Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi ở Việt Nam

C.Mác và Ph.Ăngghen cho rằng, trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và xây dựng chế độ xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa, giai cấp vô sản cần phải có một tổ chức. Tổ chức ấy có vai trò đặc biệt quan trọng là đứng ra tập hợp quần chúng và lãnh đạo họ thực hiện cuộc đấu tranh đó. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, hình thức tổ chức cao nhất của giai cấp vô sản là Đảng Cộng sản. Chỉ có như vậy, giai cấp vô sản mới có thể từ giai cấp “tự nó” trở thành giai cấp “cho ta”, thực hiện bước chuyển từ tự phát lên tự giác để đấu tranh, lật đổ giai cấp tư sản; xây dựng chế độ xã hội mới theo lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản.

C.Mác và Ph.Ăngghen khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nói cách khác, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản thành công hay thất bại, trước hết là phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Với cương lĩnh, đường lối và các nghị quyết của Đảng, mọi hoạt động của cách mạng diễn ra một cách thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả. Thực tiễn đấu tranh cách mạng của các Đảng Cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa cũng như sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta gần 87 năm qua khẳng định rằng, cách mạng có thể giành được thắng lợi khi và chỉ khi Đảng Cộng sản có cương lĩnh đúng đắn, đường lối lãnh đạo và chủ trương, biện pháp tiến hành nhiệm vụ cách mạng phù hợp, sáng tạo. Nhờ đó, công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ổn định, phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, từng bước được nâng cao. Ngược lại, bất kể Đảng Cộng sản nào, nếu sai lầm về đường lối lãnh đạo thì sớm hay muộn đều đưa sự nghiệp cách mạng đi vào ngõ cụt, rơi vào tình trạng khủng hoảng; sự nghiệp đấu tranh, giải phóng giai cấp và xã hội cũng như sự nghiệp cải tạo xã hội cũ, xây dựng chế độ xã hội mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí thất bại cay đắng, thành quả cách mạng bị đổ vỡ, nhân dân lao động vẫn trong tình trạng đói khổ, lầm than. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xỗ viết ở Liên Xô và Đông Âu đã phản ánh rõ điều này.

Đảng Cộng sản Việt Nam ý thức rõ điều đó và thực sự đau xót trước những tổn thất, mất mát của sự sụp đổ chế độ xã hội theo mô hình xô viết ở các nước nêu trên. Thực tế chỉ ra rằng, đã có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xỗ viết ở Liên Xô và Đông Âu. Trong đó, có ý kiến của những người có quan điểm đối lập với Đảng ta, cho rằng sự sụp đổ đó là kết cục hợp lôgíc, mang tính tất yếu bởi những sai lầm từ chính học thuyết Mác – Lênin và những toan tính, những áp đặt chủ quan của các Đảng Cộng sản. Theo họ, cần sớm kết thúc vai trò lãnh đạo của các Đảng Cộng sản, chấm dứt “sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân”. Phải chăng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là sự phá sản của học thuyết Mác – Lênin về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản?

Ai cũng biết rằng, hơn 70 năm lãnh đạo công cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Liên Xô đã lãnh đạo nhà nước Xô Viết và nhân dân Liên Xô giành những thành tựu hết sức to lớn. Đó là sự thật không ai có thể phủ nhận được. Tuy nhiên, trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, có thiếu sót, sai lầm về đường lối của Đảng Cộng sản Liên Xô trong quá trình cải tổ vì mục tiêu “làm cho xã hội dân chủ nhiều hơn, chủ nghĩa xã hội nhiều hơn”.

Những sai lầm về đường lối của Đảng Cộng sản Liên Xô đã được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tận dụng triệt để, khoét sâu thêm mâu thuẫn. Đồng thời, thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã bao vây, cấm vận, phong tỏa, làm cho tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Liên Xô và các nước ở Đông Âu vốn đã rất khó khăn, phức tạp, lại thêm những khó khăn phức tạp mới chồng chất. Đó chính là những nguyên nhân chủ yếu làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu rơi vào tình trạng khủng hoảng ngày càng trầm trọng và sụp đổ. Đó cũng là quá trình Đảng Cộng sản Liên Xô đánh mất dần vai trò lãnh đạo của mình. Điều đó nói lên rằng, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, bất kể Đảng Cộng sản nào, nếu sai lầm về đường lối chính trị thì tất yếu sẽ dẫn đến sai lầm trong cách thức tổ chức thực hiện.

