Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam!

Trần Đăng

 Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm động viên, tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Sau khi Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, bên cạnh rất nhiều ý kiến chân thành, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, thì các thế lực thù địch cũng tranh thủ cơ hội này để xuyên tạc chế độ chính trị ở Việt Nam, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng với Nhà nước, Quân đội và Nhân dân, hướng cách mạng Việt Nam sang con đường phát triển tư bản chủ nghĩa. Trong đó có luận điệu Đảng cộng sản không chia quyền vì không có ai để chia? của nhóm Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chứa đựng những nội dung rất phi lý vì không có cơ sở lý luận và thực tiễn; đáng chú ý là những câu hỏi vừa nực cười, vừa ngây ngô kiểu: Vì sao không có lực lượng nào đủ khả năng để chia quyền lực với Đảng Cộng sản Việt Nam? Vì sao đến giờ Việt Nam vẫn chưa có một lực lượng nào khác xứng đáng để chia quyền? Xảo trá và thâm hiểm hơn, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã trắng trợn rêu rao rằng “Đấu tranh giai cấp là tiếng gọi của hận thù và khuyến khích con người tàn sát lẫn nhau” từ đó họ kêu gọi trí thức Việt Nam chung tay góp phần xây dựng nên một lực lượng chính trị khác ngoài đảng thật hùng mạnh để yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam đối thoại nhằm tìm ra một con đường đúng đắn nhất cho đất nước và cho dân tộc Việt Nam.

Có thể thấy, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một bộ phận rất đắc lực của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam như họ thừa nhận “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một tổ chức chính trị dân chủ đối lập của Việt Nam”. Vì thế, các câu hỏi mà họ rêu rao là những luận điệu sai trái, bịp bợm, một sự quy chụp, áp đặt không căn cứ của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Cần nhấn mạnh rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là sự lựa chọn tất yếu khách quan từ lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh giai cấp và giải phóng dân tộc; vừa là sự lựa chọn duy nhất đúng của nhân dân Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mãi mãi là lực lượng chính trị duy nhất đủ khả năng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thật vậy, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ở Việt Nam đã từng tồn tại một số tổ chức như: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925 là tổ chức yêu nước và cách mạng đầu tiên chủ trương làm cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Hay Tân Việt Cách mệnh Đảng cũng là một tổ chức yêu nước và cách mạngtheo đường lối của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Ngoài ra, còn có một bộ phận giai cấp tiểu tư sản chủ trương dương ngọn cờ tư tưởng tư sản để tập hợp quần chúng xung quanh Việt Nam Quốc dân Đảng (12-1927), song do bất lực, nên sau bạo động Yên Bái, Việt Nam Quốc dân Đảng đã tan rã, theo đó mà ngọn cờ phản đế, phản phong, ngọn cờ giải phóng dân tộc đã chuyển hẳn về tay giai cấp vô sản Việt Nam. Vì vậy, yêu cầu khách quan khi đó là giai cấp vô sảnViệt Nam phải được tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin để trở thành giai cấp đảm nhiệm sứ mệnh lãnh đạo cách mạng.

Thực tiễn cho thấy, từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên chống lại chúng với hàng trăm phong trào và các cuộc khởi nghĩa dưới ngọn cờ của các sĩ phu, các nhà yêu nước đương thời, nhưng đều thất bại và bị thực dân Pháp đàn áp dã man tàn bạo, bởi thiếu đường lối cứu nước đúng đắn. Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và chính Người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc.Chủ nghĩa Mác-Lênin và những tài liệu tuyên truyền của Người được giai cấp công nhân, nhân dân lao động nước ta khi đó đón nhận như “người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn”. Từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có tổ chức đảng chính trị lãnh đạo. Và thực tế là, chỉ trong thời gian ngắn, ở Việt Nam đã có ba tổ chức cộng sản được thành lập: Đông Dương Cộng sản Đảng (6-1929); An Nam Cộng sản Đảng (7-1929); Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (9-1929). Sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản là xu thế tất yếu và ba tổ chức cộng sản đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh mạnh mẽ hơn. Đây là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả tất yếu trong quá trình vận động cách mạng Việt Nam. Đánh dấu bước trưởng thành của giai cấp vô sản và chứng tỏ xu hướng cách mạng vô sản là phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời khẳng định giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó đứng ở vị trí trung tâm và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. Điều đó quyết định nội dung, xu hướng phát triển của xã hội Việt Nam giành độc lập dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội. Sự lựa chọn con đường cách mạng đó phù hợp với nội dung và xu thế cách mạng của thời đại mới được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga và chỉ có đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm độc lập, tự do thật sự cho dân tộc.

Như vậy, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử. Đó còn là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của một tập thể chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một dấu mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước; đồng thời, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng kiểu mới đã chính thức bước lên vũ đài chính trị, gánh vác sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Kể từ đó, dân tộc ta đã làm nên những chiến công rạng rỡ, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi.Điều đó cho thấy, vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng; vì sao Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ thực tế trên cho thấy, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam chưa khi nào có và hiện tại cũng như tương lai sẽ không thể có chính đảng nào khác có đủ năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam, hay chia sẻ quyền lực chính trị với Đảng Cộng sản Việt Nam như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đang rao giảng và ảo tưởng. Thực tế đó là minh chứng sinh động và thuyết phục để khẳng định, lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam “là sự lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng ta trong lúc các phong trào cứu nước từ lập trường Cần Vương đến lập trường tư sản, tiểu tư sản, qua khảo nghiệm lịch sử đều lần lượt thất bại”; theo lôgic như vậy thì, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới là chính đảng duy nhất có đủ năng lực lãnh đạo thành công cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam!

