Trước hết cần khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn sáng suốt của lịch sử. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam là sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, giai cấp công nhân, nhân dân lao động trao cho Đảng. Lịch sử đã minh chứng, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước Việt Nam đã phát triển rất mạnh mẽ, sôi nổi nhưng đều thất bại, nhiều nhà yêu nước muốn tìm đường cứu nước, cứu dân tộc khỏi ách nô lệ, lầm than của thực dân, đế quốc nhưng đều không thành. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng sự đòi hỏi của lịch sử. Đảng Cộng sản Việt Nam được lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, được lý luận cách mạng – Chủ nghĩa Mác – Lê-nin soi đường, thực sự là lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam. Với mục tiêu đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng một xã hội mới – xã hội chủ nghĩa, một xã hội không còn áp bức giai cấp, không còn tình trạng người bóc lột người, nhân dân làm chủ xã hội, làm chủ cuộc sống của mình. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nhân dân ta, dân tộc ta hết lòng ủng hộ, một lòng tin theo Đảng. Trong suốt tiến trình cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, hàng vạn đảng viên cộng sản đã hy sinh trong ngục tù của thực dân, đế quốc, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; kiên quyết một lòng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, trong khi các đảng phái của các giai cấp khác, các lực lượng chính trị khác đều tự tan rã, hoặc không được nhân dân ủng hộ, không thực hiện được mục tiêu chính trị mà họ đề ra.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh, chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam mới có đủ bản lĩnh, năng lực, uy tín kinh nghiệm lãnh đạo được cách mạng Việt Nam, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội; khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Chính trị ổn định, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo được giữ vững; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao.

Với những thành tựu vĩ đại đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 86 năm qua đã chứng minh rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao cho, đang phấn đấu để đủ sức hoàn thành sứ mệnh được giao trong những chặng đường cách mạng tiếp theo. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội không những không giảm đi mà ngày càng tăng lên. Càng trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay, càng cần có sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta cũng thừa nhận rằng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta có vấp phải một số sai lầm, khuyết điểm, nhưng sau mỗi lần như vậy Đảng ta đã nghiêm khắc sửa chữa, được nhân dân ủng hộ và uy tín của Đảng càng được củng cố vững chắc thêm. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc, thổi phồng những sai lầm, khuyết điểm, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng ta phải cảnh giác, tỉnh táo trước những luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực phản động, không chỉ nhìn vào một số khuyết điểm, tiêu cực xã hội mà mất lòng tin vào Đảng, vào chế độ. Phải luôn nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện cả thành tựu và hạn chế, cả hiện tại và tương lai, có sự phân tích và suy ngẫm một cách thấu đáo. Những hạn chế, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, những tiêu cực và tệ nạn xã hội là cái khó tránh khỏi trong quá trình phát triển của đất nước. Không thể vì một số cán bộ, đảng viên hư hỏng, thoái hóa, biến chất mà phủ nhận cả một sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng. Đó là thái độ đúng đắn của chúng ta.

Còn cái gọi là “lực lượng chính trị mới” mà các thế lực thù địch tuyên truyền muốn thay Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước ta là lực lượng của các thế lực thù địch ủng hộ, nuôi dưỡng, cung cấp tài chính, ủng hộ về chính trị, quân sự, ngoại giao; là tổ chức ô hợp gồm đại diện của các lực lượng có thù hận với cách mạng, có tội ác với nhân dân, là những kẻ muốn lợi dụng dân tộc ta làm lá bài chính trị để phục vụ lợi ích vị kỷ của chúng. Việc tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội của các thế lực thù địch để dọn đường dư luận, gây chia rẽ trong nội bộ nhân dân ta, trong xã hội ta, đồng thời chúng cũng ra sức tranh thủ sự ủng hộ của các thế lực phản động quốc tế để gây sức ép, áp đặt các điều kiện với chúng ta… để từng bước vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, có thế thấy rõ “lực lượng chính trị mới” mà họ tuyên truyền muốn nắm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội không phải vì nước, vì dân; mà vì quyền lợi, vì thù hận giai cấp vô sản, cụ thể là giai cấp công-nông, vì mục tiêu chính trị phản động.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, các phương tiện thông tin đại chúng phát triển đa dạng, phong phú, tác động rất mạnh mẽ, nhanh chóng, đến mọi người dân, vì vậy, chúng ta cần bình tĩnh xem xét các vấn đề, nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin cho chuẩn xác, tránh mắc mưu của các thế lực thù địch. Cần phải nhận rõ luận điệu cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “hết vai trò lịch sử, không còn khả năng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”; cần có một “lực lượng chính trị mới” để lãnh đạo cách mạng Việt Nam… là luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta đã có từ lâu. Nhưng cứ vào những dịp như: Đại hội toàn quốc của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các dịp kỷ niệm lớn của đất nước như kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thì luận điệu trên lại được các thế lực thù địch tung ra với các hình thức, nội dung tuyên truyền tuy có khác, nhưng về bản chất là không thay đổi. Vì thế chúng ta cần nêu cao cảnh giác, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ sự nghiệp cách mạng mà các thế hệ cha ông ta phải đổi bằng xương máu mới giành được.

TRẦN VĂN HUYÊN

Nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân, ngày 29/8/2016