Mãi mãi đồng hành cùng dân tộc

Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi chào mừng, với niềm tin tưởng sâu sắc rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, thì các thế lực thù địch và bọn cơ hội phản động lại đang thực hiện nhiều chiêu trò mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, điên cuồng chống phá Đại hội, mưu toan phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, đối với dân tộc.

Chúng rêu rao rằng: “Bản dự thảo Báo cáo Chính trị đã được “sửa đổi bổ sung” về thực chất không khác gì bản dự thảo ban đầu. Bao nhiêu ý kiến đóng góp của đông đảo nhân sĩ, trí thức, đảng viên…đều bị coi là vô giá trị…phần lớn những nhà trí thức tự do, những nhà dân chủ đối kháng, những nhà báo độc lập và hầu hết nhân dân…đều có thái độ dửng dưng trước Đại hội Đảng…Đó chỉ là cuộc tranh giành quyền lực và miếng ăn trong nội bộ của một thiểu số người xem thường đất nước và dân tộc…Sự tồi tệ của đất nước ngày nay trên mọi phương diện…là hậu quả của sự lãnh đạo vừa bất tài vừa bất nhân, vừa tàn bạo vừa gian dối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong một thời gian dài từ năm 1945 đến nay”.

Là chính đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam, hơn 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của cách mạng nước ta là một sự nghiệp mới mẻ chưa có tiền lệ, là quá trình lâu dài, với nhiều thách thức khó lường. Vì thế, đây là quá trình đấu tranh gay go, quyết liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa tiến bộ và lạc hậu trong quá trình phát triển của đất nước. Nhưng với thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong 30 năm qua cho thấy, chưa bao giờ thế và lực của cách mạng nước ta lớn mạnh như hiện nay; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được chăm lo chu đáo; uy tín, vị thế Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, Việt Nam đã và đang là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đó là sự thật không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà còn được thế giới ngợi ca và đánh giá cao. Điều đó chứng tỏ Đảng ta là “con nòi” của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của mình, “ý Đảng và lòng dân” luôn đồng thuận, thống nhất.

Thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và những thành tựu to lớn của gần 30 năm đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã chứng tỏ rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không những có khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn có khả năng lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước trên con đường đi tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mặt khác, chúng ta biết rằng, đây không phải lần đầu tiên Đảng ta thực hiện lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội nhiệm kỳ của Đảng. Việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân để văn kiện Đại hội XII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Các cơ quan chức năng của Đảng đã bám sát quá trình lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý; kịp thời động viên, cổ vũ, chỉ đạo việc đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII; rút kinh nghiệm kịp thời, nhắc nhở những biểu hiện mang tính hình thức, giản đơn. Do vậy, Ban soạn thảo đã nhận được hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý của các tổ chức, đoàn thể, nhân dân cho văn kiện và những ý kiến này đã được tổng hợp, chắt lọc để tiếp thu tối đa, trên cơ sở đó hoàn thiện trước khi trình Đại hội.

Đồng thời với nhãn quan chính trị sắc sảo, với một tầm nhìn chiến lược và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao, Đảng ta đã có sự chuẩn bị nhân sự một cách bài bản, công phu, kiên trì, đúng nguyên tắc, theo một quy trình chặt chẽ bảo đảm cho Đại hội XII của Đảng bầu được một Ban Chấp hành Trung ương khóa mới hội đủ đức tài, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, trở thành hiện thực sinh động trên đất nước ta, thực hiện tốt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Rõ ràng: Đảng Cộng sản Việt Nam là “đạo đức, trí tuệ, văn minh”, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không có một đảng chính trị nào có đầy đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đưa dân tộc ta sánh vai với các cường quốc năm châu.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Mãi mãi đồng hành cùng dân tộc

 • 29 Tháng Hai, 2016 at 9:52 sáng
  Permalink

  Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng, từ khi ra đời đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tròn vai trò, sứ mệnh mà dân tộc, nhân dân giao cho, đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào khủng, thoái trào, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau 30 năm đổi mới, sức mạnh mọi mặt, thế và lực của đất nước được củng cố và tăng cường; chính trị – xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao. Chúng ta cần cảnh giác và đấu tranh làm thất bại mọi mưu toan phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, đối với dân tộc.

  Reply
 • 29 Tháng Hai, 2016 at 2:35 chiều
  Permalink

  Đảng ta luôn tôn trọng những ý kiến đóng góp thiết thực giúp ích cho sự phát triển đất nước của mỗi người dân, kêu gọi ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XII là một việc làm chứng minh điều đó. Tác giả nên biết rằng những ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng của mỗi cá nhân đều được Đảng ta tôn trọng bằng việc đưa ra, thảo luận xem xét, bỏ phiếu, dự thảo báo cáo Chính trị được trình bày tại Đại hội XII đã cho chúng ta thấy sự nghiêm túc trong lắng nghe ý kiến tâm huyết của người dân của Đảng. Đó là những ý kiến tâm huyết với Đảng với nước, còn những ý kiến đóng góp thiếu tính xây dựng, mang tính chống phá thì phải ngăn chặn kịp thời, chúng ta chỉ tiếp thu những gì là hợp lý, đúng đăn mà thôi, sự thật chứng minh rằng không thể khẳng định rằng “Đảng đã khước từ mọi ý kiến của người dân” như những kẻ đi ngược lại lợi ích của Tổ quốc

  Reply
 • 1 Tháng Ba, 2016 at 2:16 chiều
  Permalink

  Lịch sử 86 năm qua đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo toàn thể dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn để giành lấy độc lập tự do từ tay đế quốc, phong kiến; là chính đảng duy nhất lãnh đạo toàn thể dân tộc bảo vệ được bờ cõi biên cương cả hai đầu đất nước; là chính đảng duy nhất lãnh đạo toàn thể dân tộc làm nên sức mạnh Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Không chỉ nhân dân ta mà nhân loại yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đều thấy rõ công lao của những người Cộng sản Việt Nam qua hơn 86 năm lãnh đạo dân tộc. Không thể chống lại sự thật lịch sử đã quá rõ ràng, không thể chống lại lòng dân tin theo Đảng, những giọng điệu chống phá Đảng, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch sẽ mãi chỉ là “dã tràng xe cát” mà thôi!

  Reply
 • 2 Tháng Ba, 2016 at 9:03 sáng
  Permalink

  Đóng góp vào Dự thảo nghị quyết trình Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng, ai ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến của mình. Thế nhưng, với hơn 26 triệu lượt ý kiến đóng góp, chắc chắn sẽ có nhiều quan điểm, ý kiến giống nhau về cùng một vấn đề nào đấy. Do vậy, Đảng ta vừa phải tiếp thu vừa phải chắt lọc sao cho những ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đều được thể hiện trong Dự thảo Văn kiện. Dân chủ là quá rõ ràng, chẳng lẽ “lũ óc lợn” lại muốn bê nguyên si tất cả hơn 26 triệu lượt ý kiến vào bản Dự thảo hay sao? Đúng là một bè lũ bán dân hại nước, lợi dụng dân chủ để sủa càn, cắn bậy.

  Reply
 • 20 Tháng Chín, 2018 at 8:48 sáng
  Permalink

  Chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo, tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, một lòng một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.