Bài học về sự sai lầm của Đảng Cộng sản Liên Xô trong lãnh đạo cách mạng đã phải trả giá bằng máu và nước mắt của hàng triệu người dân lao động ở Liên bang Nga và các nước Đông Âu. Ai đó đã lấy sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu để vội kết luận và coi đó chính là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác – Lênin, của chủ nghĩa xã hội khoa học, của lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại thì thật là võ đoán, là không đúng.

Ai cũng biết rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ có một, lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga cũng chỉ có một, nhưng đi theo, làm theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và lý tưởng của cách mạng Tháng Mười thì có nhiều Đảng Cộng sản…. Các đảng này có cơ cấu tổ chức, đội ngũ đảng viên khác nhau, tiếp thu và vận dụng lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin có một số điểm cũng khác nhau. Do đó, những sai lệch trong nhận thức và hành động của một số Đảng Cộng sản có thể xảy ra bởi sự nhận thức và vận dụng lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn còn có một khoảng cách lớn. V.I.Lênin lãnh tụ thiên tài của cách mạng Tháng Mười đã dự báo, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng như khi chủ nghĩa xã hội đã được thiết lập rồi, các Đảng Cộng sản không được một chút lơ là, mất cảnh giác, không được xa rời lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chỉ có như vậy mới giúp họ đi đến mục tiêu cuối cùng. Rõ ràng là, ở đâu và bao giờ cũng vậy, việc tuân thủ những nguyên tắc mácxít – lêninnít trong xây dựng, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một nguyên tắc tối thượng đối với những đảng viên của Đảng Cộng sản.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố hàng đầu quyết định sự thắng lợi của cách mạng. Bài học này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, tôn trọng quy luật khách quan, Đảng ta đã sớm nhìn nhận ra những sai lầm, khuyết điểm của bạn và chính mình trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay đã minh chứng vai trò lãnh đạo của Đảng mácxít – lêninnít là hoàn toàn đứng đắn. Với kết quả đạt được trong 30 năm đổi mới, Đảng ta được bạn bè quốc tế đánh giá cao, nhân dân ta thừa nhận, tôn vinh và khẳng định: ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” duy nhất chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là sự thật! Ai đó dù có thành kiến hoặc có quan điểm đối lập với Đảng ta, nhưng không thể phủ nhận những kết quả mà nhân dân Việt Nam tạo dựng trong 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kể từ khi ra đời cho đến nay, trước sau như một, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, luôn lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Gần 87 năm hoạt động và lãnh đạo cách mạng, ở những thời điểm quan trọng mang ý nghĩa bước ngoặt, Đảng ta đều vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, đề ra được đường lối, chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, dự báo được tình huống có thể xảy ra, để từ đó chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho việc xử lý tình huống. Thắng lợi của đường lối đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là một tất yếu khách quan, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam.

 Vì vậy, một lực lượng nào đó nói rằng sẽ đứng ra thay Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân là điều không thể chấp nhận, là làm đảo lộn cuộc sống, gây mất ổn định xã hội, làm xáo trộn trật tự an ninh của xã hội ta. Những “kiến nghị”, những “lời khuyên”, những “bức thư tâm huyết” của những người nhân danh người dân, đại diện người dân, kiến nghị với Đảng đòi thay đổi vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể chấp nhận./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi ở Việt Nam

 • 31 Tháng Bảy, 2018 at 1:57 chiều
  Permalink

  hành quả vĩ đại của dân tộc, của đất nước ta trong hơn tám thập kỷ qua gắn liền với vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và hoạt động vì một mục tiêu duy nhất là độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, làm tất cả chỉ vì hạnh phúc, quyền sống, quyền tự do và làm chủ của nhân dân – đó là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh. Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo cách mạng như thực hiện một trọng trách lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó, ủy thác, là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 7 Tháng Mười Một, 2018 at 9:28 sáng
  Permalink

  Kể từ khi ra đời cho đến nay, trước sau như một, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, luôn lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động

  Reply
 • 9 Tháng Mười Một, 2018 at 10:19 sáng
  Permalink

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tràn đầy tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.