ĐẢNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ GẮN VỚI GIỮ NGHIÊM KỶ LUẬT VÀ KỶ CƯƠNG LÀ VÌ DÂN

Gần đây, trên trang mạng xã hội, xuất hiện bài viết: “Đại hội 13: Đảng cẩn mật, đối phó với ai”. Mục đích của bài viết là tuyên truyền sai lệch bản chất chế độ xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo và kỷ luật nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, sai sự thật nên cần bác bỏ, bởi lẽ:

Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất về ý chí và hành động. Đảng lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có kỷ luật nghiêm minh và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Vì thế, mỗi kỳ Đại hội Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc, của mỗi người dân Việt Nam và được cộng đồng thế giới quan tâm. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã chỉ đạo công tác chuẩn bị rất chu đáo, thận trọng, dân chủ, công khai, có quy trình chặt chẽ, cả về văn kiện, quy chế, công tác nhân sự, công tác bảo đảm cho Đại hội, nên cần phát huy vai trò, trách nhiệm của nhiều lực lượng tham gia thì mới đạt được thành công. Đặc biệt, trong điều kiện đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, số lượng đại biểu tham dự Đại hội đông, hơn nữa chương trình, kế hoạch, nội dung, thời gian làm việc khép kín thì việc tổ chức chặt chẽ, bảo đảm cho sinh hoạt, ăn, ở tập trung là tất yếu.

Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện nhất quán phương châm phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương là đúng đắn. Trong xã hội có giai cấp thì không ở đâu chỉ có dân chủ thuần túy và tách rời với kỷ luật, kỷ cương của xã hội. Việt Nam đang trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thì tất yếu phải vừa phát huy dân chủ, vừa phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương xã hội là phù hợp. Nếu dân chủ quá trớn, vô tổ chức thì sẽ xuất hiện tình trạng núp bóng dân chủ để làm điều xấu như lợi dụng dân chủ để chống lại Đảng, Nhà nước, vu khống, bôi nhọ danh dự người khác hoặc xúi giục, kích động, tung tin thất thiệt, gây khó khăn cản trở cho các hoạt động quản lý xã hội. Phát huy dân chủ với tăng cường kỷ cương, kỷ luật, suy cho cùng là để bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân. Mọi công dân chỉ được làm những việc có lợi cho xã hội, cho tập thể và cho chính mình mà pháp luật cho phép, nếu ai vi phạm dù giữ cương vị gì cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh chứ không có vùng cấm.

Do Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương nên Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong 35 năm tiến hành đổi mới, Đảng đã phát huy tốt dân chủ, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” và mọi người dân đều bình đẳng trước Hiến pháp, pháp luật. Những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Đó là cội nguồn tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động giữa Đảng với nhân dân góp phần vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, nhất là trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch covid – 19, vừa đạt mức tăng trưởng kinh tế ở tốp đầu của thế giới trong năm 2020, được các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, thực hiện dân chủ gắn với giữ nghiêm kỷ luật là yêu cầu tất yếu để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta từng bước hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” chứ hoàn toàn không phải như những gì mà các thế lực thù địch tuyên truyền, xuyên tạc. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác để không mắc mưu chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.