Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, Đảng xác lập cơ chế tổ chức sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và tổ chức hệ thống tổ chức đảng dọc từ Quân ủy Trung ương đến chi bộ nhằm hiện thực hóa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho Đảng nắm chắc quân đội trong mọi tình huống. Hơn 70 năm qua, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với tình hình nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ của quân đội trong từng giai đoạn lịch sử. Cho dù, hình thức tổ chức cụ thể và phương thức vận động của cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong mỗi thời kỳ lịch sử có thể khác nhau, nhưng việc thiết lập hệ thống tổ chức đảng trong quân đội nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, vững chắc của Đảng đối với quân đội luôn nhất quán, là nguyên tắc bất di bất dịch.

Thực tiễn hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định rằng, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là vấn đề cơ bản, giữ vai trò quyết định chất lượng xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội luôn nhận thức sâu sắc vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, phục tùng vô điều kiện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương; chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị quy định, quy chế của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; một lòng, một dạ trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự trong sạch, vững mạnh toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội là yếu tố cơ bản để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chính sách của Đảng, nhiệm vụ chính trị của quân đội. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Quân ủy Trung ương; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đủ sức lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, công tác xây dựng Đảng luôn được đặc biệt coi trọng, là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, giải pháp của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn chặt với quá trình đổi mới tư duy quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; bám sát những điều chỉnh chiến lược, quan điểm chủ trương, phương hướng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại để xác định rõ nội dung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các nhóm giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, tích cực triển khai, thực hiện Cuộc vận động: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” để xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện ngay từ cấp cơ sở. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng cấp uỷ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng trong chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chủ động ngăn ngừa các hành vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội.

  Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với quân đội luôn gắn liền với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội – một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Lịch sử hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng minh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong việc giữ vững định hướng và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong xây dựng và phát huy nhân tố chính trị tinh thần của quân đội, bảo đảm cho lớp lớp cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; không ngại hy sinh, khó khăn, gian khổ, quyết chiến quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã khẳng định: Toàn bộ công tác chính trị là để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Công tác chính trị đã trở thành một truyền thống sâu sắc trong quá trình xây dựng, chiến đấu, công tác, sinh hoạt của quân đội ta; đã trở thành “linh hồn, mạch sống” không thể thiếu được của quân đội ta.

Thực tiễn lịch sử hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã cho thấy, nhờ có sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã được xây dựng theo quan điểm, lập trường của giai cấp công nhân, trở thành quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, bảo đảm cho quân đội ta luôn luôn là quân đội của dân, do dân, vì dân, chiến đấu vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, quân đội ta vẫn kiên định, vững vàng, trung thành vô hạn với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng, với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, hoàn toàn tin tưởng, nhất trí và quyết tâm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. Cán bộ, chiến sĩ bất chấp gian khổ, hy sinh vẫn vững tay súng nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc; luôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của Nhân dân.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, từng bước tiến tới vô hiệu hóa, làm mất sức chiến đấu của quân đội ta. Vì vậy, vấn đề có ý nghĩa then chốt, quan trọng hàng đầu là kiên trì, kiên định giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng độc tôn, duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban Chấp hành Trương ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đối với Quân đội. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp gắn với kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt. Coi trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, trong Quân đội; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng, củng cố lập trường giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao nhận thức, giác ngộ giai cấp cho cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; làm cho mọi người hiểu rõ bản chất phản động, phản khoa học của âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, các trào lưu tư tưởng tư sản, phản động, những quan điểm sai trái, tiêu cực, bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tăng cường khả năng miễn dịch, sức đề kháng của cán bộ, chiến sĩ trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khắc phục tình trạng chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác, hoài nghi, dao động, tư tưởng cơ hội thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Bảo đảm cho quân đội luôn luôn xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội

 • 2 Tháng Hai, 2017 at 9:55 chiều
  Permalink

  Sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội ta nói riêng là yêu cầu tiên quyết để quân đội ta thực sự là một đội quân của dân, do dân và vì dân. Những mưu toan hạ thấp hoặc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội sẽ mãi chỉ là tiếng kêu lạc lõng của những kẻ thiếu hiểu biết mà thôi!

  Reply
 • 9 Tháng Tám, 2018 at 7:54 sáng
  Permalink

  Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là không thể thiếu được. Quân đội mà không có Đảng lãnh đạo thì như đội quân không có lý tưởng, không có động cơ và mục đích, khi đó quân đội không thể làm tròn nhiệm vụ, chức năng của mình. Mọi âm mưu nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội cần phải bị lên án và bác bỏ.

  Reply
 • 24 Tháng Tám, 2018 at 11:01 sáng
  Permalink

  Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của Quân đội ta. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, càng phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đây là nguyên tắc và là vấn đề then chốt đảm bảo cho Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

  Reply
 • 21 Tháng Chín, 2018 at 7:01 sáng
  Permalink

  Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội là nguyên tắc tối cao mang ý nghĩa sống còn đối với sự trưởng thành và lớn mạnh của Quân đội ta.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 9:41 sáng
  Permalink

  Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là không thể thiếu được. Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của Quân đội ta.

  Reply
 • 1 Tháng Tư, 2019 at 1:34 chiều
  Permalink

  Đúng vậy, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng, củng cố lập trường giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao nhận thức, giác ngộ giai cấp cho cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; làm cho mọi người hiểu rõ bản chất phản động, phản khoa học của âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Hai, 2021 at 7:03 sáng
  Permalink

  Những kẻ thiểu hiểu biết, hoặc cố tình không hiểu nhằm mục đích xấu mới rêu rao, hạ thấp, phủ nhận vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội là nguyên tắc, vấn đề có tính quy luật, nhân tố quyết định sự ra đời, trưởng thành, chiến thắng của quân đội. Với những luận điều cũ rích, nhai đi, nhai lại nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, không những chân lý, mà thực tiễn đã và đang vỗ vào mấy đời của những kẻ cố tình xuyên tạc chân lý ấy không còn chỗ nào chui xuống…

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.