Cách đây 91 mùa xuân, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là điểm mở đầu quyết định cho tiến trình đấu tranh cách mạng, giành độc lập tự do cho dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đảng kiên cường phấn đấu vì lợi ích của giai cấp, dân tộc và sự phát triển không ngừng của đất nước, luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến những bước dài mạnh mẽ và vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH), viết nên những mốc son chói lọi, trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Với đường lối chính trị đúng đắn, sáng suốt, kiên định, Đảng luôn lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; không ngừng củng cố đoàn kết, thống nhất, gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy dân là gốc… Toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta do Đảng khởi xướng, lãnh đạo luôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

Đảng ta là người khơi dậy sức mạnh của dân tộc; mục tiêu phấn đấu của Đảng là độc lập dân tộc và CNXH, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đảng ta luôn vượt qua khó khăn, trở ngại, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành nhiều kỳ tích, thắng lợi vĩ đại, nhất là trong những thời điểm mang tính bước ngoặt, quyết định vận mệnh của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Từ đó càng khẳng định sâu sắc quan điểm: Sự lãnh đạo của Đảng là một tất yếu khách quan, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng.

Năm 2021, dự báo tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; đại dịch Covid-19, tác động của các thách thức an ninh phi truyền thống ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế, chính trị-xã hội của toàn cầu trong đó có nước ta. Là năm đầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá cách mạng nước ta với âm mưu, thủ đoạn ngày càng quyết liệt, tinh vi, xảo quyệt…

Trước tình hình đó, đòi hỏi Đảng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao, dự báo chính xác, kịp thời diễn biến của tình hình, chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Không ngừng gia tăng tiềm lực mọi mặt của quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và những thành quả phát triển đã đạt được. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Hơn 76 năm qua, QĐND Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nguồn: Báo QĐND