 • 16 Tháng Mười, 2015 at 10:10 sáng
  Permalink

  85 năm thực hiện sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, quãng thời gian chưa dài nhưng những gì mà giai cấp, dân tộc đã thực hiện được quả là phi thường. Nếu không phải là một đảng Mác xít-Lêninnít chân chính như Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc thì chưa hẳn đạt được nhiều kỳ tích đến như vậy.

  Với tất cả sự khiêm tốn của người Cộng sản, có thể nói, Đảng Cộng sản Việt Nam thật vĩ đại! Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là lãnh tụ của giai cấp, của dân tộc, xứng đáng là chính đảng cách mạng duy nhất được giai cấp, dân tộc trao cho sứ mệnh lịch sử.

  Reply
 • 19 Tháng Mười, 2015 at 3:35 chiều
  Permalink

  Lợi dụng việc đóng góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng các thế lực thù địch, phản động đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trắng trợn. Những luận điệu cũ rích này chúng càng tuôn ra, càng chứng tỏ chúng không hiểu biết gì về lịch sử Việt Nam và cũng không biết gì về đất nước Việt Nam mà chỉ tát nước theo mưa, võ đoán một cách hàm hồ. Vì thực tế người dân Việt Nam nào cũng biết được là từ khi Đảng ra đời đến nay đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đất nước độc lập thống nhất và ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên và rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Reply
 • 19 Tháng Mười, 2015 at 4:21 chiều
  Permalink

  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một sự chọn lọc khắt khe của lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Điều này được chính nhân dân Việt Nam ghi nhận và đó là lý do tại sao Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi âm mưu và hành động để thành lập lực lượng chính trị đối lập với Đảng cộng sản ở Việt Nam là đi ngược lại với lợi ích của dân tộc.

  Reply
 • 16 Tháng Mười Hai, 2015 at 7:53 sáng
  Permalink

  Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên – một đội quân ô hợp của những kẻ bán nước, hại dân, tay sai cho các thế lực thù địch. Nhiệm vụ của chúng là dựng lên một “cái lều dân chủ giả hiệu”, từ đó rỉ rả, “phun” ra những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để ngửa tay xin những đồng tiền bất nhân, bất nghĩa. Các người có thành lập ra bao nhiêu tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam đi chăng nữa thì những người dân Việt Nam chúng tôi cũng không bao giờ quy tụ dưới trướng của những tâm hồn lạc lõng, “mất gốc”, bán rẻ tổ tiên như các người. Xin thưa với các người rằng: nhân dân chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì Đảng chính là đại diện chân chính cho quyền lợi của nhân dân Việt Nam, Đảng là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử dân tộc (điều đó các ông cũng biết). Ví thế, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là duy nhất đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Các ông đừng có điên rồ nữa.

  Reply
 • 3 Tháng Một, 2016 at 12:26 sáng
  Permalink

  Một đảng cũng được, nhiều đảng cũng được, quan trọng là phải có đúng và đủ tầm nhìn để đưa Việt Nam đi lên, những tư tưởng nào không còn phù hợp với xã hội hiện tại thì không nên bám víu mãi, và không nhất thiết vấn đề nào cũng chọn và đi theo học thuyết XHCN của Karl Marx khi trên thế giới có nhiều loại học thuyết và tư tưởng chánh trị, xã hội, các mô hình kinh tế khác nhau. Bây giờ đã là thời toàn cầu hóa, nói chứ bên Tư bản khi cải cách có thể người ta cũng vô tình đi theo một số hướng đi của học thuyết XHCN mà bản thân họ không để ý nhận thấy, vậy thì lý do gì chúng ta cứ chê bai và không học hỏi một số ưu điểm có thể áp dụng được của Tư bản, trong khi bản thân Tư bản đã thay đổi nhiều so với trước kia, và luôn tìm cách tự hoàn thiện mình. Riêng Singapore là một điển hình khi tự nhận không thuộc chủ nghĩa nào, Singapore thử hầu hết các mô hình trong nhiều lĩnh vực khác nhau rồi chọn ra cái phù hợp, tối ưu nhất, đến nay vẫn vậy. XHCN và TBCN cũng chỉ là 2 trong nhiều tư tưởng, mô hình xã hội trên thế giới, quan trọng là các tư tưởng mô hình ấy có hay không một cơ chế mở để tiếp thu những tinh hoa khác của một xã hội nhân loại không ngừng phát triển và thay đổi để tự hoàn thiện và thay đổi chính mình. Còn VN thì càng phải có những hướng đi mới để cấp bách thay đổi vì phần lớn các bộ, ngành đều không đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân khi đã để tụt hậu khá xa so với các quốc gia láng giềng, điển hình là du lịch VN cứ dậm chân tại chỗ trong khi Lào và Cambodia đang cố gắng vượt xa đàn anh VN, còn giáo dục thì trong năm nay đã đưa ra những cải cách không phù hợp, gây khó khăn cho cả giáo viên lẫn học sinh. Đây chỉ là những ý kiến cá nhân, nhưng không thành kiến hay thiên vị, tùy mỗi người cảm nhận và nhận xét, và tôi tin rằng những ý kiến vừa rồi của tôi là dựa trên những quan sát khách quan về một xã hội thế giới trong thời đại toàn cầu hóa, liên quốc gia lãnh thổ, tuy nhiên sai sót là điều không tránh khỏi, mong các bạn đóng góp ý kiến.

  Reply
 • 31 Tháng Mười, 2018 at 9:28 sáng
  Permalink

  chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới là chính đảng duy nhất có đủ năng lực lãnh đạo thành công cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.