Đào Tăng Dực – Kẻ xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng

Bôi nhọ, hạ thấp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch. Mới đây, Đào Tăng Dực tiếp tục nhai lại những luận điệu cũ rích này qua bài viết “Chúng ta phải làm gì?”.

Cần khẳng định ngay rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, chứ không phải Đảng “cướp chính quyền” từ tay nhân dân như lời Đào Tăng Dực đã đơm đặt, vu cáo trắng trợn. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã minh chứng, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước đã phát triển rất mạnh mẽ theo nhiều khuynh hướng để cứu nước, cứu dân tộc khỏi ách nô lệ, lầm than của thực dân, đế quốc, nhưng đều thất bại. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đáp ứng được sự đòi hỏi bức thiết của lịch sử. Với mục tiêu đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng một xã hội mới – xã hội chủ nghĩa, một xã hội không còn áp bức giai cấp, không còn tình trạng người bóc lột người, nhân dân làm chủ xã hội, làm chủ cuộc sống của mình, ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nhân dân ta, dân tộc ta hết lòng ủng hộ, một lòng tin theo Đảng. Trong suốt tiến trình cách mạng, dù phải trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; kiên quyết một lòng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh, chỉ duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam mới có đủ bản lĩnh, năng lực, uy tín, kinh nghiệm lãnh đạo được cách mạng Việt Nam, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chính trị ổn định, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo được giữ vững; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao.

Mỗi người có lương tri đều nhận thấy, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không có quyền lợi nào khác ngoài quyền lợi được phục vụ nhân dân, được phục vụ đất nước, chứ không phải Đảng “đi ngược lòng dân” như Đào Tăng Dực đã hàm hồ suy diễn. Cho dù thời cuộc có thay đổi phức tạp, khó khăn, nhưng người dân Việt Nam vẫn một lòng theo Đảng; vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với giai cấp, dân tộc và xã hội sẽ ngày càng được khẳng định. Vì thế, những đòi hỏi Việt Nam phải “thành lập những chính đảng hiện đại” của những kẻ làm tay sai cho các thế lực thù địch, sống bạc nhược như Đào Tăng Dực hoàn toàn là phi lý. Mục đích của những đòi hỏi này nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo và loại bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc. Đó là mưu đồ hết sức thâm độc, nham hiểm, trắng trợn của Đoàn Tăng Dực và các thế lực thù địch mà chúng ta cần hết sức cảnh giác.

Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam hoàn toàn không phải là sự áp đặt từ phía Đảng hay bất cứ một lực lượng chính trị nào khác, mà chính là sự lựa chọn của lịch sử, của dân tộc, của nhân dân. Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng với vai trò duy nhất lãnh đạo, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mà không một lực lượng nào, đảng phái nào có thể thay thế được vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.