CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9 KHÓA 13

Mới đây trên trang mạng “BaotiengdanLê Văn Đoành đăng bài viết: Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 bế mạc vào buổi sáng 18/5/2024, nhưng dư âm “hậu trường” hội nghị vẫn còn đó những dư luận xôn xao; hội nghị không “thành công tốt đẹp” nhiều nội dung không thể thực hiện được… với luận điệu hết sức phản động, chủ quan, không có cơ sở, y cho rằng: “Tại hội nghị trung ương 9 tranh cãi gay gắt, để đi vào ngõ cụt”, “không bổ sung được thành viên Ban Bí thư, không giới thiệu được nhân sự để đưa ra Quốc hội bầu và phê chuẩn các chức danh”, “tờ trình xin ý kiến Trung ương về Danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đã bị ách”…Phải khẳng định rằng, đây là những luận điệu hết sức phản động mang tính áp đặt; những luận điệu trên là sự xuyên tạc, bóp méo kết quả Hội nghị Trung ương 9; là âm mưu thâm độc chống phá công tác cán bộ của Đảng ta.

1. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong 5 nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng; được xem là nguyên tắc căn bản chi phối các nguyên tắc khác. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với tư cách là nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của Đảng, mọi hoạt động và quan hệ giữa các tổ chức Đảng với nhau, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa tổ chức và cá nhân đảng viên, cá nhân và tập thể, tự do và kỷ luật đều phải dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua đó, tập trung dân chủ giúp phát huy tiềm năng trí tuệ trong Đảng, trong nhân dân, bảo đảm cho các quyết định của tổ chức Đảng bớt sai lầm, khuyết điểm, vừa bảo đảm cho Đảng đoàn kết, thống nhất tạo thành một sức mạnh nhằm bảo đảm giữ vững chính trị, ổn định tư tưởng và kiện toàn tổ chức Đảng. Ngoài ra, nguyên tắc tập trung dân chủ giúp loại bỏ khuynh hướng độc đoán, vô chính phủ, phá hoại sự thống nhất của Đảng. Nếu phá vỡ nguyên tắc tập trung dân chủ thì Đảng Cộng sản không còn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động. Thông qua dân chủ sẽ giúp cho quyền lực của nhân dân không bị tách rời, không phân tán dẫn đến mất tập trung; không thể có dân chủ thực sự nếu không có tập trung và ngược lại, cũng không có tập trung thực sự mà không có dân chủ.

2. Thực tiễn công tác quy hoạch cán bộ của Đảng ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở được các cấp ủy đảng tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thể hiện sự tập trung trong lãnh đạo của Đảng. Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, phát huy dân chủ, trí tuệ thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026 – 2030; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, nội dung Trung ương làm công tác nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản, khoa học, là sự chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để tiếp tục bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây cũng là cơ sở để thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những luận điệu trên rõ ràng là sự xuyên tạc, bóp méo kết quả Hội nghị Trung ương 9; là âm mưu thâm độc chống phá công tác cán bộ của Đảng ta. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân không chỉ nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị mà còn phải tích cực đấu tranh phản bác quan điểm trên của Lê Văn Đoành.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.