Giọng điệu xuyên tạc của Hoàng Quốc Dũng

Trên trang “Voatiengviet. Com” mới đây có đăng tải bài: “Chế độ cộng sản lập hiến” của Hoàng Quốc Dũng, trong đó y hàm hồ cho rằng: “dân chủ còn là một chuyện xa vời với Việt Nam”. Phải nói ngay rằng, Hoàng Quốc Dũng càng cố tình xuyên tạc, phủ nhận sự thật để thực hiện mưu đồ đen tối thì chính y càng trở thành kẻ lố bịch. Bởi lẽ, luận điệu mà y đưa ra hoàn toàn trái ngược với những thành tựu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một là, sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập năm 1945, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, đã được hưởng quyền làm chủ thực sự và ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới. Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang xây dựng. Theo đó, Ở Việt Nam, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Hai là, hơn ai hết, chính người dân Việt Nam là những người hiểu rõ nhất quyền làm chủ đất nước của mình. Quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện qua hai hình thức là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Chính người dân là người bầu ra Quốc hội (cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất) và Hội đồng nhân dân (cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương). Việc bầu cử tại Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Điều này đồng nghĩa với việc lá phiếu của tất cả cử tri có giá trị ngang bằng nhau, không hề có sự phân biệt bởi các yếu tố dân tộc, tôn giáo, giới tính, địa vị xã hội. Gần đây nhất, trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 69.243.939 cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu (đạt 99,60%). Thành công của cuộc bầu cử khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân cả nước với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, người dân Việt Nam đã được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát và được thụ hưởng thành quả to lớn từ việc thực hiện và mở rộng dân chủ. Nhiều năm nước ta đạt mức tăng trưởng trên 7,5%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 58% năm 1993 xuống còn 4,4% năm 2021. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm. Từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình và hướng tới trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Ba là, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, ngoài lợi ích của nhân dân, dân tộc Đảng không có lợi ích nào khác. Toàn bộ hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; bảo đảm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở tất cả các cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân và lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia – dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Mới đây, tại kỳ họp thứ ba vừa qua, Quốc hội khóa XV đã thảo luận Dự án Luật “Thực hiện dân chủ ở cơ sở”, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Những anh hùng bàn phím kiểu như Hoàng Quốc Dũng và đồng bọn luôn tự vỗ ngực cho mình là những người ái quốc, có tinh thần dân tộc, nhưng trong tư tưởng và hành động, thì hoàn toàn trái ngược, chúng chỉ nhăm nhăm tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận những kết quả thực hiện nền dân chủ ở nước ta, kích động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Luận điệu của Hoàng Quốc Dũng và các thế lực thù địch cần phải được phê phán và đấu tranh loại bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.