Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Trong những ngày tháng 9 mùa thu lịch sử, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang có nhiều hoạt động thiết thực, chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên trang mạng xã hội RFA Vietnam xuất hiện nhiều bài viết phản động, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiêu biểu là bài viết “Nền tảng tư tưởng của Đảng là vậy ư” của tác giả có bút danh Cánh Cò. Nội dung bài viết là những luận điệu hoàn toàn sai trái, nhằm xoá bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm mất phương hướng, xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; gieo rắc tư tưởng bi quan, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với đảng viên trẻ. Sự thật là không phải như vậy, bởi lẽ:

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết khoa học, cách mạng, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam.

Trong bài viết, tác giả có bút danh Cánh Cò đã đưa ra những dẫn dụ, sự kiện như: Tình hình Trung Quốc xâm phạm chủ quyền đất nước, tiền ngân sách không nhiều nhưng vẫn tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo… để đi đến kết luận sai trái cho rằng, nền tảng tư tưởng mà Đảng ta đang theo đuổi là lạc hậu, khó coi, đi ngược lại với tư duy thế giới.

Luận điệu này không chỉ sai trái mà còn phản động về chính trị. Thực tế lịch sử đã cho thấy, chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời đã cung cấp cho nhân loại “chìa khoá” để nhận thức đúng quy luật vận động của lịch sử: Sản xuất vật chất là nền tảng của đời sống xã hội; sự tồn tại, phát triển của xã hội loài người qua các hình thái kinh tế – xã hội từ thấp đến cao là một quá trình lịch sử – tự nhiên; đấu tranh giai cấp là động lực trực tiếp thúc đẩy các xã hội có giai cấp phát triển. Các nguyên lý, quy luật về lịch sử xã hội của chủ nghĩa Mác – Lênin được coi như “kim chỉ nam” trong hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới thứ hai là những bằng chứng đầy thuyết phục, khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là một hệ thống lý luận cách mạng – khoa học, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của các đảng cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong đấu tranh cách mạng để tự giải phóng mình khỏi ách thống trị, áp bức, bóc lột, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân các nước tiến bộ, yêu chuộng hoà bình; là ngọn cờ tư tưởng cổ vũ sức mạnh sáng tạo của triệu triệu con người trong cuộc đấu tranh cho lẽ phải, công bằng, cho sự thắng lợi của một chế độ xã hội mới tốt đẹp.

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, kể từ năm 1930, nhất là từ sau Đại hội lần thứ VII năm 1991 đến nay, Đảng và nhân dân ta luôn khẳng định: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Điều 4, Hiến pháp năm 2013 đã hiến định, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Gần 90 năm qua, nhân dân ta đi theo hệ tư tưởng ấy đã đạt được những thắng lợi và thành tựu to lớn, đáng tự hào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hệ tư tưởng Mác – Lênin đã trở thành hệ quy chiếu đối với con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và quyết tâm đi đến độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin nhân dân ta đã vượt qua bao sóng to, gió cả làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thực tiễn hiện nay cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp dựng xây, kiến thiết đất nước của nhân dân ta đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Cụ thể: cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước còn 5,35% (giảm 1,35% so với cuối năm 2017); cả 63 tỉnh, thành đều đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học; 99,5% số xã có trạm y tế; 60,8% số xã có chợ; 58,6% số xã có nhà văn hóa… Về bình đẳng giới, tỷ lệ phụ nữ làm chủ cơ sở kinh doanh chiếm 31,6%, tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt 26,72%, cao hơn bình quân của thế giới (23,6%)…

Vì thế, báo chí thế giới có nhiều đánh giá tích cực về Việt Nam, như: “Điều kỳ diệu Việt Nam”, “Việt Nam – ngôi sao đang nổi trên bản đồ kinh tế thế giới”, “Việt Nam – điểm sáng kinh tế thế giới”, “Việt Nam – tấm gương với nhiều nước đang phát triển trên thế giới”… Đó là sự thật, lịch sử đã ghi nhận, nhân dân thế giới đã biết, không ai có thể chối cãi được; thực tế đó cũng bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phản động nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam mà tác giả bài viết Cánh Cò đã cố tình nhắm mắt, bịt tai không hay, không thấy được những đổi thay kỳ diệu hàng ngày, hàng giờ đang diễn ra trên quê hương đất nước và con người Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.