên…bọn phản động và bọn cơ hội chính trị đã quy chụp, tuyên truyền mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Cụ thể:
  – Chúng trắng trợn xuyên tạc, tung tin thất thiệt bản chất công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”, việc quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển cán bộ chỉ nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”, “cục bộ lợi ích nhóm”, với tham vọng từng bước làm mất uy tín, vị thế của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng.
  – Xuyên tạc, bịa đặt rằng: Công tác quy hoạch cán bộ không vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích nhân dân mà chỉ là phục vụ “lợi ích nhóm”, là bước chuẩn bị để các cán bộ đương chức “hạ cánh an toàn”, có sự “thương lượng”, “thỏa hiệp” giữa các “phe” chuẩn bị cho con em, “vây cánh” tiến thân.
  – Đồng thời, triệt để lợi dụng, khoét sâu vào những bức xúc của quần chúng nhân dân trước tình trạng một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… để tung ra những bài viết, lời nói, luận điệu mang tính chủ quan, phiến diện một chiều, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng.
  – Trước việc Đảng ta kiên quyết, xử lý nghiêm minh các sai phạm của hàng loạt cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến cơ sở thời gian qua, chúng bóp méo, xuyên tạc rằng đó chỉ là các “phe cánh triệt tiêu nhau” và cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng thoái hóa, biến chất của đội ngũ cán bộ là do sai lầm trong công tác cán bộ của Đảng…
  Có thể khẳng định rằng, những luận điệu trên đã gây tác động, làm ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, niềm tin của quần chúng nhân dân vào đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng ta trong thời gian qua. Trước tình hình đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cần nâng cao nhận thức, nắm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn tuyên truyền, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, từ đó đề cao cảnh giác, kiên quyết vạch trần, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của chúng, góp phần to lớn vào sự phát triển bền vững nền an ninh quốc gia, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Reply
 • Pingback:Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng |

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.