Chiêu trò xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối Đại hội XIII của Đảng

Triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước là những chiêu trò vô cùng hiểm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực, chủ động triển khai tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương đúng đắn mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Trong khi đó, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động đẩy mạnh viết bài chống Đảng, Nhà nước bằng các mánh khóe bịp bợm, hợm hĩnh dưới cái vỏ bọc “giàu lòng yêu nước, có tâm huyết với tiền đồ của dân tộc, có phẩm chất đạo đức trong sáng…” để đăng trên các trang mạng xã hội. Một trong số đó là bài viết “Đôi điều suy ngẫm về đường lối chiến lược…” đăng trên blog Baotiengdan.com của bút danh Hàn Vĩnh Diệp.

Thực chất nội dung bài viết của Hàn Vĩnh Diệp là xuyên tạc, hạ bệ phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó xuyên tạc, phủ nhận những quyết sách đúng đắn của Đại hội lần thứ XIII của Đảng CSVN. Hàn Vĩnh Diệp viết: “Qua học tập, nghiên cứu (Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng CSVN) chúng tôi thấy một số điểm chưa thật hợp lý. Nghị quyết đại hội vẫn khẳng định: “Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng- kim chỉ nam cho hành động của Đảng…, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Sự khẳng định ấy, một lần nữa cho thấy nhận thức tư tưởng chính trị giáo điều, sơ cứng”. Hàn Vĩnh Diệp ngụy biện: “Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời đại cụ thể, có thể có những học thuyết chính trị, tư tưởng phù hợp với giai đoạn ấy, thời đại ấy…. Sao có thể lấy học thuyết Mác- Lênin, sản phẩm tư tưởng chính trị của xã hội tư bản thời kỳ giữa thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho thời đại ngày nay?”…

Không chỉ xuyên tạc, hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, Hàn Vĩnh Diệp còn phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Hàn Vĩnh Diệp chỉ có “những lời dạy của Hồ Chủ tịch” và “Đại hội Đảng lần thứ VII đã “sáng tạo sản phẩm tư tưởng Hồ Chí Minh”. Sau đó, Trung ương phát động phong trào rầm rộ học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân…Vậy, mấy chục năm trước Đại hội VII”, đảng lấy tư tưởng gì?”.

   Những lời lẽ trên chứng tỏ Hàn Vĩnh Diện không hiểu biết gì về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoặc nếu có hiểu biết, song vì động cơ chống Đảng, Nhà nước Việt Nam mà Hàn Vĩnh Diện cố tình xuyên tạc bản chất cách mạng, khoa học, sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ những người cộng sản mới tôn vinh giá trị vĩnh hằng của chủ nghĩa Mác – Lênin, mà chính những học giả của giai cấp tư sản cũng phải thừa nhận điều đó. Chính Jacques Derrida – Một triết gia danh tiếng của phương Tây đã thừa nhận: “Chúng ta phải trở về với Mác. Nhân loại không có tương lai mà lại không có Mác”. M.Kha-rin-ton – nhà văn hóa học người Mỹ đã khẳng định dứt khoát: “Chủ nghĩa xã hội sẽ là người kế thừa các cuộc cách mạng tư sản vĩ đại, là phong trào hiện thực “tự do, bình đẳng, bác ái” những điều không thể thực hiện được trong khuôn khổ của chủ nghĩa tư bản”.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ qua đã chứng minh: Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; tiến hành chiến tranh cách mạng ròng rã 30 năm, đánh thắng kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay”.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN đều bắt nguồn từ sự trung thành, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam trong tình mới. Thực tiễn đã chứng minh không chỉ ở Việt Nam, mà những thành tựu to lớn của Trung Quốc trong công cuộc cải cách đất nước cũng đều bắt nguồn từ sự kiên trì, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác vào tình hình thực tế của Trung Quốc. Tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã khẳng định: “Chủ nghĩa Mác là tư tưởng chỉ đạo cơ bản để chúng ta thành lập Đảng và thành lập đất nước, là linh hồn và lá cờ của Đảng ta… Kiên trì kết hợp các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc, tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác của Trung Quốc đương đại và chủ nghĩa Mác trong thế kỷ 21”.

Không chỉ xuyên tạc, hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối chiến lược Đại hội XIII của ĐCSVN, Hàn Vĩnh Diện còn tán dương, ngợi ca những phần tử thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, hoạt động chống Đảng, Nhà nước “là tri thức giàu lòng yêu nước, có tâm huyết với tiền đồ dân tộc, có phẩm chất đạo đức trong sáng…”. Tất cả những lời lẽ xảo trá trong bài viết trên, Hàn Vĩnh Diệp đã tự vạch trần  bộ mặt cơ hội, phản động của y và đồng bọn…/.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.