Có ý chí, quyết tâm sẽ chữa trị được căn bệnh suy thoái, biến chất người cộng sản

Suy thoái tư tưởng chính trị là một loại bệnh “nan y” nhưng không phải là vô phương, hết cách cứu chữa. Cho nên, muốn không bị suy thoái tư tưởng chính trị dẫn đến các loại suy thoái khác thì chính trị của ta phải mạnh lên, đạo đức, lối sống của chúng ta phải thật sự trong sạch lành mạnh. Một vấn đề có tính nguyên tắc (bất di bất dịch) là phải quan tâm chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; ra sức xây dựng môi trường văn hóa chính trị lành mạnh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước chiếm vị trí thống trị trong đời sống văn hóa – tinh thần xã hội ta. Đồng thời, phải làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm minh những người vi phạm pháp luật, kịp thời đưa những cán bộ, đảng viên không đủ tư cách ra khỏi tổ chức đảng; làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, lành mạnh; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng tình hình, thổi phồng, bóp méo sự thật, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng; hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, Nhà nước ta.

Suy thoái tư tưởng chính trị là một căn bệnh có nguồn gốc từ sự khinh thường vai trò của công tác chính trị, môi trường chính trị, nhất là giáo dục tư tưởng chính trị. Phải khẳng định rằng, ở đâu, nơi nào, môi trường chính trị không tốt, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy ở đó đã để tuột hoặc buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng sinh họat tổ đảng, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của các tổ chức quần chúng thấp; đấu tranh tự phê bình và phê bình bị coi nhẹ hoặc bị thủ tiêu, vấn đề dân chủ, công khai, minh bạch kém hiệu quả; người đứng đầu thiếu tinh thần trách nhiệm, v.v., thì ở nơi đó, có nhiều người vi phạm kỷ luật, thậm chí lâm vào tình trạng thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sự thoái hóa tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống giống như một căn bệnh lây lan nếu không sớm phát hiện và chữa trị kip thời. Mọi biểu hiện của lối sống vụ lợi, thực dụng, thói hư, tật xấu, hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức là hệ quả tất yếu của sự suy đồi tư tưởng chính trị của một tập thể, nhóm người và cá nhân mỗi người; trước hết là người đứng đầu tổ chức đảng, người chủ trì đơn vị.

Cho nên, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới cắt bỏ căn bệnh này phải đồng thời khắc phục cả suy thoái tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức và suy thoái lối sống; đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận, phê phán các quan điểm sai trái, phản động; khôi phục niềm tin trong nhân dân. Không thể có đạo đức, lối sống tốt nếu ai đó bị suy thoái về tư tưởng chính trị. Không thể có tư tưởng chính trị tốt nếu vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống và “sự lệch chuẩn” của nó đã rơi vào đồi bại, tha hóa. Vấn đề quan trọng hàng đầu là đề cao công tác phòng ngừa; có niềm tin trong đấu tranh chống tiêu cực, chống quan điểm sai trái; không nên để “bệnh tật” xảy ra rồi mới tìm thầy thuốc bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc, tìm cách cứu chữa.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Đại hội XII đã chỉ ra tác hại của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên; những biểu hiện của nó và các giải pháp khắc phục. Đây là dịp tốt để chúng ta nhận diện ngày càng rõ hơn những người mắc “căn bệnh” này, có liệu pháp “hạ nhiệt” cho những người thường hay ác cảm và nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng; hay ca ngợi và muốn đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, thích sống theo kiểu văn hóa phương Tây, đề cao vật chất, sùng bái đồng tiền; coi thường tình nghĩa, đạo lý; phủ nhận truyền thống lịch sử dân tộc… Tình hình đang đặt ra nhiều việc phải làm, nhất là trong công tác xây dựng Đảng. Trong bối cảnh tình hình hiện nay, từng tổ chức đảng cần có những giải pháp giúp đỡ một số cán bộ, đảng viên sửa chữa sai lầm, khuyết điểm do “bị thương” bởi “viên đạn bọc đường”, bị mua chuộc bởi bọn làm ăn phi pháp lợi dụng; có lúc đã trở thành tù nhân, nô lệ của đồng tiền, trở lại đội ngũ. Công việc này có giá trị rất tốt là khi các đồng chí ấy quay về đội ngũ sẽ là nhân cốt tích cực trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản động; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng trưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong tổ chức đảng và trong xã hội ta hiện nay.

 Vì vậy, phải kiên quyết hơn nữa trong triển khai thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; kiên quyết đấu tranh, xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không để những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong tổ chức Đảng “con sâu làm rầu nồi canh”. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống pháp luật, các chế độ, quy định thật cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ để ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; chọn đúng người có đức, có tài bố trí vào các vị trí quan trọng, nhất là các vị trí chủ trì cơ quan, đơn vị. Đổi mới cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ để cán bộ, đảng viên có đủ điều kiện “bảo liêm”, làm tốt việc nêu gương cho quần chúng học tập, noi theo. Chân lý là khách quan và luôn luôn cụ thể. Hãy lấy thực tiễn đời sống của nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ và mức sống của họ làm gốc để đánh giá tài năng, đức độ, sự cống hiến của mỗi người, sự trung thành, trong sáng của họ. Đảng ta và nhân dân bao giờ cũng sáng suốt. Người dân lao động trông chờ, chỉ thật sự tin tưởng, đặt niềm tin, hy vọng vào ai, tổ chức nào nếu tổ chức đó, người nào đó sống, chiến đấu, lao động hết lòng vì họ; thật sự chăm lo cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của họ. Điều đó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu, lý tưởng phấn đấu của Đảng ta. Thực tế đã khẳng định rằng, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu và những cán bộ, đảng viên chân chính của Đảng mới làm tốt điều đó và xứng đáng được nhân dân ngưỡng mộ, tin yêu, suy tôn và gọi cái tên trìu mến: Bác Hồ và Đảng ta! Giải quyết tốt mối quan hệ giữa suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là một biện pháp nhất thiết phải làm nhằm gột rửa cho sạch thói hư, tật xấu để uy danh của Đảng ta sống mãi trong lòng nhân dân, dân tộc; là cách tốt nhất để thực hiện thành công mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta phấn khởi, tin tưởng vào Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất định nó sẽ đi vào đời sống; nhất định chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó. Không có thế lực phản động nào có thể cản bước, ngăn đường chúng ta đi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.